Otillåtna tillsatser

Tobaksvaror som finns på den svenska marknaden får inte innehålla följande tillsatser:

  • Vitaminer eller andra tillsatser som ger intryck av att en tobaksvara innebär en hälsofördel eller minskade hälsorisker.
  • Koffein, taurin eller andra tillsatser eller stimulerande ämnen som är förknippade med energi och vitalitet.
  • Tillsatser som färgar utsläpp.
  • Tillsatser som underlättar inhalering eller upptag av nikotin, när det gäller tobaksvaror för rökning.
  • Tillsatser som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i oförbränd form.

(10 § föreskrift HSLF-FS 2016:42)

Snus är undantaget reglering av ovanstående tillsatser. (3 § föreskrift HSLF-FS 2016:42)

Ytterligare begränsningar av tillsatser

Folkhälsomyndigheten kan på grundval av vetenskapliga rön förbjuda tobaksvaror som innehåller tillsatser i en sådan mängd att den toxiska eller beroendeframkallande effekten eller de cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska egenskaperna i betydande eller mätbar omfattning ökar vid konsumtion. (11–12 §§ föreskrift HSLF-FS 2016:42)

Snus är undantaget denna reglering. (3 § föreskrift HSLF-FS 2016:42)

Smaktillsatser i delar till cigaretter och rulltobak

Delar till cigaretter och rulltobak får inte innehålla smaktillsatser eller eventuella tekniska detaljer som möjliggör ändring av cigarettens eller rulltobakens doft, smak eller rökintensitet. Med delar till cigaretter och rulltobak avses exempelvis:

  • filter
  • papper
  • förpackningar
  • kapslar

(8 § och allmänt råd föreskrift HSLF-FS 2016:42)

Nikotin eller tobak i delar till cigaretter och rulltobak

Filter, papper och kapslar till cigaretter och rulltobak får inte innehålla tobak eller nikotin. (9 § föreskrift HSLF-FS 2016:42)

Förbud och sanktioner

Tobaksvaror som innehåller tillsatser som är förbjudna får inte tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden. (18 § tobakslagen)

Folkhälsomyndigheten får meddela förelägganden och förbud för att reglerna om tillsatser i tobaksvaror ska följas. I beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut. (20 § tobakslagen)