Utvecklingen av bruket

Daglig rökning har minskat i Sverige och år 2018 var andelen som röker varje dag sju procent i den vuxna befolkningen. Ingen förändring har skett i daglig snusanvändning de senaste åren. Sen i början av 2000-talet har ungdomars användning av både cigaretter och snus minskat.

I den senaste Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, från 2018 uppgav sju procent av både män och kvinnor i åldern 16-84 år att de rökte dagligen, en minskning från nio procent år 2016. Skillnader kvarstår dock mellan olika grupper i befolkningen och bland de med förgymnasial utbildning har ingen minskning skett. Under samma tidsperiod ses ingen förändring i daglig snusanvändning.

Andelen ungdomar som uppgav att de rökte ibland eller oftare har minskat sen i början av 2000-talet, både i årskurs 9 och i gymnasiet år 2. Snusanvändningen har också minskat under samma tidsperiod.

Läs mer om bruk av cigaretter, snus och e-cigaretter i den vuxna befolkningen, resultat från den nationella folkhälsoenkäten 2018.

Läs mer om ungdomars bruk av cigaretter och snus.

Läs mer om ungdomars bruk av e-cigaretter

Kontakt

E-post till Tobaksprevention
För frågor om tobaks­förebygg­ande arbete, tobakens skade­verkningar och om tobaksbruk.

ANDT-statistik

andtuppfoljning.se kan du söka fram data om utvecklingen inom ANDT och få stöd i ditt uppfölj­nings­­arbete.

Länsrapporten beskriver kommunernas och länsstyrel­sernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobaks­lagen, samt övrigt ANDT-förebyggande arbete.

Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnads­vanor och livsvillkor.

Relaterade sidor

Gå till toppen av sidan