Karakteristisk smak i cigaretter och rulltobak

Cigaretter och rulltobak med en karakteristisk smak får inte tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden.

Förbudet mot cigaretter och rulltobak med karakteristisk smak utesluter inte användningen av enskilda tillsatser. Det är mängden av en tillsats eller kombinationen av tillsatser som ska minska i sådan utsträckning att tillsatserna inte längre leder till en karakteristisk smak.

Användningen av tillsatser som behövs för tillverkning av cigaretter och rulltobak, till exempel socker, är tillåten under förutsättning att de inte leder till en karakteristisk smak eller ökar varans toxicitet, beroendeframkallande egenskaper eller cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska egenskaper. (2 kap. 1 § lagen om tobak och liknande produkter, 7 § föreskrift HSLF-FS 2016:42)

Bedömning av karakteristisk smak

Folkhälsomyndigheten kommer vid bedömning om en cigarett eller rulltobak har en karakteristisk smak att följa den process som Europeiska kommissionen har beslutat. I bedömningsprocessen kan samråd ske med en oberoende rådgivande panel som inrättats på europeisk nivå. (6 § föreskrift HSLF-FS 2016:42)

Förbud och sanktioner

Cigaretter och rulltobak med en karakteristisk smak som har förbjudits får inte tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden. (2 kap. 1 § lagen om tobak och liknande produkter)

Folkhälsomyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att reglerna om cigaretter och rulltobak med karakteristisk smak ska följas. I beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut. (7 kap. 9 § lagen om tobak och liknande produkter)

Övergångsregler

Cigaretter och rulltobak med karakteristisk smak som den 20 maj 2016 har en marknadsandel om minst 3 procent i Europeiska unionen i en viss produktkategori får fortsätta tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden, dock längst till den 20 maj 2020 .

Med anledning av Förvaltningsrätten i Stockholms dom i december 2017 har Folkhälsomyndigheten ändrat delar av sin information på webbplatsen

Förvaltningsrätten anser i sin dom att den information som Folkhälsomyndigheten lämnat inte endast är en ren informationsåtgärd från Folkhälsomyndighetens sida. De riktade uttalandena innefattar myndighetens ståndpunkt i hur övergångsbestämmelsen avseende tobaksvaror med karaktäristisk smak ska införlivas och tolkas i Sverige och kan anses ha för avsikt att påverka de berörda aktörernas handlande. Förvaltningsrätten anser att Folkhälsomyndighetens uttalanden innehåller formuleringar som medför att dessa får anses ha karaktär av beslut. Beslutet kan därmed antas få faktiska konsekvenser för bolagets verksamhet. Förvaltningsrätten bedömer att beslutet får anses vara ägnat att ha en påvisbar effekt för bolaget och att det därför ska tillerkännas överklagbarhet.

Av förvaltningsrättens dom framgår vidare att även om den information som lämnats inte kan anses som ett beslut som innebär utfärdande av föreskrifter eller beslut om föreläggande eller förbud så anser rätten att Folkhälsomyndigheten inte hållit isär sina uppgifter att meddela föreskrifter och att i enskilda fall meddela förbud och förelägganden samt tillhandahålla information om lagar och regler. Därmed undanröjde förvaltningsrätten det överklagade beslutet.

Folkhälsomyndigheten instämmer i bedömningen varför domen inte har överklagats.

Folkhälsomyndigheten har inte för avsikt att ändra sina föreskrifter (Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om karaktäristisk smak i cigaretter, rulltobak och dess delar samt tillsatser i vissa tobaksvaror [HSLF-FS 2016:42]) med anledning av den nu meddelade domen.

Informationen på denna webbsida är inte bindande

Observera att det kan förekomma fel och att informationen inte är heltäckande. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av lag, förordning och föreskrift för fullständig och korrekt information.

Gå till toppen av sidan