Märkning av snus och andra rökfria tobaksvaror

Förpackningar till snus och andra rökfria tobaksvaror som är avsedda att säljas till konsumenter ska ha en hälsovarning.

Med rökfri tobaksvara avses en tobaksvara som inte konsumeras genom förbränning, bland annat tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen, det vill säga snus. (1 kap. 4 § föreskrift HSLF-FS 2016:46)

Hälsovarning

Varje styckförpackning och eventuell ytterförpackning för rökfria tobaksvaror ska vara försedd med följande hälsovarning:

Denna tobaksvara skadar hälsan och är beroendeframkallande

Tryckning eller klistermärken

På styckförpackningar ska hälsovarningen vara tryckt eller fastsatt med hjälp av klistermärken, förutsatt att sådana klistermärken inte går att avlägsna.

På ytterförpackningar ska hälsovarningen vara tryckt.

Hälsovarningen

 • ska på förpackningen vara återgiven så att den inte kan avlägsnas eller utplånas och vara fullt synlig. Det innebär att varningen inte får vara helt eller delvis dold eller brytas av annan märkning.
 • ska på styckförpackningen förbli intakt när den öppnas och
 • får inte på något sätt dölja eller bryta skattemärken, prismärkning, spårningsmärkning eller säkerhetsmärkning.

Placering

Hälsovarningen ska återges på de två största ytorna på styckförpackningen och eventuella ytterförpackningar.

Storlek och dimension

Hälsovarningen ska täcka 30 % av den yta där den ska placeras. Dimensionen på hälsovarningen ska beräknas i förhållande till den berörda ytan när förpackningen är stängd.

Utformning

Hälsovarningen ska vara

 • tryckt med typsnittet Helvetica med fet stil
 • tryckt i svart på vit bakgrund
 • tryckt med en typsnittsstorlek som innebär att texten täcker största möjliga andel av den yta som har reserverats för hälsovarningen
 • i centrum på den reserverade ytan. På rätblocksformade förpackningar och eventuella ytterförpackningar ska hälsovarningen placeras parallellt med styckförpackningens eller ytterförpackningens sidokant
 • parallell med huvudtexten (varumärkesnamn etc.) på den yta som reserverats för dessa varningar
 • omgiven av en svart ram med en bredd på 1 mm innanför den yta som är reserverad för varningen.

Illustrationer

Snus och andra rökfria tobaksvaror – cylinderformad styckförpackning (PDF, )

Snus och andra rökfria tobaksvaror – rätblocksformad styckförpackning (PDF, )

(3 kap. 1 § lagen om tobak och liknande produkter, 1 kap. 6–10 §§ och 4 kap. 1–5 §§ föreskrift HSLF-FS 2016:46)

Övrig märkning av rökfri tobaksvara

Märkningen på styckförpackningar och eventuella ytterförpackningar till rökfria tobaksvaror och på själva tobaksvaran får inte innehålla någon beståndsdel eller något inslag som:

 • marknadsför en tobaksvara eller uppmuntrar till konsumtion av en sådan genom att skapa en felaktig uppfattning om varans egenskaper, hälsoeffekter, risker eller utsläpp. Etiketter får inte innehålla någon information om innehållet av nikotin, tjära eller kolmonoxid i tobaksvaran
 • antyder att en viss tobaksvara är mindre skadlig än andra eller syftar till att minska effekten av något skadligt ämne i rök eller har vitaliserande, energigivande, läkande, föryngrande, naturliga, ekologiska egenskaper eller andra hälsomässiga eller livsstilsmässiga fördelar,
 • liknar ett livsmedel eller en kosmetisk produkt
 • antyder att en viss tobaksvara har förbättrad biologisk nedbrytbarhet eller andra miljöfördelar
 • hänvisar till smak, doft eller tillsatser
 • antyder ekonomiska fördelar genom att innehålla tryckta kuponger, erbjudanden om rabatt, gratisutdelning, två varor till priset av en eller liknande erbjudanden.

De beståndsdelar och inslag som är förbjudna kan vara texter, symboler, namn, varumärken, figurativa eller icke figurativa tecken. (3 kap. 3 § lagen om tobak och liknande produkter)

Undantag för snus

Förbudet mot att hänvisa till smak, doft eller tillsatser på förpackningen eller tobaksvaran omfattar inte snus. (3 kap. 3 § lagen om tobak och liknande produkter)

Förbud och sanktioner

Om en förpackning saknar hälsovarning eller har sådan otillåten märkning som presenteras under rubriken Övrig märkning får inte produkten tillhandahållas konsumenter i Sverige. (3 kap. 1 § tredje stycket delvis och 3 § lagen om tobak och liknande produkter)

Folkhälsomyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att reglerna om märkning ska följas. I beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut. (7 kap. 9 § lagen om tobak och liknande produkter)

Informationen på denna webbsida är inte bindande

Observera att det kan förekomma fel och att informationen inte är heltäckande. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av lag, förordning och föreskrift för fullständig och korrekt information.

Gå till toppen av sidan