Finansierade projekt

Lyssna

I listningen finns korta beskrivningar av de projekt och olika uppdrag som finansierats åren 2015–2021. Ettåriga förberedande projekt finns inte med.

Enskilda projekts slutrapportering kan begäras genom att kontakta registrator. Ange hela projektnamnet vid begäran.

registrator@folkhalsomyndigheten.se

Projekt 2021

Lyssna

Skurups kommun beviljades medel för att följa upp effekter av en digital insats.

Bakgrunden till uppföljningen var att kommunens öppenvård arbetar med Öckerömetoden och folkhälsoundersökningar för att kartlägga ANDTS-frågor och missbruket i kommunen. Resultaten från undersökningarna delges bland annat på föräldramöten i kommunen och på kommunens hemsida.

För att fler kommuninvånare ska få tillgång till kunskap om ANDTS, och information om det råd och stöd kommunen erbjuder, utvecklade Skurups kommun en digital insats i form av filmer. I filmerna informerar familjebehandlare och fältsekreterare om undersökningarnas resultat vad gäller missbruk och hur man kan få hjälp med sitt bruk/missbruk.

I Skurups kommun slutrapport kan du läsa om projektets genomförande och resultat.

Utveckla det hälsofrämjande och förebyggande digitala ANDT-arbetet 2021 (skurup.se)

Projektansvar: Skurups kommun

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Tankesmedjan Tobaksfakta beviljades medel för att utvärdera resultatet av digitala tobakspreventiva insatser.

Bakgrunden till utvärderingen var lanseringen av en digital kampanj ”Lagar för alla barns framtid” i maj 2021, som genomfördes för att uppmärksamma barns och ungas sårbarhet och risker för liv och hälsa av ett etablerat tobaks- och nikotinbruk i unga år.

Målet med kampanjen var att på ett kostnadseffektivt sätt sprida kunskap till politiker på alla nivåer, aktörer inom kommuner och regioner, media och opinionsbildare såväl som till den breda allmänheten.

Resultatet är tänkt att bidra till insikt om hur spridning av kunskap kan engagera, aktivera och påverka, liksom att identifiera hinder och möjligheter för att nå målet om ett tobaksfritt samhälle.

I Tobaksfaktas slutrapport kan du läsa om projektets genomförande och resultat.

Att sprida en kampanj – för minskat tobaksberoende hos barn (tobaksfakta.se)

Projektansvar: Tankesmedjan Tobaksfakta

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Sölvesborgs kommun beviljades medel för att utvärdera en digital ANDTS-förebyggande insats i samverkan med studenter från det folkhälsovetenskapliga programmet på Högskolan Kristianstad.

Insatsen bestod av fyra digitala temakvällar riktade till vårdnadshavare och andra vuxna som möter unga. Vid varje tillfälle medverkade tjänstepersoner från kommunen samt sakkunniga inom ANDTS. Vid behov skedde även samverkan med polis, socialtjänst och elevhälsa. Insatsen utgick från antagandet att en ökad kunskap hos vårdnadshavare, och ökad närvaro mellan vårdnadshavare och barn och unga, fungerar som en skyddsfaktor för bruk och livsföring kopplat till ANDTS.

På Sölvesborgs kommuns webbsida finner du en nyhet om projektet tillsammans med kommunens slutrapport.

Projektansvar: Sölvesborgs kommun

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Verdandi beviljades medel för att följa upp en digital metodutveckling av verktyget Brukarstyrda brukarrevisioner.

Brukarstyrda brukarrevisioner är en metod för att öka brukarinflytandet i vård, omsorg och socialt arbete. Den digitala metodutvecklingen beskrivs ha möjliggjort att brukargrupper som är svåra att nå fysiskt i allmänna lokaler kunde delta och med hjälp av en kvantitativ enkät förmedla hur de upplevde sitt deltagande i verksamheten. Verdandi har för avsikt att utveckla den digitala versionen av Brukarstyrda brukarrevisioner så att den blir lättillgänglig för projektledare och handledare som bistår brukargrupper att genomföra Brukarstyrda brukarrevisioner digitalt. Utifrån det kommer en manual där processen beskrivs steg för steg att utvecklas och tillgänglighetskontrolleras ur ett brukarperspektiv.

