Narkotikaförebyggande metoder (oftast riktat mot cannabis) har identifierats inom ett flertal områden och arenor och med olika målgrupper, som exempelvis:

  • Skolprogram, riktade till elever eller i kombination med föräldrastöd
  • Familjestöd, både universella och selektiva
  • Program med samverkan i lokalsamhället
  • Kommunikationsinsatser
  • Korta interventioner, exempelvis på akutmottagningar
  • Dator- och internetstödda program

Under senare år har flera litteraturöversikter genomförts i syfte att sammanställa kunskap om förebyggande metoder inom ANDT-området. Generellt visar olika utvärderingar av enskilda narkotikaförebyggande metoder på små eller inga effekter på narkotikaanvändning. Utvärderingar visar också att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för många insatser, vilket gör att det inte alltid går att avgöra om insatserna är effektiva eller inte.

En förklaring till att många utvärderingar av narkotikaförebyggande metoder ofta visar på små eller inga effekter är att man inom folkhälsoområdet ofta riktar generella insatser till stora grupper av befolkningen, i syfte att förebygga ohälsa. Det kan då vara svårt att påvisa stora effekter av insatsen, eftersom det övervägande antalet av individer i studien inte har några av de problem man vill förebygga. Då blir graden av förbättring förhållandevis liten, det vill säga effekten av insatsen är låg.

Det finns alltså kunskapsluckor och en brist på effektiva förebyggande metoder med vetenskapligt stöd. Det innebär att det inte finns enkla lösningar för det narkotikaförebyggande arbetet utan att val av insatser, arenor och målgrupper behöver utgå från en kartläggning och analys av narkotikasituationen. Genom att tydligt integrera de bakomliggande anledningarna till att unga börjar använda narkotika kan det förebyggande arbetet i högre utsträckning nå personer med högre risk för narkotikabruk.

Vi sammanställde år 2015 forskningsresultat avseende insatser som rör narkotikabruk, med fokus på cannabis. Även andra nationella och internationella aktörer har sammanställt forskning och kunskap om narkotikaförebyggande metoder. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) publicerade hösten 2015 en systematisk litteraturöversikt med syftet att granska det vetenskapliga underlaget om effekter av preventiva insatser för att förebygga bruk och missbruk av alkohol, narkotika, tobak, dopningsmedel och spel (ANDTS). Både United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) och European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) har gett ut kunskapssammanställningar om bland annat narkotikaförebyggande metoder.