Gränsvärden för cigaretter

Tillverkare och importörer av cigaretter ska lämna uppgifter om utsläpp av tjära, nikotin och kolmonoxid från cigaretter. Det finns maxgränser på hur stora mängder av dessa ämnen som cigaretter får släppa ut.

Gränsvärden

Det är gränsvärden för tjära, nikotin och kolmonoxid som är reglerade.

Tjära

  • Högsta tillåtna gränsvärdet för utsläpp från cigaretter som tillverkas eller släpps ut på den svenska marknaden är 10 mg tjära per cigarett.
  • Utsläppen av tjära ska mätas enligt ISO-standard 4387.
  • Verifieringen av mätningen av tjära från cigaretter ska fastställas i enlighet med ISO-standard 8243.

(2 kap. 1 § lagen om tobak och liknande produkter, 2 kap. 1–3 §§ föreskrift HSLF-FS 2016:43)

Nikotin

  • Högsta tillåtna gränsvärdet för utsläpp från cigaretter som tillverkas eller släpps ut på den svenska marknaden är 1 mg nikotin per cigarett.
  • Utsläppen av nikotin från cigaretter ska mätas enligt ISO-standard 10315.
  • Verifieringen av mätningen av nikotin från cigaretter ska fastställas i enlighet med ISO-standard 8243.

(2 kap. 1 § lagen om tobak och liknande produkter, 2 kap. 1–3 §§ föreskrift HSLF-FS 2016:43)

Kolmonoxid

  • Högsta tillåtna gränsvärdet för utsläpp från cigaretter som tillverkas eller släpps ut på den svenska marknaden är 10 mg kolmonoxid per cigarett.
  • Utsläppen av kolmonoxid från cigaretter ska mätas enligt ISO-standard 8454.
  • Verifieringen av mätningarna av kolmonoxid från cigaretter ska fastställas i enlighet med ISO-standard 8243.

(2 kap. 1 § lagen om tobak och liknande produkter, 2 kap. 1–3 §§ föreskrift HSLF-FS 2016:43)

Rapportering och verifiering av gränsvärden

Halterna av tjära, nikotin och kolmonoxid som uppstår från utsläpp från cigaretter ska rapporteras samtidigt som ingredienserna i cigaretter rapporteras till Folkhälsomyndigheten. (2 kap. 1 § föreskrift HSLF-FS 2016:45)

Ingrediensrapportering

Mätningarna som rapporteras in ska vara verifierade av ett oberoende laboratorium. (3 kap. 1–3 §§ föreskrift HSLF-FS 2016:43).

Förbud och sanktioner

Cigaretter som inte följer gränsvärdena får varken tillverkas i Sverige, tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden eller föras ut till ett land utanför Europeiska unionen.

Folkhälsomyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att reglerna om gränsvärden ska följas. I beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut. (7 kap. 9 § lagen om tobak och liknande produkter)

Informationen på denna webbsida är inte bindande

Observera att det kan förekomma fel och att informationen inte är heltäckande. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av lag, förordning och föreskrift för fullständig och korrekt information.

Gå till toppen av sidan