På Verdandis webbsida finner du en nyhet om projektet tillsammans med deras slutrapport.

Ny rapport: Så jobbar vi digitalt med brukarstyrda brukarrevisioner (verdandi.se)

Projektansvar: Verdandi med samverkanspartner Begripsam

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Beroendecentrum Stockholm beviljades medel för att följa upp användarna av den digitala tjänsten Droghjälpen, med särskilt fokus på deras samsjuklighet.

Beroendecentrum Stockholm erbjuder via Droghjälpen rådgivning, test och program som hjälper användarna till förändring av problematisk droganvändning. Droghjälpen vänder sig både till personer som använder narkotika eller beroendeframkallande läkemedel samt anhöriga och närstående.

I uppföljningen har tidigare insamlad data från Droghjälpen, och data från genomförda effektstudier på de digitala program som erbjuds via Droghjälpen använts. Utöver det kartläggs tillgången till vård och stöd för drogproblem och samtidiga problem med psykisk hälsa i olika delar av Sverige. Projektet har även utvärderat användarnas droganvändning, förändringsberedskap och vårdsökande beteende på kort sikt efter den första kontakten med Droghjälpen, och hur de har upplevt det digitala stödet.

I Bereondecentrums slutrapport kan du läsa om projektets genomförande och resultat.

Droghjälpen - En uppföljning av det digitala stödet med fokus på samsjuklighet 2021 (droghjalpen.se)

Projektansvar: Beroendecentrum Stockholm, Stockholms läns sjukvårdsområde, Karolinska Institutet

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Riksförbundet narkotikafritt samhälle beviljades medel för att följa upp digitala insatser via en digital enkät och intervjuer med deltagande skolor. Utöver det mättes antalet nedladdningar av material och filmer samt antalet kontakter och rådgivningsinsatser.

Narkotikafri Skola erbjuder råd och stöd till skolor för att stärka det förebyggande arbetet. Stödet syftar till att utveckla ett systematiskt och kunskapsbaserat förebyggande arbete med data, dokumentation, uppföljning och utvärdering som grund, och med policy, handlingsplaner och rutiner som verktyg. Målgrupp för insatsen är skolans ledning och elevhälsa.

För att nå fler målgrupper har Narkotikafri Skola för avsikt att producera en serie korta filmer där experter introducerar de olika delarna i ett systematiskt arbete, tillsammans med några exempel från olika skolor där skolledare och elevhälsopersonal beskriver deras arbetssätt. Modellen kommer även att utvecklas med digitala rådgivningsmöten med skolledningar och elevhälsa.

I Riksförbundets narkotikafritt samhälles slutrapport kan du läsa om projektets genomförande och resultat. Rapporten finner du på www.narkotikafriskola.se.

Projektansvar: Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

STAD har beviljats medel för att följa upp digitaliseringen av sin utbildning i metoden Ansvarsfull alkoholservering (AAS) genom att jämföra deltagarnas kursutvärderingar från digitala utbildningar med kursutvärderingar från de fysiska utbildningar som givits. Visar uppföljningen att alternativen är likvärdiga i kunskap och deltagarnöjdhet, kan både fysiska och digitala utbildningar erbjudas framöver.

STAD utvecklade 1995 metoden AAS som syftar till att minska berusning och alkoholrelaterade problem i nöjesmiljöer. AAS består av tre delar: samverkan, tillsyn samt en tvådagarsutbildning av kroganställda i ansvarsfull alkoholservering. Med anledning av de restriktioner som togs fram under våren 2020 för att minska smittspridningen av covid-19 har STAD digitaliserat utbildningen. Detta har möjliggjort fortsatt utbildning av krogpersonal trots att restriktionerna förhindrat fysiska utbildningar. Det digitala formatet tillåter att krogpersonal från hela landet kan delta i utbildningen.

