Andelen ungdomar som röker har minskat under de senaste åren. År 2018 uppgav 11 procent i årskurs 9 och 23 procent i gymnasiet år 2 att de rökte, jämfört med 24 respektive 34 procent år 2004. En större andel flickor än pojkar i båda årskurserna uppgav av de rökte. Bland de som uppgav att de rökte var det två tredjedelar som rökte sporadiskt (ibland eller på fest) och en tredjedel som rökte frekvent (dagligen eller nästan dagligen).

Snusanvändningen har minskat under samma tidsperiod (2004-2018), från 14 till 7 procent bland ungdomar i årskurs 9 och från 19 till 14 procent i gymnasiet år 2. En större andel pojkar än flickor i båda årskurserna uppgav att de snusade. Mönstret för snusanvändning skiljer sig också åt mellan pojkar och flickor, där en större andel pojkar använder snus frekvent (dagligen eller nästan dagligen) medan det bland flickor var en större andel som använder snus sporadiskt (ibland eller på fest).

Skolelevers drogvanor 2018