Tandvård - förslag till metod för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande återkoppling inom tandvården

Folkhälsomyndigheten uppdrag är att utforma en kunskapsbaserad metod för en individuellt anpassad hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande återkoppling avseende tobak som kan användas i tandvården.

Uppdraget är avgränsat i förhållande till Socialstyrelsen, och ska genomföras i samråd med Socialstyrelsen. Socialstyrelsens uppdrag är att projektleda en försöksverksamhet för att utveckla och testa metoden samt redovisa konsekvenserna av en nationell implementering av den. Regeringens avsikt är att metoden efter försöksperiodens slut ska kunna spridas och användas nationellt. Socialstyrelsen ska också göra en bedömning av om metoden kan integreras i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets tandvårdstaxa. Vid en diskussion har Socialdepartementet klargjort att uppdraget endast avser vuxentandvård.

Folkhälsomyndigheten redovisade förslaget till metod, Enkla råd om tobak i tandvården, till Socialdepartementet 9 december 2011. Projektledare vid Folkhälsomyndigheten var Barbro Holm Ivarsson.

Det är Folkhälsomyndighetens uppfattning att metoden Enkla råd om tobak i tandvården bör testas innan den sprids till tandvården i landet. Under testperioden kan metoden komma att justeras något utifrån vunna erfarenheter. Försöksverksamheten av projektledare Cecilia Andree Löfholm, Socialstyrelsen. Folkhälsomyndigheten kommer att agera kunskapsstöd till projektet framöver samt kvalitetssäkra och implementera metoden.

Redovisning tandvårdsuppdrag (PDF, 254 kB)

Bilaga - Redovisning tandvårdsuppdrag (PDF, 160 kB)

Folkhälsomyndigheten kommer att slutredovisa sin del av uppdraget till Socialdepartementet 1 december 2013. Nuvarande projektansvarig vid Folkhälsomyndigheten är Linda Maripuu.

Kontakt

E-post till Tobaksprevention
För frågor om tobaks­förebygg­ande arbete, tobakens skade­verkningar och om tobaksbruk.

ANDT-statistik

andtuppfoljning.se kan du söka fram data om utvecklingen inom ANDT och få stöd i ditt uppfölj­nings­­arbete.

Länsrapporten beskriver kommunernas och länsstyrel­sernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobaks­lagen, samt övrigt ANDT-förebyggande arbete.

Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnads­vanor och livsvillkor.

Gå till toppen av sidan