Frågor

Rökfria miljöer

Rökning på balkong eller altan

Märkning

Ingrediensrapportering

Karakteristisk smak, tillsatser m.m.

Försäljning till konsumenter

Övrigt

Svar

Rökfria miljöer

Omfattas örtprodukter för rökning av bestämmelserna om rökförbud i tobakslagen?

Nej, bestämmelserna om rökförbud i tobakslagen nämner inte örtprodukter för rökning. Enligt vad som framkommer i förarbeten omfattas således inte örtprodukter för rökning av dessa bestämmelser. (1 a § tobakslagen)

Är det förbjudet att röka vattenpipa på exempelvis restauranger?

Vid användning av vattenpipa används olika rökmassor, där bland annat tobak kan ingå. Det är endast när tobak används vid rökning av vattenpipa som reglerna om rökfria miljöer i tobakslagen kan tillämpas. (1 § tobakslagen)

Tillbaka till snabbnavigeringen

Rökning på balkong eller altan

Är det förbjudet att röka på altaner/balkonger till privatbostäder?

Rökförbuden i tobakslagen omfattar inte privata bostäder eller andra lokaler för boende. I dessa boenden ingår eventuella altaner eller balkonger. Detta framgår av 5 § tobakslagen.

Den som blir störd av tobaksrök i sin privata bostad bör i första hand kontakta sin hyresvärd alternativt styrelse om man bor i en bostadsrätt. Om rök kommer in i bostaden genom ventilationen eller genom otätheter mellan lägenheter är det möjligt att kontakta den kommunala förvaltningen för miljö- och hälsoskydd för vidare bedömning.

Är förbud mot rökning på balkonger med i förslaget till ny tobakslag?

Nej, det finns inget förslag på att balkongrökning ska förbjudas. Regeringen har utrett om fler offentliga miljöer ska vara rökfria, men rökning på balkonger omfattades dock inte av den utredningen då det inte är en offentlig miljö.

Vad kan man som privatperson göra för att få till en lagändring?

Det är regeringen som tar fram nya lagförslag, se information om lagstiftningsprocessen. Du bör därför vända dig till ansvarigt departement, i detta fall Socialdepartementet, för att ställa frågor om ny lagstiftning.

Tillbaka till snabbnavigeringen

Märkning

Vad är en hälsovarning?

Ett budskap som handlar om de negativa effekter som tobaksprodukter har på människors hälsa eller andra oönskade följder av användningen av dessa, inbegripet varningstexter, kombinerade hälsovarningar, allmänna varningar och informationstexter. (1 kap. 4 § föreskrift HSLF-FS 2016:46)

Ska det vara en punkt i slutet av de hälsovarningar som ska tryckas på förpackningar till tobaksvaror?

Det ska inte vara någon punkt som avslutar de hälsovarningar som ska tryckas på förpackningar till tobaksvaror:

  • 2 kap. 2 § (Ingen punkt efter den allmänna varningen)
  • 2 kap. 3 § (Ingen punkt efter informationstexten)
  • 3 kap. 3 § (Ingen punkt efter den allmänna varningen)
  • 4 kap. 2 § (Ingen punkt efter hälsovarningen)
  • Bilaga I (Inga punkter efter varningstexterna)
  • Bilaga II (Ingen punkt efter rökavvänjningsinformationen)
    (föreskrift HSLF-FS 2016:46)

Vad är det för hälsovarning som ska finnas på förpackningen?

Det beror på vilken typ av tobaksvara det gäller, se:

Vem ska märka förpackningarna med hälsovarningar?

Det är tillverkare och importörer som är ansvariga att förse förpackningar med hälsovarningar. (11 § tobakslagen)

Vad är en kombinerad hälsovarning?

Ett budskap som består av en varningstext, en bild och information om rökavvänjning. De kombinerade hälsovarningarna ska finnas på förpackningar till cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa. (1 kap. 4 § och 2 kap. 1 § föreskrift HSLF-FS 2016:46)

Informationsblad om de nya bilderna och hälsovarningarna på tobaksförpackningar

Varför ska det på vissa tobaksvarors förpackningar finnas kombinerade hälsovarningar?

