Utvecklingsmedel inom ANDT

Lyssna

Fram till 2021 har Folkhälsomyndigheten på uppdrag av regeringen fördelat statsbidrag till olika aktörer för ett mer kunskapsbaserat hälsofrämjande och förebyggande arbete inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet.

Ideella organisationer, kommuner, regioner (de tidigare landstingen), länsstyrelser, universitet, högskolor och FoU-enheter har tagit del av utvecklingsmedlen.

Både projektbidrag och andra uppdrag

Förutom utlysning av projektbidrag har vi även fördelat medel till olika uppdrag inom ANDT-området för att ta fram kunskap inom områden där kunskapsluckor identifierats.

Syftet med utvecklingsmedlen har varit att verka för ett långsiktigt, hållbart och kunskapsbaserat förebyggande arbete inom ANDT-området.

För barns och ungas skull – erfarenheter från ANDT-utvecklingsprojekt 2016–2020

Många projekt har genomförts med stöd av statsbidrag inom ANDT. Vad händer med dem när det gått en tid efter att de lämnat in sin slutrapport till Folkhälsomyndigheten? Hur används erfarenheter och resultat? Vilka lärdomar finns det för andra att ta del av?

Vi har följt upp en del av de projekt som pågick åren 2016–2020. Gemensamt för just dessa är att de berör temat skydda barn och unga mot eget eller andras skadliga bruk av alkohol, narkotika eller tobak. Genom goda uppväxtvillkor och förebyggande insatser mot ANDT-problematik skapar vi förutsättningar för en mer jämlik hälsa.

Läs hela rapporten För barn och ungas skull – erfarenheter från ANDT-utvecklingsprojekt 2016-2020: