Vad är karakteristisk smak?

Karakteristisk smak är en tydligt märkbar doft eller smak av annat än tobak, till följd av en tillsats eller kombination av tillsatser, som kan inkludera men som inte begränsas till frukt, kryddor, örter, alkohol, karamell, mentol eller vanilj och som är märkbar före eller under användningen av en tobaksvara.

Förbudet mot cigaretter och rulltobak med karakteristisk smak utesluter inte användningen av enskilda tillsatser, men innebär att du som tillverkare måste minska mängden av tillsatsen eller kombinationen av tillsatser i sådan utsträckning att tillsatserna inte längre leder till karakteristisk smak.

Hur bedöms en produkt ha karakteristisk smak?

Det finns en gemensamt beslutad ordning inom EU för att bedöma om cigaretter och rulltobak har karakteristisk smak. EU-kommissionen har även inrättat en oberoende rådgivande panel, med en teknisk grupp som gör sensoriska och kemiska analyser av produkterna, som bistår medlemsstaterna och kommissionen vid avgörandet av om produkterna har en karakteristisk smak.

Marknadsföring av tobak

Det finns redan idag regler som begränsar marknadsföring av tobak. Märkningen på förpackningar till tobaksvaror eller på själva tobaksvaran får inte hänvisa till smak doft eller tillsatser (gäller dock inte snus). Information om reglerna om marknadsföring av tobak finns hos Konsumentverket.

Konsumentverket: Marknadsföring av tobak

Om reglerna inte följs

Cigaretter och rulltobak med karakteristisk smak får inte tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden.

Vi får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att reglerna ska följas. I beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut.

De bestämmelser som den här informationen bygger på

Du har alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag. Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lagen. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till. Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt innehållet men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.