Bildvarningar förstärker budskapet i textvarningen. De nya kombinerade hälsovarningarna ska göra tobaksprodukter och tobaksbruk mindre lockande, särskilt för ungdomar. (9 § tobakslagen)

Hur ska de kombinerade hälsovarningarna bytas per årsbasis?

De kombinerade hälsovarningarna är uppdelade i tre uppsättningar. Varje uppsättning ska användas ett givet år och växlas på årsbasis. Detta regleras inte i detalj, vilket medför att det är upp till tillverkaren och importören att själv ansvara för att växla uppsättning. Produktionen av förpackningar kan vara styrande i beslutet när bilduppsättningen väl byts under året. Följande medföra att användandet av uppsättningen av de kombinerade hälsovarningarna och dess växling kommer skilja sig åt mellan olika tillverkare och importörer. Det medför att det kan finnas förpackningar för samma tobaksvara på försäljningsställena med kombinerade hälsovarningar från de olika uppsättningarna ute under samma år, även fast tillverkaren och importören har växlat uppsättning i sin produktion. (2 kap. 14 § föreskrift HSLF 2016:46)

Varför ska förpackningar till tobaksvaror märkas med en hälsovarning?

En av de viktigaste anledningarna är att upplysa konsumenterna om riskerna med tobaksbruket. (9 § tobakslagen)

Vilken rökavvänjningsinformation ska finnas på förpackningar till tobaksvaror för rökning?

Sluta-Röka-Linjen: 020-84 00 00 www.slutarokalinjen.se
(3 kap. 3 § föreskrift HSLF-FS 2016:46)

Observera att rökavvänjningsinformationen som återfinns i de kombinerade hälsovarningarna kan under en period utformas på annat sätt (2 kap. 13 § b) föreskrift HSLF-FS 2016:77)

För detaljerade regler se:
Märkning av cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa
Märkning av övriga tobaksvaror för rökning

Varför är det begränsat vad som får presenteras på en förpackning till en tobaksvara?

För att förhindra att förpackningarna vilseleder konsumenter, särskilt ungdomar, till exempel genom att skapa ett intryck av att produkten är mindre skadlig än andra produkter regleras vad som får presenteras på förpackningarna. Förpackningar får inte heller vilseleda konsumenterna genom att skapa föreställningar om fördelar i form av viktminskning, sexuell dragningskraft, social status, socialt liv eller personliga egenskaper. (9 a § tobakslagen).

Vilka regler gäller för försäljning av löv?

Vid försäljning av löv ska förpackningar med löv endast märkas som en tobaksvara om löven innehåller tobak eller om de saluförs blandat med tobak, det är att anses vara en tobaksvara. Om löven inte är en tobaksvara kan de omfattas av märkningskraven som gäller örtprodukter för rökning. En örtprodukt för rökning är en produkt baserad på växter, örter eller frukter som inte innehåller tobak och kan förbrukas via förbränning (9 § tobakslagen).

Detaljerade regler om märkning av övriga tobaksvaror för rökning

Detaljerade regler om märkning av örtprodukter för rökning

Varför är innehållsdeklarationen borttagen på styckförpackningar till cigaretter?

Sedan den 20 maj 2016 är det förbjudet att ange halten av tjära, nikotin och kolmonoxid på förpackningar med tobaksvaror eller örtprodukter för rökning. Samma regel gäller tobaksförpackningar i hela EU.

Skälet till att förbudet infördes är att informationen om halten av tjära, nikotin och kolmonoxid på cigarettförpackningar fick en del konsumenter att tro att vissa cigaretter var mindre skadliga än andra. Borttagandet av denna information på förpackningen var inte avsett att antyda att dessa ämnen ändrats eller tagits bort ur cigaretterna. Dock kvarstår kravet på att cigaretter inte får avge mer än 10 mg tjära per cigarett, 1 mg nikotin per cigarett, 10 mg kolmonoxid per cigarett.

Det kommer även fortsättningsvis att gå att ta reda på vad tobaksvarorna innehåller, dock inte på förpackningen, utan det kommer framöver att istället gå att hitta på Folkhälsomyndighetens webbplats (9 a § i tobakslagen (1993:581), prop. 2015/16:82, sid 43).

Offentliga rapporter över rapporterade tobaksvaror

Informationsblad om varför uppgifter om halten tjära, nikotin och kolmonoxid är borttagen

Vilka färger ska användas för rökavvänjningsinformation på cigarillpaket?

