Det innebär att vi ska

  • förbereda för att beslut ska kunna fattas om de svenska reglerna för säkerhetsmärkning
  • säkerställa att det finns en nationell ID-utfärdare av identifieringskoder och unika identitetsmärkningar för tobaksvaror.

Systemen för spårbarhet och säkerhetsmärkning ska vara på plats den

  • 20 maj 2019 för cigaretter och rulltobak
  • 20 maj 2024 för alla andra tobaksvaror.

Vi har i nuläget ansvar för att informera om detta uppdrag medan vi inväntar ett slutligt bemyndigande från riksdagen, så som regeringen aviserade om i uppdraget till myndigheten den 15 mars 2018 (S2017/03738/FS).

Regeringen beslutade den 20 juni 2018 om ett tilläggsuppdrag till Folkhälsomyndigheten avseende genomförandet av tobaksproduktdirektivets bestämmelse om säkerhetsmärkning (2017/03738/FS(delvis)).

Läs regeringens beslut om tilläggsuppdraget (PDF, 681 kB)

EU-kommissionens hemsida uppdateras löpande med information om genomförandet.

Underlag för beslut om säkerhetsmärkningen

I EU-kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/576 om tekniska standarder för säkerhetsmärkning som ska tillämpas på tobaksvaror anges regler för säkerhetsmärkningen som gäller i samtliga EU-länder.

Reglerna säger att varje medlemsstat, senast den 20 september 2018, ska informera tillverkare och importörer av tobaksvaror om den eller de kombinationer av äkthetsdetaljer som ska användas vid den säkerhetsmärkning som ska tillämpas på styckförpackningar med tobaksvaror som släpps ut på dess marknad. I våra förberedelser inför ett beslut om säkerhetsmärkningens utformning kommer bl.a. information att samlas in via experter, andra branscher, andra länder och aktörer i tobaksbranschen.

21 augusti- uppdaterad information om nästa steg i arbetet med äkthetsdetaljer

Regeringens bemyndigande om att "Folkhälsomyndigheten ska, i enlighet med artikel 3.3 i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/576, senast den 20 september 2018 informera tillverkare och importörer av tobaksvaror om den eller de kombinationer av äkthetsdetaljer som föreslås ska användas vid den säkerhetsmärkning om ska tillämpas på styckförpackningar med tobaksvaror som släpps ut på den svenska marknaden", innebär att myndigheten senast den 20 september ska publicera ett förslag till kombinationer om äkthetsdetaljer för den svenska marknaden.

Förlaget kommer att baseras på en utredning från det konsultbolag som myndigheten anlitat i arbetet. Det innebär att en remittering av förslaget kommer att ske först i samband med att föreskrifter utarbetas, dvs. någon gång efter den 20 september.

Nationell ID-utfärdare

Av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror framgår att varje medlemsland ska utnämna en oberoende ID-utfärdare av identifieringskoder och identitetsmärkningar för tobaksvaror.

För att kunna säkerställa en nationell ID-utfärdare utreder vi förutsättningarna för en utnämning. I utredningen ingår bl.a. att kartlägga omfattningen av en framtida ID-utfärdares produktion, exempelvis volymer av identifieringskoder och identitetsmärkningar.

Allmänt om arbetet

I det utredningsarbete som beskrivs ovan bistår en konsult oss med informationsinhämtning och klargörande av förutsättningar. Krav ställs på konsultens oberoende och att arbetsmetoden ska säkerställa att de branschaktörer som tillfrågas är representativa samt att urvalet av aktörer sker med objektivitet, i det här fallet lottning.