Säkerhetsmärkning

I EU-kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/576 om tekniska standarder för säkerhetsmärkning som ska tillämpas på tobaksvaror anges regler för säkerhetsmärkningen som gäller i samtliga EU-länder.

Reglerna säger att varje medlemsstat, senast den 20 september 2018, ska informera tillverkare och importörer av tobaksvaror om den eller de kombinationer av äkthetsdetaljer som ska användas vid den säkerhetsmärkning som ska tillämpas på styckförpackningar med tobaksvaror som släpps ut på dess marknad.

På uppdrag av regeringen informerade Folkhälsomyndigheten den 20 september 2018 om det förslag vi tagit fram på äkthetsdetaljer som ska användas vid säkerhetsmärkningen på styckförpackningar med tobaksvaror på den svenska marknaden.

Enligt tobaksproduktdirektivet (2014/40/EU) ska cigaretter och rulltobak från och med den 20 maj 2019 vara försedda med en säkerhetsmärkning som inte kan manipuleras. Syftet är att underlätta kontroll om tobaksvarorna är äkta eller inte. Bestämmelserna om säkerhetsmärkning finns i artikel 16.1 i tobaksproduktdirektivet och om säkerhetsmärkningens äkthetsdetaljer i artikel 3 i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/576.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om säkerhetsmärkning

Folkhälsomyndigheten har beslutat föreskrifter om vilka äkthetsdetaljer i märkningen som är specifika för styckförpackningar med tobaksvaror på den svenska marknaden. Föreskrifterna om säkerhetsmärkning ska tillämpas från och med den 20 maj 2019 för cigaretter och rulltobak. För andra tobaksvaror ska föreskrifterna tillämpas från och med den 20 maj 2024.

Cigaretter och rulltobak som är tillverkade i unionen eller importerade till unionen före den 20 maj 2019 får säljas utan säkerhetsmärkning fram till den 20 maj 2020. För andra tobaksvaror gäller detta fram till den 20 maj 2026.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter omfattar följande äkthetsdetaljer som ska användas i kombination med varandra:

  • Guilloche, ett ornamentaliskt mönster bestående av två eller fler sammanflätade band tryckta i flera icke-standardiserade mönster. Synlig detalj.
  • Optisk variabel tryckfärg, det vill säga färgskiftande detaljer. Synlig detalj.
  • Mikrotryck, det vill säga ett tryck som använder mycket liten text som kräver förstoring för att kunna läsas. Delvis synlig detalj.
  • Anti-Stokes-tryckfärger som kan identifieras med handhållen utrustning. Osynlig detalj.
  • Icke-fluorescerande papper som gör att UV-trycket, fluorescerande bläck, blir tydligare än på ett icke-fluorescerande papper. Delvis synlig detalj.
  • Fluorescerande bläck, det vill säga UV-tryck, ökar i tydlighet vid användning av icke-fluorescerande papper men går att trycka på vanligt papper. Delvis synlig.

Du hittar föreskrifterna här: HSLF-FS 2019:4

Sammanställning av synpunkter - remiss förslaget till föreskrifter och konsekvensutredning

Av 48 remissinstanser som fick möjligheten att svara har synpunkter inkommit från 23. Det har bland annat förts fram synpunkter på att vi borde haft en strängare reglering. Folkhälsomyndigheten anser att den reglering som föreslås i det här skedet är tillräcklig för det syfte den ska uppnå. En myndighet ska inte föreskriva om skarpare krav än vad som är nödvändigt. De flesta synpunkter som i övrigt kommit in vid externremitteringen har handlat om otydlighet kring definitioner och framtida kostnader för kommuner och länsstyrelser. Folkhälsomyndigheten håller med om att det kan bli mer tydligt med definitioner och har tillgodosett detta genom att lägga till ett antal definitioner i föreskrifterna. Vad gäller otydligheter för kostnader beror de på att det saknas en tydlig riktning i lagstiftningen och att det där inte finns uttryckt vem som ska bära vissa kostnader. Det har inte varit möjligt för myndigheten att tydliggöra detta i föreskrifterna.

Det har också framförts från flera remissinstanser att det, inte minst ur tillsynssynpunkt, varit önskvärt med ett standardiserat märke. Myndigheten förstår intresset och de positiva aspekterna av ett standardiserat märke men har på grund av tidsaspekten inte haft möjlighet att utreda detta närmare. Detta kunde ha lyfts ytterligare i vår konsekvensutredning. Myndigheten kommer att följa frågan om behov av ett standardiserat märke. Vi kommer även att följa upp tillämpningen av föreskrifterna i vår tillsynsverksamhet.

I övrigt har synpunkterna i stort handlat om att remisstiden varit kort, att myndigheten borde ha ställt krav på säkerhetstryckeri och att det är viktigt med vägledning. När det gäller krav på säkerhetstryckeri har vi inte ansett att det är nödvändigt i nuläget, men även denna del kommer att beaktas vid uppföljning. Myndigheten har fått i uppdrag att ansvara för tillsynsvägledning när det gäller kommunens tillsyn över bestämmelserna om identitets- och säkerhetsmärkning.

En mer utförlig remissammanställning finns i ärende 04294-2018.

Tillsyn

I den tillsynsplan för 2019 som beslutats av myndigheten finns inga planerade tillsynsinsatser på området säkerhetsmärkning. Däremot kommer arbetet fokusera på att fortsätta informera branschen om hur myndigheten arbetar inom ramen för sitt uppdrag. Myndigheten kan dock komma att bedriva tillsyn inom detta område om det kommer signaler om att det finns skäl för detta.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens uppdrag inom spårbarhet och säkerhetsmärkning.

Informationsblad: Förslag på äkthetsdetaljer för säkerhetsmärkning av tobaksvaror

Folkhälsomyndighetens analys som ligger till grund för förslaget (PDF, 40 kB)

Gå till toppen av sidan