Märkning av hälsovarningar på förpackningar till andra tobaksvaror för rökning, dit bl.a. cigariller räknas, regleras främst i 3 kap. Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:46) om utformning av hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror. I 2 § talas dels om allmänna hälsovarningar och i 3 § att i den allmänna varning som anges i 2 § ska en hänvisning till rökavvänjningsinformationen enligt bilaga 2 till föreskriften ingå. I 12 § anges bl.a. att de hälsovarningar som avses i kapitlet ska vara tryckta med typsnittet Helvetica med fet stil och tryckta i svart på vit bakgrund. Detta innebär vad gäller cigariller att också rökavvänjningsinformationen ska vara tryckt i svart på vit bakgrund.

Folkhälsomyndighet har inte meddelat vissa tobaksbolag dispens från kraven och har inte heller den möjligheten. Vid ett möte med branschen i maj 2016 meddelade Folkhälsomyndigheten att man inte tänkte genomföra några planerade operativa tillsynsaktiviteter under 2016 på grund av den korta ställtiden tillverkare och importörer hade fått för att märka sin produkter enligt de nya reglerna. Detta kan ha tolkats som att en dispens medgetts, men så är inte fallet.

Tillbaka till snabbnavigeringen

Ingrediensrapportering

Varför ska ingredienserna i tobaksvaror rapporteras till Folkhälsomyndigheten?

För att myndigheten ska säkerställa att tobaksvarorna följer regleringen av tillsatser. Ett av Folkhälsomyndighetens uppdrag är att följa utvecklingen av produkterna på den svenska marknaden. (16 § tobakslagen)

Varför ska Folkhälsomyndigheten offentliggöra uppgifter om ingredienser i tobaksvaror?

För att förbättra informationen till konsumenterna finns det krav i tobaksförordningen på myndigheten att offentliggöra de uppgifter som tillverkare och importörer skickar in till oss. Uppgifterna innehåller information om vilka tillsatser och dess mängd som finns i respektive rapporterad tobaksvara. (5 § tobaksförordningen)

Vad är EU-CEG?

EU-CEG är en gemensam teknisk lösning som Europeiska kommissionen utformat för att underlätta inrapportering av ingredienser i bland annat tobaksvaror och örtprodukter för rökning.

Var hittar jag information om EU-CEG?

Europeiska kommissionen har tagit fram en webbsida med information om EU-CEG.

Tillbaka till snabbnavigeringen

Vilket format ska användas för inlämnande av uppgifter?

All rapportering ska ske via EU-CEG. (1 kap. 5 § föreskrift HSLF-FS 2016:45)
För detaljerade regler se Ingrediensrapportering för tobaksvaror.

Var lagras uppgifterna som rapporteras in till Folkhälsomyndigheten?

Alla uppgifter som inkommer via EU-CEG kommer att lagras i ett datalagringsutrymme som tillhandahålls av Europeiska kommissionen. Det är endast behöriga personer på Folkhälsomyndigheten som har tillgång till uppgifterna. (6 § tobaksförordningen)

När ska uppgifterna lämnas in?

Beroende på vilken typ av rapportering det handlar om så skiljer sig rapporteringstidpunkten. (2 kap. 1, 4–6 och 11 §§, 3 kap. 1–2 §§ föreskrift HSLF-FS 2016:45)
För detaljerade regler se Ingrediensrapportering för tobaksvaror
För detaljerade regler se Nya tobaksvaror

Varför ska uppgifterna lämnas in så lång tid innan tobaksvaran blir tillgänglig för konsumenter?

Tiden behövs för att Folkhälsomyndigheten ska kunna kontrollera att de lämnade uppgifterna stämmer, och fastställa vilka uppgifter som ska offentliggöras på myndighetens webbplats. Myndigheten kan också behöva kontakta den som lämnat uppgifterna om det finns oklarheter i rapporteringen.

Gäller rapporteringsskyldigheten även för tobaksvaror som säljs under en begränsad tid?

Ja, även tobaksvaror som tillhandhålls under en begränsad tidsperiod omfattas av rapporteringsskyldigheten i tobakslagen. Alla tobaksvaror, förutom de som berörs av 12 f § tobakslagen, ska rapporteras in till Folkhälsomyndigheten senast åtta veckor innan lansering. Vid rapporteringen är det möjligt att ange det datum tobaksvaran kommer att återkallas och försäljningsvolymen.

