Otillåtna tillsatser

Tobaksvaror som finns på den svenska marknaden får inte innehålla följande tillsatser:

  • Vitaminer eller andra tillsatser som ger intryck av att en tobaksvara innebär en hälsofördel eller minskade hälsorisker.
  • Koffein, taurin eller andra tillsatser eller stimulerande ämnen som är förknippade med energi och vitalitet.
  • Tillsatser som färgar utsläpp.
  • Tillsatser som underlättar inhalering eller upptag av nikotin, när det gäller tobaksvaror för rökning.
  • Tillsatser som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i oförbränd form.

(10 § föreskrift HSLF-FS 2016:42)

Snus är undantaget reglering av ovanstående tillsatser. (3 § föreskrift HSLF-FS 2016:42)

Ytterligare begränsningar av tillsatser

Folkhälsomyndigheten kan på grundval av vetenskapliga rön förbjuda tobaksvaror som innehåller tillsatser i en sådan mängd att den toxiska eller beroendeframkallande effekten eller de cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska egenskaperna i betydande eller mätbar omfattning ökar vid konsumtion. (11–12 §§ föreskrift HSLF-FS 2016:42)

Snus är undantaget denna reglering. (3 § föreskrift HSLF-FS 2016:42)

Smaktillsatser i delar till cigaretter och rulltobak

Cigaretter och rulltobak får inte innehålla smaktillsatser i någon av dess delar:

  • filter
  • papper
  • förpackningar
  • kapslar eller
  • eventuella tekniska detaljer som möjliggör ändring av cigarettens eller rulltobakens doft, smak eller rökintensitet.

(8 § och allmänt råd föreskrift HSLF-FS 2016:42)

Smaktillsatser i delar till cigaretter och rulltobak ska inte likställas med regleringen av karakteristik smak i själva tobaksvaran (cigarett/rulltobak). Detta regleras i andra bestämmelser (18 § tobakslagen och 6–7 §§ föreskrift HSLF-FS 2016:42). Övergångsbestämmelsen om förlängd tid för försäljning av cigaretter och rulltobak med karakteristisk smak gäller enbart cigaretter och rulltobak med karakteristisk smak i produkten. Det gäller inte smaktillsatser i delar till cigaretter och rulltobak. (Övergångsbestämmelser punkt 4 tobakslagen)

Nikotin eller tobak i delar till cigaretter och rulltobak

Filter, papper och kapslar till cigaretter och rulltobak får inte innehålla tobak eller nikotin. (9 § föreskrift HSLF-FS 2016:42)

Förbud och sanktioner

Tobaksvaror som innehåller tillsatser som är förbjudna får inte tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden. (18 § tobakslagen)

Folkhälsomyndigheten får meddela förelägganden och förbud för att reglerna om tillsatser i tobaksvaror ska följas. I beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut. (20 § tobakslagen)