Projektansvar: STAD, Centrum för psykiatriforskning, Stockholms läns sjukvårdsområde

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

STAD har beviljats medel för att följa upp metoden 100% Ren hårdträning och en digital halvdagsutbildning i densamma, med stöd av flera insamlingsmetoder såsom en enkätstudie med frågor relaterade till polisiärt dopningsarbete, kursutvärderingar och djupintervjuer av poliser för att undersöka om arbetet har förändrats efter utbildningen.

Bakgrunden är att STAD bedriver ett dopningspreventivt arbete riktat till gym genom 100% Ren hårdträning. Två viktiga komponenter i metoden är samverkan och utbildning av poliser, preventionssamordnare, ägare och personal på gym.

På grund av pandemin har STAD utvecklat, och erbjuder sedan januari 2021, en digitaliserad halvdagsutbildning till poliser. Syftet är att öka förståelsen för dopning bland poliser, att förbättra polisens dopningsarbete samt att öka antalet kontaktpoliser i de lokala 100% Ren hård träning nätverken, vilka spelar en viktig roll i arbetsmetoden.

Projektansvar: STAD, Centrum för psykiatriforskning, Stockholms läns sjukvårdsområde

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

STAD har beviljats medel för att kvalitetssäkra två digitala webbutbildningar, Ansvarsfull alkoholservering (AAS) och Krogar mot knark (KmK). Detta ska ske genom att dessa följs upp i en pilotutvärdering där personal från olika krogar får testa webbutbildningarna, fylla i utvärderingsenkäter och sedan intervjuas.

Den två dagar långa utbildningen AAS och den två kvällar långa utbildningen KmK är framtagna av STAD för att minska alkoholberusning och narkotikaförekomst i nöjesmiljöer, samt substansrelaterade problem såsom våld, skador och olyckor. Metoderna består av tre delar: samverkan, tillsyn samt utbildning av kroganställda.

Utbildningsdelen för AAS omfattar en fysisk tvådagarsutbildning och för Krogar mot knark en fysisk utbildning som går över två kvällar. För att möjliggöra för fler kroganställda att höja sin kunskapsnivå gällande alkohol och narkotikapreventivt arbete har därför två digitala webbutbildningar tagits fram, en inom ramen för AAS och en för KmK.

Projektansvar: STAD, Centrum för psykiatriforskning, Stockholms läns sjukvårdsområde

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) beviljades utvecklingsmedel för att följa upp användningen av Sluta-Röka-Linjens chatt. Det man var intresserad av var vilka som nyttjade chatten och varför, och om man upplevde några fördelar eller nackdelar jämfört med telefonrådgivning.

Syftet med uppföljningen var att ta fram ett underlag för att kunna i utveckla Sluta-Röka-Linjens digitala tjänster. I framtiden vill man kunna erbjuda effektivt och lättillgängligt stöd anpassat efter hur människor vill kommunicera, och som når grupper där behoven är störst. I uppföljningen användes en kvantitativ enkätundersökning samt öppna frågor via chatten, kartläggning av trafik på hemsidan samt intervjuer med arabisktalande personer.

I CES slutrappport kan du läsa om projektets genomförande och resultat.

Utveckling av Sluta-röka-linjens digitala tjänster (regionstockholm.se)

Projektansvar: Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Projekt 2018-2020

Lyssna

Projektet syftar till att utvärdera arbetsmetoden Jag & min familj som används i familjer där en eller flera personer missbrukar alkohol eller droger. Programmet Jag & min familj är ett kunskaps- och motivationsprogram i öppenvård inom kommunal individ- och familjeomsorg för familjer där vuxna har problem med missbruk. Utvärderingen görs i form av en effektstudie med undersökningsgrupper och jämförelsegrupper. Både vuxna och barn/ungdomar deltar som informatörer.

