Folkhälsomyndigheten utnämns i tobaksförordningen till id-utfärdare från den 1 mars 2019. I regeringens proposition med förslag till kompletterande bestämmelser till lagen om tobak och liknande produkter som nu är överlämnad till riksdagen föreslås att Folkhälsomyndigheten, genom upphandling, ska kunna överlämna uppgiften att vara id-utfärdare till en privat aktör. I propositionen framgår även att regeringen ska få meddela föreskrifter om avgifter för unika identitetsmärkningar och att avgiftsnivåerna i praktiken kommer att utgå ifrån det vinnande anbudet.

Med anledning av regeringens lagförslag har myndigheten nu påbörjat upphandlingen av en id-utfärdare. Myndigheten gör bedömningen att avtalet med en enskild aktör bör kunna tecknas mot slutet av april 2019, under förutsättning att regeringens föreslagna ändringar i propositionen och planerat tillägg i tobaksförordningen om att få lämna över uppgiften att vara id-utfärdare till någon enskild träder i kraft som planerat den 1 april 2019.

Det är osäkert när id-utfärdaren kan vara i drift eftersom det beror på hur upphandlingen går och hur lång tid den enskilde aktören behöver för att komma i drift. Myndigheten bedömer preliminärt att id-utfärdaren kan vara i drift efter sommaren men förhoppningsvis kan det ske tidigare.

Av 6 b § i tobaksförordningen följer att den svenska id-utfärdaren kommer att ansvara för att generera och utfärda unika identitetsmärkningar för tobaksvaror som släpps ut på den svenska marknaden. I kommissionens genomförandeförordning finns fler regler om vilket medlemslands id-utfärdare som är behörig att generera och utfärda identitetsmärkningar för tobaksvaror samt identifieringskoder för ekonomiska aktörer, anläggningar och maskiner.

I kommissionens genomförandeförordning finns också övergångsbestämmelser som gör att cigaretter och rulltobak även efter den 20 maj 2019 kan få omsättas inom EU fram till den 20 maj 2020 trots att de saknar unika identitetsmärkningar. Detta gäller om cigaretterna eller rulltobaken tillverkats i EU eller importerats till EU före den 20 maj 2019.

Folkhälsomyndigheten planerar inte att bedriva någon tillsyn vad gäller de delar om spårbarhet och säkerhetsmärkning där det saknas juridiska förutsättningar för de ekonomiska aktörerna att efterleva regelverken. I den tillsynsplan för 2019 som beslutats av myndigheten finns inga planerade tillsynsinsatser på spårbarhet- och säkerhetsmärkningsområdet. Däremot kommer arbetet fokusera på att fortsätta informera branschen om hur myndigheten arbetar inom ramen för sitt uppdrag. Myndigheten kan dock komma att bedriva tillsyn inom detta område om det kommer signaler om att det finns skäl för detta.

Mer information om Folkhälsomyndighetens uppdrag inom spårbarhet och säkerhetsmärkning

Läs mer

EU-kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror