I den senaste Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, från 2018 uppgav sju procent av både män och kvinnor i åldern 16-84 år att de rökte dagligen, en minskning från nio procent år 2016. Skillnader kvarstår dock mellan olika grupper i befolkningen och bland de med förgymnasial utbildning har ingen minskning skett. Under samma tidsperiod ses ingen förändring i daglig snusanvändning.

Andelen ungdomar som uppgav att de rökte ibland eller oftare har minskat sen i början av 2000-talet, både i årskurs 9 och i gymnasiet år 2. Snusanvändningen har också minskat under samma tidsperiod.

Läs mer om bruk av cigaretter, snus och e-cigaretter i den vuxna befolkningen, resultat från den nationella folkhälsoenkäten 2018.

Läs mer om ungdomars bruk av cigaretter och snus.

Läs mer om ungdomars bruk av e-cigaretter