Projektet finns med i publikationen För barns och ungas skull – erfarenheter från ANDT-utvecklingsprojekt 2016-2020

Projektansvar: Högskolan Dalarna i samverkan med Region Gävleborg FoU Välfärd och Uppsala universitet

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Alkoholförebyggande insatser i arbetslivet är ett sätt att nå många människor och samtidigt vara till nytta för organisationen. Projektet har syftat till att bidra med viktig kunskap om effekten av alkoholförebyggande insatser i arbetslivet genom en randomiserad kontrollerad studie där insatsen består av implementering av alkoholpolicy i organisationen, samt kompetensutveckling för ledare.

Projektansvar: Stockholms universitet, psykologiska institutionen i samverkan med Mittuniversitetet, hälsovetenskapliga institutionen och ALNA Sverige förening

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Bensodiazepiner är beroendeframkallande, narkotikaklassade substanser som förskrivs i högre omfattning än som är medicinskt motiverat, särskilt till kvinnor och äldre. Detta projekt riktar sig till primärvården, som förskriver 70 procent av alla bensodiazepiner, med syfte att minska tillgången, vilket minskar antalet nya användare och antalet som utvecklar skadligt bruk eller beroende. Projektet ska utvärdera om ett utbildningsprogram för primärvårdsläkare plus tillsammans med regelbunden återkoppling på egna förskrivningsvanor kan minska antalet nya recept. Projektet ska även utvärdera effekten av ett nytt flerstegsprogram för att hjälpa patienter att minska sin användning av bensodiazepiner i primärvården.

Projektansvar: Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience i samverkan med Stockholm läns sjukvårdsområde, Akademiskt primärvårdscentrum och Beroendecentrum Stockholm

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ett stort problem ur ett preventionsperspektiv är att få kommer i vård för sina alkohol- och drogproblem. Anhörigprogrammet Community Reinforcement Approach and Family Training (CRAFT) har visat sig öka andelen med substansrelaterade besvär som söker vård, minskar substansbruket, samt minskar det psykiska lidandet hos anhöriga. Effekten av CRAFT är dock inte utvärderad för anhöriga till ungdomar. Det här projektet syftar primärt till att utvärdera om CRAFT ökar andelen ungdomar som söker vård. Sekundärt syftar projektet till att utvärdera om CRAFT minskar substansbruket, ökar psykosocial funktionsnivå, relationsnöjdhet, psykisk hälsa, livskvalitet och andra faktorer.

Projektet finns med i publikationen För barns och ungas skull – erfarenheter från ANDT-utvecklingsprojekt 2016-2020

Projektansvar: Centrum för Psykiatriforskning i samverkan med Maria Ungdom inom Beroendecentrum Stockholm (Region Stockholm)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Projektets syfte är att minska tobaksbruk bland unga i Sydnärke samt minska illegal tobaksförsäljning till minderåriga genom att implementera en ny tobaksförebyggande metod, Tobakstriangeln, vars grundpelare är samverkan och delaktighet. Projektets primära målgrupp är barn och unga i årskurs 7-9 samt år 1-3 på gymnasiet och elevernas delaktighet är en central del i metoden. Målgrupper är också skolpersonal, vårdnadshavare och tobakshandlare. Tobakstriangeln utgörs av tre komponenter; Sydnärkemodellen som innebär att all skolpersonal som ser tobaksbruk bland unga på skolans område ska agera, Tobacco End-vandringar som innebär att elever, skolpersonal och tillsynsansvarig gemensamt ser över miljöns utformning ur ett tobaksperspektiv samt en översyn av tobakspolicys både vad gäller elever och skolpersonal.

Projektet finns med i publikationen För barns och ungas skull – erfarenheter från ANDT-utvecklingsprojekt 2016-2020

Projektansvar: Lekebergs kommun i samverkan med Örebro universitet

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Projekt 2017-2019

Lyssna

Projektet riktar sig till två målgrupper, dels personal på ungdomsmottagningar (UM) och dels ungdomar och unga vuxna som besöker UM. Projektets långsiktiga mål är att i samarbete med ungdomsmottagningar utifrån behov och förutsättningar utveckla, systematisera, implementera och utvärdera det alkohol- och drogförebyggande arbete som bedrivs på mottagningarna. Projektet innehåller tre delar: en standardiserad kunskapsbas för personal på UM, samarbete med skolan och en intervention till unga högkonsumenter av alkohol.

