Gränsvärden

Det är gränsvärden för tjära, nikotin och kolmonoxid som är reglerade.

Tjära

  • Högsta tillåtna gränsvärdet för utsläpp från cigaretter som tillverkas eller släpps ut på den svenska marknaden är 10 mg tjära per cigarett.
  • Utsläppen av tjära ska mätas enligt ISO-standard 4387.
  • Verifieringen av mätningen av tjära från cigaretter ska fastställas i enlighet med ISO-standard 8243.

(18 § tobakslagen, 2 kap. 1–3 §§ föreskrift HSLF-FS 2016:43)

Nikotin

  • Högsta tillåtna gränsvärdet för utsläpp från cigaretter som tillverkas eller släpps ut på den svenska marknaden är 1 mg nikotin per cigarett.
  • Utsläppen av nikotin från cigaretter ska mätas enligt ISO-standard 10315.
  • Verifieringen av mätningen av nikotin från cigaretter ska fastställas i enlighet med ISO-standard 8243.

(18 § tobakslagen, 2 kap. 1–3 §§ föreskrift HSLF-FS 2016:43)

Kolmonoxid

  • Högsta tillåtna gränsvärdet för utsläpp från cigaretter som tillverkas eller släpps ut på den svenska marknaden är 10 mg kolmonoxid per cigarett.
  • Utsläppen av kolmonoxid från cigaretter ska mätas enligt ISO-standard 8454.
  • Verifieringen av mätningarna av kolmonoxid från cigaretter ska fastställas i enlighet med ISO-standard 8243.

(18 § tobakslagen, 2 kap. 1–3 §§ föreskrift HSLF-FS 2016:43)

Rapportering och verifiering av gränsvärden

Halterna av tjära, nikotin och kolmonoxid som uppstår från utsläpp från cigaretter ska rapporteras samtidigt som ingredienserna i cigaretter rapporteras till Folkhälsomyndigheten. (2 kap. 1 § föreskrift HSLF-FS 2016:45)

Ingrediensrapportering

Mätningarna som rapporteras in ska vara verifierade av ett oberoende laboratorium. (3 kap. 1–3 §§ föreskrift HSLF-FS 2016:43).

Förbud och sanktioner

Cigaretter som inte följer gränsvärdena får varken tillverkas i Sverige, tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden eller föras ut till ett land utanför Europeiska unionen. (18–18 a §§ tobakslagen)

Folkhälsomyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att reglerna om gränsvärden ska följas. I beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut. (20 § tobakslagen)