Myndigheten har dessutom enligt instruktion två specifika uppgifter på tobaksområdet:

  • ansvara för den samordnade uppföljningen av tobaksområdet
  • samordna och lämna underlag till regeringen inför återkommande rapportering till EU och Världshälsoorganisationen (WHO) om frågor som gäller tobak

Avslutade regeringsuppdrag

Nationella Tobaksuppdraget - Under åren 2003-2005 respektive 2008-2010 bedrevs två nationella tobaksuppdrag. Här kan du läsa slutrapporter från regeringsuppdragen och om de många projekt som bedrevs inom ramen för uppdragen.

Tandvårdsuppdraget - förslag till metod för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande återkoppling inom tandvården

Uppdrag om förekomsten av passiv rökning på allmänna platser

Läs mer

Här kan du läsa mer om pågående och avslutade regeringsuppdrag