Det innebär att vi ska:

 • förbereda för att beslut ska kunna fattas om de svenska reglerna för säkerhetsmärkning
 • säkerställa att det finns en nationell ID-utfärdare av identifieringskoder och unika identitetsmärkningar för tobaksvaror.

Systemen för spårbarhet och säkerhetsmärkning ska vara på plats den:

 • 20 maj 2019 för cigaretter och rulltobak
 • 20 maj 2024 för alla andra tobaksvaror.

Vi har i nuläget ansvar för att informera om detta uppdrag medan vi inväntar ett slutligt bemyndigande från riksdagen, så som regeringen aviserade om i uppdraget till myndigheten den 15 mars 2018 (S2017/03738/FS).

Regeringen beslutade den 20 juni 2018 om ett tilläggsuppdrag till Folkhälsomyndigheten avseende genomförandet av tobaksproduktdirektivets bestämmelse om säkerhetsmärkning (2017/03738/FS(delvis)).

Läs regeringens beslut om tilläggsuppdraget (PDF, 681 kB)

EU-kommissionens hemsida uppdateras löpande med information om genomförandet.

Kommande intressentmöte

Ett intressentmöte om spårbarhet och säkerhetsmärkning planeras den 29 november 2018. Mötet genomförs i samband med EU-kommissions landsbesök till Sverige, något som erbjuds alla medlemsländer i genomförandet av de nya bestämmelserna om spårbarhet och säkerhetsmärkning.

Mer information om bland annat tider och anmälan (anmälan senast 20 november)

Nationell id-utfärdare

EU har beslutat att varje medlemsland ska utnämna en oberoende id-utfärdare senast den 6 maj 2019. För att kunna säkerställa en nationell id-utfärdare utreder därför Folkhälsomyndigheten förutsättningarna för en utnämning. I detta ingår bl.a. att kartlägga omfattningen av en framtida id-utfärdares produktion, exempelvis volymer av identifieringskoder och identitetsmärkningar.

Läs mer i EU-kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror.

Remissvar på regeringens förslag på tilläggsbestämmelser om id-utfärdaren

Regeringen föreslår att Folkhälsomyndigheten ska ges möjlighet att överlämna uppgiften att vara id-utfärdare till en privat aktör.

Det framgår i regeringens promemoria med förslag till kompletterande bestämmelser till lagförslaget i propositionen Ny lag om tobak och liknande produkter (2017/18:156). I promemorian föreslås även att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om avgifter för unika identitetsmärkningar. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 maj 2019.

I vårt remissvar på denna promemoria har vi lyft fram ett antal oklarheter och bland annat lämnat förslag på alternativ till utformning av lagförslaget. Vi har även påtalat att den snäva tidplan som föreslås innebär en risk för att en id-utfärdare inte finns utnämnd den 6 maj 2019.

Med anledning av regeringens förslag kommer vi arbeta för att en kommande upphandling av en id-utfärdare ska vara möjlig.

Underlag för beslut om säkerhetsmärkningen

I EU-kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/576 om tekniska standarder för säkerhetsmärkning som ska tillämpas på tobaksvaror anges regler för säkerhetsmärkningen som gäller i samtliga EU-länder.

Reglerna säger att varje medlemsstat, senast den 20 september 2018, ska informera tillverkare och importörer av tobaksvaror om den eller de kombinationer av äkthetsdetaljer som ska användas vid den säkerhetsmärkning som ska tillämpas på styckförpackningar med tobaksvaror som släpps ut på dess marknad. I våra förberedelser inför ett beslut om säkerhetsmärkningens utformning kommer bl.a. information att samlas in via experter, andra branscher, andra länder och aktörer i tobaksbranschen.

Förslag på äkthetsdetaljer i märkningen av tobaksvaror för den svenska marknaden

Vi har fått i uppdrag av regeringen att informera om det förslag vi har tagit fram på äkthetsdetaljer som ska användas vid säkerhetsmärkningen på styckförpackningar med tobaksvaror på den svenska marknaden.

Reglerna om säkerhetsmärkning börjar gälla 20 maj 2019 för cigaretter och rulltobak och för övriga tobaksvaror 20 maj 2024. Det ger en möjlighet att utvärdera de föreslagna reglerna och deras tillämpning innan de ska börja tillämpas för övriga tobaksvaror.

Förslaget omfattar följande äkthetsdetaljer som i kombination med varandra ska användas på den svenska marknaden:

 • Guilloche är ett ornamentaliskt mönster bestående av två eller fler sammanflätade band tryckta i flera icke-standardiserade mönster (synlig)
 • Optisk variabel tryckfärg är färgskiftande detaljer (synlig)
 • Mikrotryck är ett tryck som använder mycket liten text som kräver förstoring för att kunna läsas (delvis synlig)
 • Anti-Stokes-tryckfärger kan identifieras med handhållen utrustning (osynlig)
 • Icke-fluorescerande papper är ett papper som gör att UV-trycket (fluorescerande bläck) blir tydligare än på ett icke-fluorescerande papper (delvis synlig)
 • Fluorescerande bläck (UV-tryck) ökar i tydlighet vid användning av icke-fluorescerande papper men går att trycka på vanligt papper(delvis synlig)

Vi kommer också, under förutsättning att vi får uppdraget av regeringen, att utfärda föreskrifter om hur säkerhetsmärkningen ska utformas. I detta arbete ser vi även över möjligheten att ytterligare reglera säkerhetsmärkets utformning och metod för märkning på styckförpackningen. Dessa föreskriftsförslag kommer sedan skickas ut på remiss. På grund av den snäva tidplanen fram till dess föreskrifterna ska träda i kraft kommer remisstiden att bli kort.

Följande övergångsbestämmelser gäller enligt artikel 9 i EU-kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/576 om tekniska standarder för säkerhetsmärkning för samtliga tobaksvaror:

 • Cigaretter och rulltobak som tillverkats i unionen eller importerats till unionen före 20 maj 2019 och som inte är försedda med en säkerhetsmärkning i enlighet med ovan nämnda förslag får omsättas fritt till och med 20 maj 2020.
 • Andra tobaksvaror än cigaretter och rulltobak som tillverkats i unionen eller importerats till unionen före 20 maj 2024 och som inte är försedda med en säkerhetsmärkning i enlighet med ovan nämnda förslag får omsättas fritt till och med 20 maj 2026

Folkhälsomyndighetens förslag grundar sig på artikel 3.3 i EU-kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/576 om tekniska standarder för säkerhetsmärkning som ska tillämpas på tobaksvaror. Genomförandebeslutet fastställer att senast 20 september 2018 ska tillverkare och importörer av tobaksvaror informeras (PDF, 681 kB) om den eller de kombinationer av äkthetsdetaljer som ska användas vid säkerhetsmärkningen på styckförpackningar av tobaksvaror som släpps på den svenska marknaden.

Läs mer

Informationsblad: Förslag på äkthetsdetaljer för säkerhetsmärkning av tobaksvaror

Folkhälsomyndighetens analys som ligger till grund för förslaget (PDF, 40 kB)

Regeringsuppdrag: Uppdrag avseende insatser för minskat tobaksbruk (PDF, 919 kB)

Tillägg till Folkhälsomyndighetens uppdrag avseende genomförandet av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om spårbarhet och säkerhetsmärkning av tobaksvaror (PDF, 608 kB)

Ändring av Folkhälsomyndighetens uppdrag avseende genomförandet av tobaksproduktdirektivets bestämmelse om säkerhetsmärkning av tobaksvaror (PDF, 681 kB)