Ingrediensrapportering för tobaksvaror

Lyssna

Du som tillverkar eller importerar tobaksvaror ska lämna uppgifter om ingredienser och kvantiteter av dessa ingredienser i tobaksvaror till oss på Folkhälsomyndigheten.

Här lämnar du uppgifter om dina tobaksvaror

Du som är tillverkare och importör av tobaksvaror ansvarar för att rapportera ingredienser i en tobaksvara till oss. Rapporteringen ska ske genom webbportalen EU-CEG. För att kunna rapportera in uppgifter via EU-CEG behöver du ett uppgiftslämnar-ID och ett EU Login-konto.

Se följande länkar för information om EU-CEG, EU Login-konto och ansökan om uppgiftslämnar-ID:

Aktuella kontaktuppgifter i EU-CEG

Det är viktigt att du som lämnar uppgifter via EU-CEG har kompletta och korrekta kontaktuppgifterna, exempelvis fungerande e-postadress och fullständig postadress. Myndigheten kommer att använda denna information vid kontakt med tillverkaren eller importören.

Ansvarsfördelning mellan tillverkare och importörer vid rapportering

Följande avgör vem av tillverkaren eller importören som ska lämna uppgifter om ingredienserna i en tobaksvara:

 • Om tillverkaren är etablerad i EU, är det i första hand tillverkaren som är skyldig att rapportera uppgifterna.
 • Om tillverkaren är etablerad i ett land som inte är medlem i EU eller EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet), men importören är etablerad i EU, är det i första hand importören som är skyldig att rapportera uppgifterna.
 • Om både tillverkaren och importören är etablerade i ett land som inte är medlem i EU eller EES är de gemensamt skyldiga att rapportera uppgifterna.

Det här ska rapporten innehålla

Rapporteringen ska lämnas efter märke och typ av tobaksvara, och innehålla:

 • en förteckning över alla ingredienser, och kvantiteterna av dessa ingredienser, som används vid tillverkningen av tobaksvaror. Ingredienserna ska vara sorterade i fallande ordning efter vikten för varje ingrediens som ingår i tobaksvaran,
 • halterna av tjära, nikotin och kolmonoxid som uppstår vid cigarettrök och de laboratorier som användes för mätning av dessa utsläpp.
  Gränsvärden för utsläpp från cigaretter

Förteckningen över alla ingredienser ska även:

 • följas av ett meddelande som anger skälen till att ingredienserna ingår i tobaksvaran
 • ange ingrediensernas status, inbegripet om de har registrerats enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (eur-lex.europa.eu)
 • ange ingrediensernas klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (eur-lex.europa.eu)
 • följas av de relevanta toxikologiska uppgifterna om ingredienserna i förbränd eller oförbränd form, efter vad som är lämpligt, särskilt beträffande deras effekter på konsumenternas hälsa och med beaktande av bland annat eventuella beroendeframkallande effekter.

För cigaretter och rulltobak ska du dessutom lämna in ett tekniskt dokument med en allmän beskrivning av de använda tillsatserna och deras egenskaper. Därutöver finns även en utökad rapporteringsskyldighet för cigaretter och rulltobak som innehåller vissa tillsatser.

Utökad rapporteringsskyldighet för cigaretter och rulltobak

Företagshemligheter eller i övrigt konfidentiella uppgifter som rapporteras

Vid rapporteringen har du möjlighet att ange om de lämnade uppgifterna är företagshemligheter eller i övrigt konfidentiella. Om vi begär det ska du motivera varför du anser att uppgiften utgör en företagshemlighet.

Ändring eller återkallelse av en rapporterad tobaksvara

Om sammansättningen av ingredienserna i en tobaksvara ändras på så sätt att det påverkar de uppgifter som tidigare har lämnats, ska du skicka in en ny rapport till oss via EU-CEG.

Du ska även rapportera till oss via EU-CEG om tobaksvaran återkallas från marknaden.

Rapporteringstidpunkt

Senast åtta veckor innan en tobaksvara
tillhandahålls konsumenter i Sverige ska du ingrediensrapportera tobaksvaran.
Samma tidsperiod gäller vid rapportering av en ändring i en tidigare
rapporterad tobaksvara eller om du rapporterar återkallelse av en tobaksvara. Om återkallelsen inte kunnat förutses ska underrättelsen ske utan dröjsmål.

Offentliggjorda uppgifter om rapporterade tobaksvaror

Uppgifter om rapporterade tobaksvaror som inte utgör företagshemligheter:

Offentliggjorda rapporter om tobaksvaror

Avgift för ingrediensrapportering för tobaksvaror

Den som lämnar uppgifter om ingredienser i tobaksvaror ska betala avgift för varje märke och typ, första gången uppgifterna lämnas till oss och om sammansättningen av en rapporterad tobaksvara ändras på så sätt att det påverkar tidigare lämnade uppgifter. Avgiften första gången en tobaksvara rapporteras samt vid varje rapporterad väsentlig ändring är:

 • 14 500 kronor för cigaretter
 • 14 500 kronor för rulltobak
 • 13 000 kronor för tobak för användning i munnen
 • 13 000 kronor för tobaksvaror som inte är cigaretter, rulltobak och tobak för användning i munnen.

Vi skickar en betalningsanvisning där det framgår hur mycket du ska betala, till vilket konto betalningen ska ske samt vilket datum betalningen senast ska vara oss tillhanda.

Om reglerna inte följs

Tobaksvaror som inte uppfyller ingrediensrapporteringen får inte tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden.

Vi får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att reglerna ska följas. I beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut.

De bestämmelser som den här informationen bygger på

Du har alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag. Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lagen. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till. Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt innehållet men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.