De senaste åren har det dock skett en minskning bland gymnasieflickorna. Andelen unga som röker är dock fortfarande hög, särskilt bland gymnasieelever. Andelen män i den vuxna befolkningen som snusar dagligen har minskat den senaste tio��rsperioden. Bland kvinnor har andelen varit oförändrad, men på en betydligt lägre nivå än bland männen. Även bland skolungdomar syns de senaste tio åren totalt sett en minskning av andelen som snusar.

Rökning och snusning

Sedan 1980-talet har mer än 1 miljon svenskar slutat röka. Trots den positiva utvecklingen av tobaksbruket i Sverige dör uppskattningsvis 12 000 personer per år till följd av rökning och 100 000 per år uppskattas insjukna i rökrelaterade sjukdomar (Socialstyrelsen 2014). Tobaksbruket bidrar även till hälsoskillnader eftersom vissa grupper i samhället röker i betydligt högre grad än andra.

Under 2004–2015 har andelen personer i åldern 16–84-år som röker dagligen minskat från 14 till 9 procent bland män och från 19 till 11 procent bland kvinnor. Det har inte skett några tydliga förändringar av andelen personer som röker då och då (Folkhälsomyndigheten 2015). Bland elever i årskurs 9 kan utvecklingen gällande rökning i huvudsak beskrivas som nedåtgående under 2000-talet (CAN 2015). Under 2015 var det 10 procent av pojkarna och 14 procent av flickorna i årskurs 9 som uppgav att de röker. I gymnasiets år 2 har andelen elever som röker fluktuerat kring en mer konstant nivå. Bland flickorna har dock andelen minskat de tre senaste mätningarna. Under 2015 uppgav 25 procent av pojkarna och 27 procent av flickorna i gymnasiets år 2 att de röker.

Andelen män i den vuxna befolkningen som snusar dagligen har minskat från 22 till 19 procent under 2004–2015. Bland kvinnor har andelen som snusar dagligen legat kring 3–4 procent. Det har inte skett några tydliga förändringar av andelen personer som snusar då och då. Bland skolungdomar syns de senaste tio åren totalt sett en minskning av andelen som snusar. Under 2015 uppgav 10 procent av pojkarna och 1,5 procent av flickorna i årskurs 9 att de snusar. Motsvarande siffror för gymnasiets år 2 var 23 respektive 4 procent.

Läs mer under Nationella folkhälsoenkäten, ANDT-Uppföljningssystemet och Skolelevers drogvanor 2015.

Blandbruk

Bland de som snusade dagligen 2014 var det 11 procent av männen och 12 procent av kvinnorna som uppgav att de också rökte dagligen, och omkring 22 procent av respektive kön som uppgav att de rökte då och då. Det innebär att män och kvinnor som snusar dagligen, röker dagligen i ungefär samma omfattning som befolkningen i allmänhet. Andelen som röker då och då är högre bland personer som snusar dagligen än bland befolkningen i allmänhet.

Bland de som rökte dagligen 2014 var det 21 procent av männen och 4 procent av kvinnorna som också snusade dagligen, och 15 respektive 9 procent som rökte då och då.

Referenser