Arbetsåret för tobaksproduktdirektivets regler om spårbarhet och säkerhetsmärkning inleds i det gemensamma EU-arbetet med en förberedande workshop inför etableringen av de nya tekniska systemen för spårbarhet och säkerhetsmärkning. EU-kommissionens Tobacco Team arrangerar en regional workshop i Stockholm den 25 januari 2018. På programmet finns på förmiddagen interna diskussioner mellan medverkande medlemsstater (Sverige, Danmark, Estland, Lettland, Storbritannien och Irland). På eftermiddagen inbjuds blivande användare av systemet att delta tillsammans med medlemsstaternas representanter i en öppen session ledd av kommissionen. Syftet med workshopen är att informera och stödja medlemsstaternas nationella myndigheter och intressenter i det tekniska genomförandet av reglerna. Varje medlemsstat erbjuds 10 platser för intressenter/ blivande användare av systemet.

Folkhälsomyndigheten kommer inte att styra deltagandet mer än att myndigheten sätter en gräns för deltagande vid en person per organisation/företag som kommer att bli användare i systemen.. Vår förhoppning är att intressentgrupperna medverkar till att skapa ett så brett och representativt deltagande som möjligt. Både små och större organisationer bör vara representerade och de olika grenarna tillverkning, import, export, lagerhållning, distribution och dagligvaruhandel bör vara representerade för cigaretter/rulltobak samt för snus och andra tobaksvaror som inte förbränns.

Vi återkommer med detaljerad information kring lokal och program så snart vi har mottagit mer information från vår värd för arrangemanget.

För Sverige är nästa steg att Folkhälsomyndigheten den 1 februari 2018 redovisar ett regeringsuppdrag med en analys av hur kommissionens genomförandeakter och delegerade akter för tobaksproduktdirektivets artiklar 15 och 16 påverkar det svenska genomförandet. Redovisningen förväntas bl. a innehålla förslag på hur dessa akter bör omhändertas.