Här lämnar du uppgifter om dina tobaksvaror

EU har en särskild webbportal för ingrediensrapporteringen: EU-CEG. Mer information om webbportalen hittar du på EU:s webbsida om EU-CEG.

För att kunna rapportera in uppgifter genom EU-CEG behöver du först skapa ett EU Login (tidigare ECAS konto), och ansöka om ett identifieringsnummer (uppgiftslämnarens ID).

Det finns möjlighet vid rapporteringen att ange om de lämnade uppgifterna är företagshemligheter eller i övrigt konfidentiella.

Ansvarsfördelningen mellan tillverkare och importörer

Vem av tillverkaren eller importören som ska lämna uppgifter om ingredienserna i tobaksvarorna beror på följande:

  • Om tillverkaren är etablerad i EU, är det i första hand tillverkaren som är skyldig att rapportera uppgifterna.
  • Om tillverkaren är etablerad i ett land som inte är medlem i EU eller EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet), men importören är etablerad i EU, är det i första hand importören som är skyldig att rapportera uppgifterna.
  • Om både tillverkaren och importören är etablerade i ett land som inte är medlem i EU eller EES är de gemensamt skyldiga att rapportera uppgifterna.

Det här ska rapporten innehålla

Rapporteringen ska lämnas efter märke och typ av tobaksvara, och innehålla_

  • en förteckning över alla ingredienser, och kvantiteterna av dessa ingredienser, som används vid tillverkningen av tobaksvaror. Ingredienserna ska vara sorterade i fallande ordning efter vikten för varje ingrediens som ingår i tobaksvaran
  • halterna av tjära, nikotin och kolmonoxid som uppstår vid cigarettrök och vilka laboratorier som används för att mäta dessa utsläpp. På vår sida om gränsvärden för cigaretter hittar du mer information om högsta tillåtna gränsvärde för utsläpp från cigaretter.

Förteckningen över alla ingredienser ska även:

  • följas av ett meddelande som anger skälen till att ingredienserna ingår i tobaksvaran
  • ange ingrediensernas status, inbegripet om de har registrerats enligt förordning (EG) nr 1907/2006
  • ange ingrediensernas klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008
  • följas av de relevanta toxikologiska uppgifterna om ingredienserna i förbränd eller oförbränd form, särskilt beträffande deras effekter på konsumenternas hälsa och med beaktande av bland annat eventuella beroendeframkallande effekter.

För cigaretter och rulltobak ska du dessutom lämna in ett tekniskt dokument med en allmän beskrivning av de använda tillsatserna och deras egenskaper.

Ändring eller återkallelse av en rapporterad tobaksvara

Om sammansättningen av ingredienserna i en tobaksvara ändras på så sätt att det påverkar de uppgifter som tidigare har lämnats, ska du skicka in en ny rapport.

Du som tillverkar eller importerar tobaksvaror ska även rapportera till oss om varan återkallas från marknaden.

Tidpunkt för rapporteringen

Rapporteringen av tobaksvaror (ny eller ändring i tidigare rapporterad vara) ska göras senast åtta veckor innan en tobaksvara tillhandahålls konsumenter i Sverige. Även återkallelse av en rapporterad tobaksvara ska göras senast åtta veckor innan den återkallas. Om återkallelsen inte kunnat förutses ska underrättelsen dock ske utan dröjsmål.

De bestämmelser som den här informationen bygger på

Du har alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag. Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lagen. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till. Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt innehållet men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.