Rökförbudet gäller inte flerbostadshus men frivilliga förbud kan införas

Rökförbudet omfattar inte privata miljöer såsom flerbostadshus. Den som bor i en hyresrätt eller bostadsrätt har därför rätt att röka i sin lägenhet eller på sin balkong. Däremot kan den som ansvarar för flerbostadshuset införa frivilliga rökförbud, som innebär att till exempel utrymmen som loftgångar och trapphus blir rökfria.

Reglerna om rökfria miljöer gäller i huvudsak platser som allmänheten har tillträde till, vilket lite förenklat skulle kunna sägas betyda platser som allmänheten har rätt att vara på. I tobakslagen sätts det i motsats till platser som endast är tillgängliga för en begränsad krets personer. Exempel på platser som endast är tillgängliga för en begränsad krets personer är föreningslokaler, arbetslokaler och lagerlokaler.

I tobakslagen undantas dessutom privata miljöer, såsom bostäder, från rökförbuden.

Exempel på platser där rökförbudet inte gäller

Entréer till hyreshus och bostadsrättshus

Vi på Folkhälsomyndigheten har bedömt att allmänheten inte har tillträde till de allmänna utrymmena i flerbostadshus såsom trapphus och andra gemensamhetsutrymmen. Därför anser vi att det nya rökförbudet inte heller omfattar entréer till flerbostadshus.

Skulle en entré till ett flerbostadshus delas med en verksamhet dit allmänheten har tillträde, exempelvis en affär, bör dock rökförbud gälla vid en sådan entré. Samma sak om exempelvis en restaurang disponerar en lokal i huset med en egen ingång som används av restauranggästerna.

Balkonger med mera

Undantaget från rökförbudet i privata miljöer innebär också att det enligt lagen inte är förbjudet att t.ex. röka i sin lägenhet, på sin balkong, på altanen, i trapphuset eller i loftgångar.

Lekplatser

En lekplats som bara är tillgänglig för en sluten krets av personer, t.ex. medlemmarna i en bostadsrättsförening eller de boende i ett visst flerbostadshus, omfattas inte av rökförbudet. För att en sådan lekplats inte ska räknas som tillgänglig för allmänheten måste det tydligt framgå att allmänheten inte har tillträde till den. Det kan man åstadkomma genom att exempelvis hägna in och låsa lekplatsen, eller genom att tydligt informera om att lekplatsen bara får användas av de boende.

Möjlighet att införa frivilliga rökförbud

De krav på rökfria miljöer som lagen ställer upp kan sägas vara minimiregler för i vilken omfattning en lokal m.m. ska hållas fri från rök. Det finns alltså inga hinder för en bostadsrättsförening eller en hyresvärd att införa frivilliga rökförbud som går längre än vad som följer av lagen.

Vem ser till att förbudet efterlevs?

Enkelt uttryckt ligger ansvaret för att upprätthålla ett rökförbud på den som har praktiska möjligheter att se till att bestämmelserna om rökförbud följs. Det är oftast ägaren eller den som på annan grund (exempelvis i egenskap av hyresgäst eller arrendator) disponerar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus
I en bostadsrättsförening torde styrelsen normalt ha det yttersta ansvaret, i andra flerbostadshus hyresvärden.

Skyltning

Genom den nya tobakslagen har införts ett krav på skyltning om rökförbudet. Av förarbetena till lagen framgår att man tänker sig att kravet på skyltning ska kunna uppfyllas genom ganska enkla lösningar. Den som ansvarar för rökförbudet får själv avgöra hur skyltningen lämpligen bör ske utifrån de särskilda förhållanden som råder i de olika rökfria miljöerna.

Hur ska den som ansvarar för rökförbudet agera om någon bryter mot rökförbudet?

I tobakslagen står följande: "Den som är ansvarig för att upprätthålla rökförbudet ska genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denne avvisas." Det innebär att personen efter tillsägelse är skyldig att lämna platsen.

Bara poliser och ordningsvakter har dock rätt att avlägsna en person från platsen. Den som är ansvarig för att rökförbudet följs, har alltså inte laglig rätt att själv avlägsna personer som bryter mot rökförbudet, utan måste ta hjälp av polis eller ordningsvakter.

De bestämmelser i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter som den här informationen bygger på

  • 6 kap. 2 §: Rökfria miljöer
  • 6 kap. 4 §: Privata miljöer
  • 6 kap. 8-9 §§: Ansvar för att upprätthålla rökförbudet
Gå till toppen av sidan