Spårbarhetsmärkning och säkerhetsmärkning

Styckförpackningar av cigaretter och rulltobak ska från och med den 20 maj 2019 vara försedda med dels en spårbarhetsmärkning och dels en säkerhetsmärkning. Styckförpackningar som saknar dessa märkningar får inte säljas. Syftet med spårbarhetsmärkningen är att tobaksvaran ska kunna spåras från fabrik till försäljningsstället och säkerhetsmärkningen syftar till att underlätta kontrollen om en tobaksvara är äkta eller inte.

Denna sida innehåller följande:

Spårbarhetsmärkning

Säkerhetsmärkning

Vad gäller för tobakstillverkare och importörer

Vad gäller för partihandlare

Vad gäller för detaljhandlare/återförsäljare

Övergångsregler

Om reglerna inte följs

Bestämmelser

Spårbarhetsmärkning

Unika identitetsmärkningar

Cigaretter och rulltobak som tillhandahålls till konsumenter på den svenska marknaden ska ha unika identitetsmärkningarna utfärdade av den svenska id-utfärdaren.

Mer information om beställning av unika identitetsmärkningar och spårbarhetssystemet finns här.

Format för unika identitetsmärkningar för styckprodukter

Den unika identitetsmärkningen för styckprodukter, som genereras av id-utfärdaren består av 18 tecken till detta tillkommer datumstämpel om 8 tecken, totalt 26 tecken.
Märkningen består av fyra delar:

 1. Id-utfärdarens kod; enligt ISO14549-2, 5 tecken (QCALL)
 2. Unikt serienummer; enligt ISO646, består av [a-z; A-Z; 0-9), totalt 9 tecken
 3. Produktkod, består av [a.z; A-Z; 0-9), totalt 4 tecken, koden gör det möjligt att fastställa

a. Tillverkningsplats

b. Tillverkningsanläggning (identifieringskod)

c. Tillverkningsmaskin (identifieringskod)

d. Produktbeskrivning (typ, märke, vikt, osv.)

e. Avsedd återförsäljningsmarknad (land)

f. Avsedd leveransväg (transport över gräns, första land efter tillverkning/import till EU)

g. I tillämpliga fall importören till unionen

4. Tidsstämpel, format ÅÅMMDDhh, totalt 8 tecken, anger tidpunkten för tillverkningen enligt ovan, genereras av tillverkaren eller importören.

Den unika identitetsmärkningens fyra delar

Illustration som visar de fyra delar

Databärare och mänskligt läsbar kod

På förpackningen ska den unika identitetsmärkningen appliceras dels som en maskinläsbar kod och dels i en mänskligt läsbar kod. Den senare består av de två första delarna i identitetsmärkningen, dvs id-utfärdarens kod (QCALL) och det unika serienumret (9 tecken).

Avgifter för unika identitetsmärkningar

Id-utfärdaren får endast ta ut avgifter för elektroniskt levererade unika identitetsmärkningar. Avgiften är fastställd i förordningen (2019:224) om avgifter för unika identitetsmärkningar på tobaksförpackningar.

Säkerhetsmärkning

Styckförpackningar av cigaretter och rulltobak som tillhandahålls till konsumenter på den svenska marknaden ska ha säkerhetsmärkning som består av minst fem äkthetsdetaljer.

Äkthetsdetaljer

Följande fem äkthetsdetaljer ska användas i kombination med varandra och ska ingå i säkerhetsmärkningen som ska finnas på tobaksvaror som ska säljas till konsumenter i Sverige.
Synliga detaljer

 • Guilloche – ett ornamentaliskt mönster som består av två eller fler sammanflätade band.
 • Optisk variabel tryckfärg – detaljer som skiftar i färg när man ser på dem ur olika vinklar.

Delvis synliga detaljer

 • Mikrotryck – mycket liten text som kräver förstoring för att kunna läsas.
 • Fluorescerande bläck (UV-tryck) på icke-fluorescerande papper – text som går att läsa i ultraviolett ljus.

Osynliga detaljer

 • Anti-Stokes-tryckfärg – tryck som endast kan identifieras med särskild utrustning.

Minst en av äkthetsdetaljerna ska levereras av en oberoende tredjepartsleverantör i enlighet med artikel 3.2 i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/576.

Vad gäller för tobakstillverkare och importörer

Du som tillverkar eller importerar cigaretter eller rulltobak till Sverige måste märka dina produkter med dels en spårbarhetsmärkning och dels en säkerhetsmärkning som består av minst de fem äkthetsdetaljer som fastställts i Folkhälsomyndighetens föreskrift. Dessa märkningar måste finnas på samtliga styckförpackningar, som tillverkas från och med den 20 maj 2019, för att få säljas.
Från och med 20 maj 2024 ska alla tobaksvaror som säljs på den svenska marknaden ha säkerhetsmärkning.

Metoder för att applicera säkerhetsmärkningen

Du som tillverkar eller importör ansvarar för att sätta en säkerhetsmärkning på samtliga styckprodukter. Säkerhetsmärkningen måste fästas på förpackningen under cellofanomslaget och vara konstruerad så att den inte går att ersättas, återanvändas eller ändras t.ex. så att den lämnar märken eller går sönder när förpackningen öppnas.
Säkerhetsmärkningen kan sättas på styckförpackningar med tobaksvaror med hjälp av någon av följande metoder;

 • Fastsättning
 • Tryckning
 • En kombination av fastsättning och tryckning.

Säkerhetsmärkning ska sättas på styckförpackningar med tobaksvaror på ett sätt som

 • möjliggör identifiering och kontroll av äktheten hos en enskild tobaksvaras styckförpackning under hela den tid som tobaksvaran finns på marknaden och
 • skyddar den från att bli ersatt, återanvänd eller ändrad på något sätt.

Vad gäller för partihandlare

Du som bedriver partihandel med tobaksvaror (cigaretter och rulltobak) eller som deltar i handeln av tobaksvaror utan att sälja till konsument, får endast sälja tobaksvaror med spårbarhets- och säkerhetsmärkning till detaljhandeln. Saknas dessa märkningar får produkten inte säljas. Se övergångsregler nedan.

Vad gäller för detaljhandlare/återförsäljare

Du som bedriver detaljhandel med tobaksvaror (cigaretter och rulltobak) får endast sälja tobaksvaror med spårbarhets- och säkerhetsmärkning. Saknas dessa märkningar får produkten inte säljas. Se övergångsregler nedan.

Övergångsregler

Cigaretter och rulltobak som är tillverkade i europeiska unionen eller importerade till unionen före den 20 maj 2019 får säljas utan säkerhetsmärkning fram till den 20 maj 2020. Från den 21 maj 2020 ska alla cigaretter och rulltobak som säljs ha säkerhetsmärkning.

För övriga tobaksvaror som omfattas av reglerna om säkerhetsmärkning från och med 20 maj 2024 kommer övergångsreglerna att gälla fram till den 20 maj 2026.

Om reglerna inte följs

Folkhälsomyndigheten bedriver tillsyn mot tillverkare, importörer och partihandlare av spårbarhets- och säkerhetsmärkning. Folkhälsomyndigheten får i sin tillsynsverksamhet meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att lagen eller en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen ska följas. Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.

Vite

Ett vite är ett belopp med pengar som ska betalas om man inte följer ett beslut av en tillsynsmyndighet. Vitet döms ut av en domstol. Summan kan bestämmas i förväg och kan uppgå till flera tusen kronor.

Bestämmelser

De bestämmelser som informationen ovanför bygger på hittar du i följande länkar:

Som aktör som handlar med tobak har du alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag. Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lagen. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till. Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt innehållet men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.

Mer information om Spårbarhet och säkerhetsmärkning

Den Europeiska Kommissionens webbplats om spårbarhet och säkerhetsmärkning uppdateras löpande med viktig information till berörda aktörer. Se även kommissionens upplagda frågor och svar om spårbarhet och säkerhetsmärkning av tobaksprodukter.

Informationen på denna webbsida är inte bindande

Observera att det kan förekomma fel och att informationen inte är heltäckande. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av lag, förordning och föreskrift för fullständig och korrekt information.

Gå till toppen av sidan