Projektet finns med i publikationen För barns och ungas skull – erfarenheter från ANDT-utvecklingsprojekt 2016-2020

Projektansvar: STAD, Centrum för psykiatriforskning Stockholm i samarbete med medverkande ungdomsmottagningar

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Projektet undersöker implementering och effekter av en teoretisk metod, RESCUR (RESilience CURriculum), som utvecklats i ett europeiskt forskningssamarbete för barn som lever under olika svårigheter och är utsatta på något sätt. I detta fall främst barn som lever i en familj med missbruksproblematik. Metoden syftar till att öka barns resiliens, barns förmåga att klara av kriser, förändringar och stress utan att brytas ner av dem.

Projektet finns med i publikationen För barns och ungas skull – erfarenheter från ANDT-utvecklingsprojekt 2016-2020

Projektansvar: IOGT-NTOs Juniorförbund Junis i samverkan med Göteborgs universitet, Umeå universitet och Stockholms universitet

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Projekt utvärderar en amerikansk webbaserad metod i syfte att minska sexuellt risktagande vid alkoholkonsumtion. Den webbaserade interventionen bygger på normativ feedback som innebär att medverkande individer kan jämföra sitt eget beteende med en referensgrupps beteende. Projektets målgrupp är unga vuxna i åldern 18-30 år och studenter vid bland annat Malmö universitet kommer att medverka i interventionen.

Projektet finns med i publikationen För barns och ungas skull – erfarenheter från ANDT-utvecklingsprojekt 2016-2020

Projektansvar: Malmö universitet i samverkan med studenthälsovården vid Malmö universitet

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Syftet med detta projekt är att fler barn i familjer med alkohol- eller beroendeproblem ska få stöd. Detta uppnås genom att anhöriga vuxna familjemedlemmar, som inte själva har alkohol- eller beroendeproblem, erbjuds ett webbaserat stödprogram. Projektet kommer att utveckla och testa stödprogrammet för anhöriga föräldrar och har som syfte att öka antalet skyddsfaktorer, minska riskfaktorer samt öka sannolikheten att man söker externt stöd. En effektstudie av programmet kommer att genomföras.

Projektet finns med i publikationen För barns och ungas skull – erfarenheter från ANDT-utvecklingsprojekt 2016-2020

Projektansvar: Centrum för psykiatriforskning, Riddargatan 1 - Mottagningen för alkohol och hälsa i samverkan med Karolinska institutet

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Projekt 2016-2018

Lyssna

Till en Maria-mottagning kommer ungdomar för någon form av alkohol- eller narkotikaproblematik. Maria-mottagningarnas arbetssätt har etablerats och fått en omfattande nationell spridning. Det finns dock begränsad kunskap om de ungdomar som söker sig till mottagningarna och vilka resultat kontakten leder till. I detta projekt följs ungdomar, 15 år och äldre, som har en kontakt vid en Maria-mottagning upp longitudinellt. Uppföljningen sker vid ett och tre år efter avslutad kontakt och med information från nationella register. Ungdomars förändring avseende alkohol- och narkotikaanvändning, psykisk hälsa, social situation samt hur risk- och skyddsfaktorer påverkar utfallet för olika grupper efter kontakt med Maria-mottagningarna är vad som ska studeras. Projektet förväntas ge ny kunskap som kan ligga till grund för utformning av mer ändamålsenliga interventioner och preventionsinsatser.

Projektet finns med i publikationen För barns och ungas skull – erfarenheter från ANDT-utvecklingsprojekt 2016-2020

Projektansvar: Linnéuniversitetet i samverkan med Göteborgs universitet, Psykologiska institutionen, CERA och Maria-mottagningar

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Förekomsten av tobaksbruk är särskilt hög i socioekonomiskt utsatta grupper. Fysisk aktivitet på recept är en behandlingsmetod som visat sig förbättra hälsa och livskvalitet och som redan används i sjukvården för att förebygga kronisk sjukdom i Sverige. En liknande metod förväntas kunna användas för tobaksavvänjning. Syftet med detta projekt är att utforska om skriftlig ordination av tobaksavvänjning kan användas som en metod för att främja tobaksavvänjning i primärvården i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholms län. Målet med projektet är att utvärdera effektiviteten och kostnadseffektiviteten av Tobaksavvänjning på recept (ToR) jämfört med befintliga strategier för tobaksavvänjning i primärvården.

