Vad gäller vid Brexit utan avtal?

Om utträdandet ur EU sker utan avtal kommer EU och därmed Sverige att betrakta Storbritannien som ett tredje land. Då kommer i princip samma regler som gäller för andra länder utanför EU även att börja gälla för Storbritannien.

Detta innebär att om du idag för in teknisk sprit eller alkoholhaltiga preparat från Storbritannien kommer detta framöver att hanteras som import och inte som införsel av dessa varor. Kortfattat kan man säga att införsel är handel över gränsen inom EU och import är handel över gränsen utanför EU. Detta betyder också att undantagsbestämmelserna i Folkhälsomyndighetens föreskrifter inte längre kan åberopas av dig som importerar varor från Storbritannien. Varorna kommer istället att behöva uppfylla de svenska denatureringskraven.

När du använder dig av en denatureringsmetod som gäller i Storbritannien behöver du säkerställa att denatureringsämnen är likadana och att halten av denaturering är likadan eller högre än den som finns i Sverige. Om så är fallet behöver du inte vidta några åtgärder.

Om du ändå vill importera teknisk sprit eller alkoholhaltiga preparat som har andra denatureringsämnen än de som finns i Folkhälsomyndigheten föreskrifter behöver du ansöka om dispens från dessa. Vi kommer sedan att pröva om det finns skäl att bevilja dispens.

Vad gäller vid Brexit med avtal?

Idag finns det ett förslag till avtal som innehåller bland annat en övergångsperiod som gäller från utträdesdagen fram till den 31 december 2020. Under denna period skulle Storbritannien i princip ha samma handelsvillkor som medlemsstater inom EU. Vi avvaktar dock de slutliga förhandlingarna och definitiva beslut innan vi tar ställning till vilka konsekvenser ett avtal i sin helhet kan komma att ha för dig som handlar med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat.

Bestämmelser i våra föreskrifter

Den här informationen bygger på bestämmelser i våra föreskrifter:

Dessa föreskrifter innehåller undantagsbestämmelser för dig som bedriver handel med företag inom EU/ EES och Turkiet. I samma föreskrifter hittar du de svenska denatureringskraven för teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat.

Mer information om Brexit

Kommerskollegium har samlat information om Brexit som kan vara intressant för dig som bedriver handel med Storbritannien.