Om kraven för återkallelse av tobaksvara och årlig rapportering av marknadsundersökningar, studier, rapporter om försäljningsvolymer m.m. uppfylls vid inrapporteringen behöver ni inte rapportera detta vid ett senare skede. Observera att om ni gör ändringar av varan under denna tidsperiod ska det rapporteras enligt gällande regler (16 § tobakslagen och 2 kap. 1, 5 och 11 §§ HSLF-FS 2016:45).

Offentliga rapporter över rapporterade tobaksvaror

Tillbaka till snabbnavigeringen

Karakteristisk smak, tillsatser m.m.

Får smaktillsatser finnas i delar till cigaretter och rulltobak?

Av föreskrifter och allmänna råd framgår att delar, exempelvis filter, papper, förpackningar och kapslar, till cigaretter och rulltobak som säljs eller på annat sätt erbjuds konsumenter i Sverige inte får innehålla smaktillsatser eller eventuella tekniska detaljer som möjliggör ändring av cigaretternas eller rulltobakens doft, smak eller rökintensitet. ( 8 § och allmänna råd Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:42) om karakteristisk smak i cigaretter, rulltobak och dess delar samt tillsatser i vissa tobaksvaror).

För mer information se Tillsatser i tobaksvaror (ej snus).

Får tobak eller nikotin finnas i filter, papper och kapslar till cigaretter och rulltobak?

Nej, filter, papper och kapslar till cigaretter och rulltobak får inte innehålla nikotin eller tobak. (9 § föreskrift HSLF-FS 2016:42).
För mer information se Tillsatser i tobaksvaror (ej snus).

Tillbaka till snabbnavigeringen

Försäljning till konsumenter

Vem får sälja tobaksvaror till konsumenter?

Ett försäljningsställe får bara sälja tobaksvaror om det är anmält till kommunen. (12 c-e §§ tobakslagen)
För mer information se Försäljning av tobaksvaror till konsumenter.

Vilken skyldighet har den som säljer tobaksvaror till konsumenter att kontrollera märkningen på tobaksförpackningar?

Försäljaren ska kontrollera att förpackningar har korrekt hälsovarning, annars får tobaksvarorna inte säljas till konsumenter. (11 § tobakslagen)
För mer information se Försäljning av tobaksvaror till konsumenter.

Vad händer om försäljning sker av en tobaksvara som saknar hälsovarning?

Kommunen kan i sin tillsyn meddela förelägganden eller förbud mot den som säljer en produkt som inte uppfyller kraven i tobakslagen, tobaksförordningen eller myndighetens föreskrifter. I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vite. (19 a och 20 §§ tobakslagen)
För mer information se Försäljning av tobaksvaror till konsumenter.

Bör den som säljer tobaksvaror till konsumenter även kontrollera om ingrediensrapportering av tobaksvaran har skett till Folkhälsomyndigheten?

Ja, det är endast de tobaksvaror som tillverkare och importörer har lämnat ingrediensrapport över till Folkhälsomyndigheten som får tillhandahållas konsumenter i Sverige. (12 f, 16, 18 c–d §§ tobakslagen)
För mer information se Försäljning av tobaksvaror till konsumenter.

Hur kan den som säljer tobaksvaror veta om varan är rapporterad till Folkhälsomyndigheten?

Det går att kontrollera genom de uppgifter om tobaksvaror som kommer att publiceras på myndighetens webbplats. (5 § tobaksförordningen)
För inrapporterade produkter se Offentliggjorda rapporter.

Kan en näringsidkare sälja tobaksvaror till konsumenter i en butik utan närvarande personal, där inköp kommer ske genom en särskild mobilapp?