Projektansvar: Karolinska Institutet i samverkan med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Projekt 2015-2017

Lyssna

Syftet med projektet är att barns och ungas användande av ANDT successivt ska minska genom ökad kunskap och trygghet/säkerhet i agerandet hos de som möter barn och ungdomar samt hos beslutsfattare. Utbildningskonceptet är konkret och interaktivt med utbildare från förebyggande, behandlande och polisiära verksamheter. Insatsen riktas till flera samverkande aktörer på olika nivåer och områden för att öka deltagandet i det förbyggande arbetet. Projektet ska avslutas med upprättande av en manual och implementering av ANDT-coachmodellen i andra kommuner.

Projektansvar: Västerås stad

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Syftet med projektet är att skapa ett systematiskt, långsiktigt och hållbart arbetssätt för kommuner, landsting och idéburna organisationer där barnperspektivet genomsyrar och tillämpas inom arbetet kring familjer med psykisk ohälsa och missbruk. Detta för att barnen och deras familjer ska uppleva att de får stöd genom ett välfungerande arbetssätt samt att barn med risk att fara illa ska identifieras snabbare och få stöd tidigare.

Projektansvar: Karlskoga kommun i samverkan med Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Projektet vill med gemensam kraft skapa hållbara strukturer, långsiktighet och enhetlighet i det tobaksförebyggande arbetet, med fokus på barn och unga i Blekinge län. Arbetet bygger på fyra typer av åtgärder: begränsande, förebyggande, normförändrande samt tobaksavvänjning. Det övergripande målet är att minska andelen barn och unga som använder tobak.

Projektansvar: Länsstyrelsen i Blekinge län i samverkan med Blekinges kommuner och Landstinget i Blekinge

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Childrens Program är ett stödprogram för barn som växer upp i familjer med beroendeproblematik. Det har utvecklats vid Betty Ford Center i USA och riktar sig till barn i åldersintervallet 7-12 år. Programmet har tydligt familjefokus och genomförs i nära anslutning till en behandlingsenhet för vuxna. Syftet med programmet är att förebygga och avlasta skuld och skam, stärka barnens motståndskraft, resiliens, samt bibringa kunskaper och insikter om beroendeproblematiken för målgruppen. Örebro universitet ansvarar för utvärderingen och fokus ligger på hälsa, resiliens, programföljsamhet och kulturanpassning.

Projektansvar: Hela människan Uppsala län i samverkan med Studieförbundet Bilda Öst och Örebro universitet

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Dopingfria miljöer i Västerbotten är ett samverkansprojekt mellan polis, tull, landsting, länsstyrelsen, brottsförebyggande råden i Skellefteå och Umeå samt Västerbottens idrottsförbund. Projektet syftar till att få såväl idrottare som motionärer att avstå från användande av dopningsmedel och andra droger genom att använda metoden 100 % ren hårdträning.

Projektansvar: Västerbottens Idrottsförbund

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Syftet med projektet är att utvärdera effektiviteten av den nationella Alkohollinjens rådgivning i att främja en förändring i klienternas alkoholvanor. Nuvarande rådgivningsmodell kommer att jämföras med en alternativ modell baserad på självhjälpsmaterial. Studien avser att bidra med vetenskapligt underlag för att komma fram till vilken rådgivningsmodell som bäst lämpar sig inom Alkohollinjens verksamhet.

Projektansvar: Karolinska Institutet i samverkan med CES/SLSO (Alkohollinjen)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla och effektivisera de internetbaserade alkoholpreventiva insatser och metoder som idag används vid högskolor och universitet. Detta för att ge målgruppen studerande en möjlighet att undvika skadeverkningar av riskfylld alkoholkonsumtion. Mer specifikt ska projektet vidareutveckla alkoholinterventioner så att det även omfattar sms-baserat stöd till studerande med riskfylld alkoholkonsumtion.

