Förbudet mot cigaretter och rulltobak med karakteristisk smak utesluter inte användningen av enskilda tillsatser. Det är mängden av en tillsats eller kombinationen av tillsatser som ska minska i sådan utsträckning att tillsatserna inte längre leder till en karakteristisk smak.

Användningen av tillsatser som behövs för tillverkning av cigaretter och rulltobak, till exempel socker, är tillåten under förutsättning att de inte leder till en karakteristisk smak eller ökar varans toxicitet, beroendeframkallande egenskaper eller cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska egenskaper. (18 § tobakslagen, 7 § föreskrift HSLF-FS 2016:42)

Bedömning av karakteristisk smak

Folkhälsomyndigheten kommer vid bedömning om en cigarett eller rulltobak har en karakteristisk smak att följa den process som Europeiska kommissionen har beslutat. I bedömningsprocessen kan samråd ske med en oberoende rådgivande panel som inrättats på europeisk nivå. (6 § föreskrift HSLF-FS 2016:42)

Förbud och sanktioner

Cigaretter och rulltobak med en karakteristisk smak som har förbjudits får inte tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden. (18 § tobakslagen)

Folkhälsomyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att reglerna om cigaretter och rulltobak med karakteristisk smak ska följas. I beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut. (20 § tobakslagen)

Övergångsregler

Cigaretter och rulltobak med karakteristisk smak som den 20 maj 2016 har en marknadsandel om minst 3 procent i Europeiska unionen i en viss produktkategori får fortsätta tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden, dock längst till den 20 maj 2020 (övergångsbestämmelse tobakslagen).