Uppdrag

Folkhälsomyndigheten ska enligt instruktion verka för en god folkhälsa, utvärdera effekterna av metoder och strategier på folkhälsoområdet, följa hälsoläget i befolkningen och faktorer som påverkar detta samt genom kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning främja hälsa och förebygga sjukdomar och skador.

Myndigheten har dessutom enligt instruktion två specifika uppgifter på tobaksområdet:

  • ansvara för den samordnade uppföljningen av tobaksområdet
  • samordna och lämna underlag till regeringen inför återkommande rapportering till EU och Världshälsoorganisationen (WHO) om frågor som gäller tobak

Avslutade regeringsuppdrag

Nationella Tobaksuppdraget - Under åren 2003-2005 respektive 2008-2010 bedrevs två nationella tobaksuppdrag. Här kan du läsa slutrapporter från regeringsuppdragen och om de många projekt som bedrevs inom ramen för uppdragen.

Tandvårdsuppdraget - förslag till metod för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande återkoppling inom tandvården

Uppdrag om förekomsten av passiv rökning på allmänna platser

Läs mer

Här kan du läsa mer om pågående och avslutade regeringsuppdrag

Kontakt

E-post till Tobaksprevention
För frågor om tobaks­förebygg­ande arbete, tobakens skade­verkningar och om tobaksbruk.

ANDT-statistik

andtuppfoljning.se kan du söka fram data om utvecklingen inom ANDT och få stöd i ditt uppfölj­nings­­arbete.

Länsrapporten beskriver kommunernas och länsstyrel­sernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobaks­lagen, samt övrigt ANDT-förebyggande arbete.

Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnads­vanor och livsvillkor.

Gå till toppen av sidan