Projektansvar: Linköpings universitet

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Syftet med projektet är att säkerställa att barn i familjer med alkohol- och/eller drogproblem ges möjligheter att utveckla resurser som skapar goda livsförutsättningar. Projektets intention är att förbättra förutsättningarna för främst barnen men även för unga och vuxna i familjer som lever med riskbruk, missbruk och/eller beroende i sin närhet. Detta görs bland annat genom kompetensutveckling och erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling. Forskning följer och analyserar de olika aktiviteterna i projektet.

Projektansvar: Region Jönköpings län

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Projektet syftar till att genomföra en studie av implementeringen samt effekten av arbetsmetoden 100 % ren hårdträning. I implementeringsstudien undersöks implementeringen av metoden i Sverige, med fokus på hur insatsen genomförts, för att undersöka vilka faktorer som har främjat respektive hindrat implementeringen, samt förutsättningar för vidmakthållande. I effektstudien mäts om interventionen har påverkat dopningsbruket och attityd till dopning bland besökare på träningsanläggningar där metoden används.

Projektansvar: STAD, Centrum för psykiatriforskning Stockholm

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Syftet med projektet är att utveckla och utvärdera en internetbaserad intervention riktad till unga och unga vuxna som regelbundet röker cannabis. Programmet begränsas inte av öppettider eller geografiska avstånd utan målgruppen kan jobba med det på sina egna villkor. Tanken är att individer med hjälp av interventionen ska kunna få hjälp tidigare och därmed besparas fysiskt och psykosocialt lidande.

Projektansvar: Karlstad kommun/Nationella cannabisnätverket

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Syftet med Skol-BIM är att bidra till att utveckla skolans förmåga att upptäcka och ge stöd till barn och ungdomar som lever i familjer med missbruk, så att barnen och ungdomarna når utbildningens mål och därmed förbättrar sina möjligheter till ett gott liv här och nu och som vuxna. Projektet består av en forskningsdel och en utvecklingsdel. Utvecklingsarbetet innehåller stöd till fyra projektskolor i att utveckla/tydliggöra, tillämpa och förankra sina rutiner och arbetssätt rörande målgruppen.

Projektansvar: Region Uppsala i samarbete med Uppsala universitet

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Syftet och huvudmålet med projektet är att förebygga våldsbrott i samband med idrottsevenemang genom att: utveckla, implementera och utvärdera ett samordnat och långsiktigt alkoholförebyggande arbete och sänka berusningsnivån och öka tryggheten på arenorna. Exempel på insatser som kommer att genomföras är kartläggning av berusningsnivåer, intervjuer, enkäter och observationsstudier. Resultaten kommer ligga till grund för olika interventioner (t ex utbildningar) som genomförs i interventionsområdet.

Projektansvar: STAD, Centrum för psykiatriforskning Stockholm i samverkan med IQ

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Projektet Tobaksfri innerstad syftar till att fler ungdomar i stadsdelarna Norrmalm, Kungsholmen och Södermalm i Stockholm ska vara tobaksfria. För att främja tobaksfrihet bland unga och tobaksfria miljöer där barn och ungdomar vistas är målet att sätta ihop, implementera och utvärdera en flerkomponentsmodell för tobaksfri skola och skolgård. Detta görs i kombination med ett förstärkt tobakstillsynsarbete samt genom att undersöka tillgängligheten till tobak bland unga.

Projektansvar: Stockholm stad, Sociala avdelningen, Utförarenheten i samverkan med STAD

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Syftet med projektet är att sätta fokus på behovet av en tobaksfri skola, gällande såväl miljö som tid samt visa på att det finns verksamma verktyg och arbetsmetoder för att arbeta tobaksförebyggande i skolan och för en tobaksfri skoltid. Utvecklingsprojektet bedrivs tillsammans med fyra kommuner som erbjuds utbildning, material och handledning. Arbetet följs av en extern utvärderare.

