Information till verksamheter som bedriver handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

Lyssna

Den 1 mars 2023 börjar nya regler att gälla enligt föreskrifter HSLF-FS 2022:63 och ändringar i HSLF-FS 2022:64. Här kan du läsa om föreskrifterna i korthet.

Ändrade krav på anmälan

Den som bedriver handel med teknisk sprit ska anmäla det till Folkhälsomyndigheten. Anmälan ska göras när verksamheten påbörjas. Verksamheten ska även underrätta Folkhälsomyndigheten utan dröjsmål, om det sker en ändring av de anmälda uppgifterna eller om verksamheten upphör. Den som tidigare har anmält sin verksamhet behöver inte anmäla på nytt.

Vid anmälan ska Folkhälsomyndighetens formulär användas; publiceras senare.

Ändrade krav på denaturering

Ändringarna avser bland annat att denatureringar för alkoholhaltiga preparat nu genomgående uttrycks som gram denatureringsämne per kilogram ren etanol. Detta gäller bland annat för kosmetiska produkter, drivmedel och rödsprit. Denatureringen avseende desinfektionsmedel återgår till de krav som fanns före lättnaderna som infördes i maj 2020. Enligt kravet ska etanolen i desinfektionsmedel vara denaturerad med isopropanol i kombination med ett annat denatureringsämne som framgår av listan till ämnen.

Denatureringsmetoderna finns nu i en bilaga till föreskrifterna.

För en fullständig redogörelse se föreskrifterna och bilaga.

Ändrade krav på extern kontroll

Verksamheter som säljer teknisk sprit ska anlita ett ackrediterat kontrollorgan enligt lag (1992:1119). Kravet på att anlita ett ackrediterat kontrollorgan börjar gälla den 1 mars 2023. Vid behov finns en övergångsbestämmelse som gör det möjligt att anlita ett bolag som inte är ackrediterat fram till 1 november 2023. Kontrollorganet ska bland annat kontrollera att denaturering utförs på rätt sätt samt att uttagsställen vid förflyttningar av sprit från en säljare till en köpare har försetts med lås.

Information till kontrollorgan

Från och med 1 mars 2023 börjar nya föreskrifter att gälla som innebär ändrade uppgifter för de bolag som utför kontroll av handel med teknisk sprit. Dessa behöver vara ackrediterade. Ansökan görs på swedac.se.

Vägen till ackreditering (swedac.se)

Det finns en övergångsbestämmelse som ger den som säljer teknisk sprit möjlighet att under perioden 1 mars fram till 1 november 2023 möjlighet att anlita ett kontrollorgan som inte är ackrediterat under förutsättning att denna har ansökt om ackreditering.

Vid kontroll ska Folkhälsomyndighetens formulär användas; publiceras senare.

Ändrade krav på rapportering av teknisk sprit

Den som bedriver handel med teknisk sprit ska årsvis lämna in uppgifter till Folkhälsomyndigheten om mängden sprit som sålts, förts in, importerats, förts ut och exporterats. Den som tillverkar sprit som ska användas som teknisk sprit, importerar eller för in teknisk sprit ska även redovisa hur den används i den egna verksamheten.

Uppgifterna ska lämnas varje år för perioden 1 januari–31 december och första gången senast den 1 mars 2024.

Läs mer