Socialstyrelsen 2014. Registeruppgifter om tobaksrökningens Skadeverkningar, artikelnummer 2014-3-4.

Folkhälsomyndigheten 2015. Nationella folkhälsoenkäten 2015.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) 2015. Skolelevers drogvanor 2015, CAN rapport 154.