Vad är karakteristisk smak?

I tobaksproduktsdirektivet definieras karakteristisk smak som en tydligt märkbar doft eller smak av annat än tobak, till följd av en tillsats eller kombination av tillsatser, som kan inkludera men som inte begränsas till frukt, kryddor, örter, alkohol, karamell, mentol eller vanilj och som är märkbar före eller under användningen av en tobaksvara.

Förbudet mot tobaksvaror med karakteristisk smak utesluter inte användningen av enskilda tillsatser, men innebär att du som tillverkare måste minska mängden av tillsatsen eller kombinationen av tillsatser i sådan utsträckning att tillsatserna inte längre leder till karakteristisk smak.

Hur bedöms en produkt ha karakteristisk smak?

Genom tobaksproduktdirektivet finns en gemensam ordning inom EU för att hjälpa EU-kommissionen och medlemsstaterna att bedöma om produkterna har karakteristisk smak. Kommissionen har även inrättat en oberoende rådgivande panel med en teknisk grupp som gör sensoriska och kemiska analyser av produkterna.

Hur hanteras kvarvarande produkter i handeln?

Cigaretter och rulltobak med karakteristisk smak får inte säljas efter den 20 maj 2020. Om du som tillverkare avser att erbjuda att ta dessa produkter i retur för destruktion måste du säkerställa att det rapporteras korrekt. Produkter som returneras bakåt i distributionskedjan för destruktion ska rapporteras i spårbarhetssystemet. Det innebär att ett ankomstmeddelande (retur) måste skickas och därefter ett meddelande om avaktivering av de aktuella unika identitetsmärkningarna i samband med att destruktionen sker.

Hur kontrolleras efterlevnaden av förbudet?

Att skydda unga från tobakens skadeverkningar är en prioriterad fråga för Folkhälsomyndigheten, därför finns tillsyn över regelefterlevnaden av förbudet med i tillsyns- och marknadskontrollplanen för 2020. Folkhälsomyndigheten får i sin tillsynsverksamhet besluta om de förelägganden eller förbud som behövs för att tillverkare ska följa lagen eller en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen. Beslut och förelägganden kan förenas med vite.

Marknadsföring av tobak

Det finns redan idag regler som begränsar marknadsföring av tobak. Märkningen på förpackningar till tobaksvaror eller på själva tobaksvaran får inte hänvisa till smak doft eller tillsatser (gäller dock inte snus). Information om reglerna om marknadsföring av tobak finns hos Konsumentverket.

De bestämmelser som den här informationen bygger på

Du har alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag. Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lagen. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till. Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt innehållet men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.