Detta är en ny typ av försäljningsform som kan liknas vid både butiks-, automat- och e-handelsförsäljning. Bestämmelser om åldersgräns och ålderskontroll i tobakslagen avser all tobaksförsäljning, dock exemplifieras inte i detalj alla typer av försäljningsformer. Lagstiftarens syfte med införandet av berörda bestämmelser är att säkerställa upprätthållandet av försäljningsförbudet till personer under 18 år. Det sker genom att förtydliga ansvaret för att organisera försäljningen så att personer under 18 år inte ska kunna köpa tobak och att ålderskontroll ska ske oavsett försäljningsform. Hur detta i praktiken ska organiseras kan ske på olika sätt utifrån olika försäljningsformer och ska framkomma i näringsidkarens egenkontrollprogram. Det är kommunen som gör en bedömning i det enskilda fallet utifrån lagens krav om de anser att näringsidkaren uppfyller de ställda kraven i tobakslagen. (12–12 a och 12 c §§ tobakslagen, prop. 1995/96:228 s. 26 och prop. 2004/05:118 s. 57)

Tillbaka till snabbnavigeringen

Övrigt

Hur förhåller sig 18 b § till 18 c § tobakslagen?

Det rapporteringskrav som framkommer i 18 b–c §§ avser inte samma uppgifter. Bestämmelsen 18 b § gäller rapportering av de kostnader som tillverkare, partihandlare och importörer har haft för reklam, annan marknadsföring och sponsring för tobaksvaror. Bestämmelsen 18 c § som är ny gäller för tillverkare och importörer av tobaksvaror som bland annat ska rapportera marknadsundersökningar, studier och rapporter om försäljningsvolymer per tobaksvara.

Hur ska uppgifter om kostnader för marknadsföring i 18 b § lämnas in?

Uppgifter om kostnader för marknadsföring ska lämnas in på samma sätt som i dag, d.v.s. via e-post eller brev. Av 18 b § i tobakslagen framgår att det är regeringen som får meddela föreskrifter om uppgiftsskyldighetens omfattning.

Hur kommer Folkhälsomyndigheten ta ut tillsynsavgifter?

Folkhälsomyndigheten har möjlighet att ta ut tillsynsavgifter gällande 16 och 18 §§ samt 18 c § av tillverkare och importörer av tobaksvaror.

Vem omfattas av tillsynsavgifterna?

Det är de tillverkare eller importör som lämnar uppgifter om ingredienser och kvantiteter av dessa ingredienser i tobaksvaror (16 § tobakslagen) och de tillverkare eller importör som lämnar in uppgifter om försäljningsvolymer m.m. (18 c § tobakslagen) via EU-CEG till Folkhälsomyndigheten som omfattas av avgifterna. (7–9 §§ tobaksförordningen)

När träder tillsynsavgifterna i kraft och vilka inlämnade uppgifter omfattas av avgifterna?

Bestämmelserna om avgifter i tobaksförordningen träder i kraft den 1 augusti 2017 (övergångsbestämmelse 1 tobaksförordningen). Det medför att de uppgifter som lämnas in till Folkhälsomyndigheten (via EU-CEG) från och med den 1 augusti 2017 omfattas av avgifterna. Uppgifter som lämnats in till Folkhälsomyndigheten (via EU-CEG) innan den 1 augusti 2017 omfattas inte av avgifterna.

Omfattas återkallade tobaksvaror av tillsynsavgifterna?

Avgifterna träder i kraft den 1 augusti 2017. Uppgifter som lämnats in innan den 1 augusti 2017 omfattas inte av avgifterna. Det skulle kunna vara möjligt att den återkallade tobaksvaran omfattas av det årliga inrapporteringskravet enligt 18 c § tobakslagen. Om uppgifter ska lämnas enligt 18 c § tobakslagen skulle en återkallad tobaksvara kunna omfattas av avgifterna enligt 9 § tobaksförordningen beroende på när dessa uppgifter lämnas in till Folkhälsomyndigheten.

Har Folkhälsomyndigheten utfärdat några verkställighetsföreskrifter om tillsynsavgifterna?

Folkhälsomyndigheten har bemyndigande enligt 16 § tobaksförordningen att meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av bestämmelserna om avgifterna. Myndigheten har inte utfärdat några föreskrifter gällande avgifterna.

När ska tillsynsavgifterna betalas in till Folkhälsomyndigheten?

Exakt när avgifterna ska betalas in till Folkhälsomyndigheten och hur det ska gå till är ännu inte klart. Myndigheten kommer att kontakta berörda tillverkare och importörer av tobaksvaror när det blir aktuellt att betala in avgifterna och informera hur denna betalning ska gå till.

Tillbaka till snabbnavigeringen