Projektansvar: A Non Smoking Generation i samverkan med A Boij AB

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Projekt 2018-2019 förebygga ANDT-bruk, främja psykisk hälsa och social inkludering hos unga vuxna i migration

Lyssna

Främjad Hälsa Ung syftar till att främja hälsan hos unga vuxna i migration, 18-25 år, i Jämtlands län genom att möta målgruppen i kontinuerliga hälsoträffar. Projektet är en metodutveckling av befintligt projekt Främjad hälsa. Aktuell metod bärs upp av engagerade Hälsoguider med tvärkulturell kompetens som finns spridda i länet. Hälsoguiderna leder hälsoträffarna som genomförs upp till fem gånger med samma grupp unga. Hälsoträffarna är uppdelade i tematiska block som är anpassade efter deltagarnas behov och bakgrund och fokuserar på medskapande samtal om hälsa, vård och psykosocialt välmående. Projektet ämnar även stötta lokala aktörer som möter målgruppen och stärka deras kapacitet i mötet med unga i migration genom att identifiera och utforma kompetensutvecklingsinsatser. I samverkan med lokala aktörer, offentliga och civila, kommer projektet arbeta för en ökad social inkludering och ett hållbart stöd till målgruppen.

Projektet finns med i publikationen För barns och ungas skull – erfarenheter från ANDT-utvecklingsprojekt 2016-2020

Projektansvar: Rädda Barnens Riksförbund

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Allt fler elever i SFI (svenska för invandrare) är i behov av stöd och hjälp för att klara sin vardag och sina studier. Hälsan är i många fall dålig och också kunskapen om vad man själv kan göra för att få ett bättre liv. Det är också svårt för eleverna att förstå hur det svenska samhället fungerar och vilket stöd man kan förvänta sig av vården och av samhället i övrigt. Ett antal av eleverna inom utbildningen är traumatiserade och många lever ett isolerat liv långt från den egna familjens trygghet. Man lever ett ohälsosamt, stillasittande liv med dåliga matvanor. Rökning är vanligt förekommande och missbruk av droger och alkohol förekommer. Projektet är tänkt att verka proaktivt för att bidra till ett sundare liv och en hälsofrämjande livsstil för de omkring 200 SFI-eleverna inom vuxenutbildningen. Detta ska leda fram till ett förbättrat välbefinnande såväl fysiskt som psykosocialt. Projektet ska också bygga nya sociala kontakter. Sammantaget är det också tänkt att leda fram till ökad måluppfyllelse i skolan och ökad etablering i samhället.

Projektet finns med i publikationen För barns och ungas skull – erfarenheter från ANDT-utvecklingsprojekt 2016-2020

Projektansvar: Kramfors kommun, vuxenutbildningen

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Unga vuxna i migration är en sårbar grupp gällande socioekonomi, fysisk och psykisk hälsa. Forskning visar att en meningsfull fritid är viktigt för unga i migration och att det kan ge förutsättningar för en social inkludering och verka förebyggande vad gäller ANDT-konsumtion och främja god psykisk hälsa. Tegelbruket är en stor ungdomsarena i Örebro som erbjuder verksamheter inom idrott, kultur och lärande med stor potential att erbjuda målgruppen en organiserad och meningsfull fritid med förutsättningar för integration och en positiv utveckling. Projektets mål är att målgruppen, unga vuxna i migration 18-25 år, genom att delta i en meningsfull fritidsverksamhet stärks i sin prosociala utveckling, fysiska- och psykiska hälsa samt ökar sin motståndskraft mot ANDT-bruk. Målet är även att öka nyckelpersoners kunskap kring målgruppens ANDT-bruk samt risk- och skyddsfaktorer för ANDT-bruk. Samverkansparter är länsstyrelsen, Örebro kommun, Region Örebro län och Örebro läns idrottsförbund.

Projektet finns med i publikationen För barns och ungas skull – erfarenheter från ANDT-utvecklingsprojekt 2016-2020

Projektansvar: Tegelbruket

Uppdaterad:
Dela länk till frågan