Märkning på förpackningar till andra tobaksvaror än cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa

Förpackningar till övriga tobaksvaror för rökning som är avsedda att säljas till konsumenter ska vara försedd med en allmän varning, rökavvänjningsinformation och en varningstext.

Med övrig tobaksvara för rökning avses en tobaksvara för rökning som inte är

 • cigarett
 • rulltobak
 • tobak för vattenpipa.

(3 kap. 1 § föreskrift HSLF-FS 2016:46)

Hälsovarning

Allmän varning och rökavvänjningsinformation

Varje styckförpackning och eventuell ytterförpackning för övriga tobaksvaror för rökning ska vara försedd med följande allmänna varning:

Rökning dödar

Till den allmänna varningen ska en hänvisning till följande rökavvänjningsinformation ingå:

Sluta-Röka-Linjen: 020-84 00 00 www.slutarokalinjen.se

Varningstexter

Utöver den allmänna varningen och rökavvänjningsinformation ska varje styckförpackning och eventuell ytterförpackning vara försedd med en av följande varningstexter:

 • Rökning är orsaken till 9 av 10 fall av lungcancer
 • Rökning orsakar mun- och halscancer
 • Rökning skadar lungorna
 • Rökning orsakar hjärtinfarkt
 • Rökning orsakar stroke och funktionsnedsättningar
 • Rökning ger förträngningar i blodkärlen
 • Rökning ökar risken för blindhet
 • Rökning skadar tänderna och tandköttet
 • Rökning kan döda ditt ofödda barn
 • Rök skadar dina barn, din familj och dina vänner
 • Barn till rökare röker oftare själva
 • Sluta röka nu – lev vidare för dina nära och kära
 • Rökning minskar fruktsamheten
 • Rökning ökar risken för impotens

Den varningstext som förpackningarna ska förses med ska växla så att alla fjorton varianter av varningstext blir använd och i så hög utsträckning som möjligt i samma antal, det vill säga lika många gånger.

Tryckning eller klistermärken

På styckförpackningar ska hälsovarningen vara tryckt eller fastsatt med hjälp av klistermärken, förutsatt att sådana klistermärken inte går att avlägsna. På ytterförpackningar ska hälsovarningen vara tryckt.

Hälsovarningen

 • ska på förpackningen vara återgiven så att den inte kan avlägsnas eller utplånas och vara fullt synlig. Det innebär att varningen inte får vara helt eller delvis dold eller brytas av annan märkning.
 • ska på styckförpackningen förbli intakt när den öppnas och
 • får inte på något sätt dölja eller bryta skattemärken, prismärkning, spårningsmärkning eller säkerhetsmärkning.

Placering

Den allmänna varningen med rökavvänjningsinformationen ska återges på den mest synliga ytan av styckförpackningen och eventuell ytterförpackning.

Varningstexten ska återges på den näst mest synliga ytan av styckförpackningen och eventuell ytterförpackning.

Placering på styckförpackning med fällbart lock

På styckförpackningar med fällbart lock är den näst mest synliga ytan den yta som blir synlig när förpackningen är öppen.

Storlek och dimension

 • Den allmänna varningen med rökavvänjningsinformationen ska täcka 30 % av den yta där den ska placeras.
 • Varningstexten ska täcka 40 % av den yta där den ska placeras.

Dimensionen på den allmänna varningen och varningstexten ska beräknas i förhållande till den berörda ytan när förpackningen är stängd.

Om den allmänna varningen och varningstexten ska återges på en yta som är större än 150 cm², ska varningarna täcka en yta av 45 cm².

Utformning

Hälsovarningen ska vara

 • tryckt med typsnittet Helvetica med fet stil
 • tryckt i svart på vit bakgrund
 • tryckt med en typsnittsstorlek som innebär att texten täcker största möjliga andel av den yta som har reserverats för hälsovarningen
 • i centrum på den reserverade ytan. På rätblocksformade förpackningar och eventuella ytterförpackningar ska hälsovarningen placeras parallellt med styckförpackningens eller ytterförpackningens sidokant
 • parallell med huvudtexten (varumärkesnamn etc.) på den yta som reserverats för dessa varningar
 • omgiven av en svart ram med en bredd på minst 3 mm och högst 4 mm. Denna ram ska återges utanför den yta som är reserverad för hälsovarningen.

(3 kap. 1 § lagen om tobak och liknande produkter, 1 kap. 6–10 §§, 3 kap. 1–12 §§ och 5 kap. 1 § föreskrift HSLF-FS 2016:46)

Illustrationer

Tobaksvaror för rökning (exempelvis cigarrer, cigariller och piptobak) – cylinderformad styckförpackning (PDF, 648 kB)

Tobaksvaror för rökning (exempelvis cigarrer, cigariller och piptobak) – rätblocksformade styckförpackningar med eller utan fällbart lock (PDF, 1,5 MB)

Tobaksvaror för rökning (exempelvis cigarrer, cigariller och piptobak) – tubformad styckförpackning (PDF, 1,1 MB)

Märkning av tid och plats för tillverkning

Förpackningar till tobaksvaror som är avsedda att tillhandahållas konsumenter på marknaden ska förses med uppgifter för att säkerställa identifikation av platsen och tiden för tobaksvarans tillverkning. (9 § tobakslagen)

Övrig märkning

Märkningen på styckförpackningar och eventuella ytterförpackningar till övriga tobaksvaror för rökning och på själva tobaksvaran får inte innehålla någon beståndsdel eller något inslag som:

 • marknadsför en tobaksvara eller uppmuntrar till konsumtion av en sådan genom att skapa en felaktig uppfattning om varans egenskaper, hälsoeffekter, risker eller utsläpp. Etiketter får inte innehålla någon information om innehållet av nikotin, tjära eller kolmonoxid i tobaksvaran
 • antyder att en viss tobaksvara är mindre skadlig än andra eller syftar till att minska effekten av något skadligt ämne i rök eller har vitaliserande, energigivande, läkande, föryngrande, naturliga, ekologiska egenskaper eller andra hälsomässiga eller livsstilsmässiga fördelar
 • liknar ett livsmedel eller en kosmetisk produkt
 • antyder att en viss tobaksvara har förbättrad biologisk nedbrytbarhet eller andra miljöfördelar
 • hänvisar till smak, doft eller tillsatser
 • antyder ekonomiska fördelar genom att innehålla tryckta kuponger, erbjudanden om rabatt, gratisutdelning, två varor till priset av en eller liknande erbjudanden.

De beståndsdelar och inslag som är förbjudna kan vara texter, symboler, namn, varumärken, figurativa eller icke figurativa tecken. (3 kap. 3 § lagen om tobak och liknande produkter)

Förbud och sanktioner

Om en förpackning saknar hälsovarning eller har sådan otillåten märkning som presenteras under rubriken Övrig märkning får inte produkten tillhandahållas konsumenter i Sverige. (3 kap. 1 § tredje stycket delvis och 3 § lagen om tobak och liknande produkter)

Folkhälsomyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att reglerna om märkning ska följas. I beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut. (7 kap. 9 § lagen om tobak och liknande produkter)

Informationen på denna webbsida är inte bindande

Observera att det kan förekomma fel och att informationen inte är heltäckande. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av lag, förordning och föreskrift för fullständig och korrekt information.

Gå till toppen av sidan