Vad är en ny tobaksvara (novel tobacco product)?

En ny tobaksvara (novel tobacco product) är en tobaksvara som inte tillhör någon av kategorierna cigaretter, rulltobak, piptobak, tobak för vattenpipa, cigarrer, cigariller, tuggtobak, tobak för användning i näsan eller tobak för användning i munnen, och som har släpps ut på marknaden efter den 19 maj 2014.

Förtydligande

Heated Tobacco Product (HTP) tillhör typ ny tobaksvara. HTP som säljs utan tobaksstickor, dvs. endast försäljning av själva enheten, omfattas inte av anmälningsskyldigheten.

Vem ansvarar för att anmäla den nya tobaksvaran?

Det är tillverkare och importörer som ansvarar för anmälan och ansvarsfördelningen är densamma som vid ingrediensrapportering av tobaksvaror.

Ingrediensrapportering för tobaksvaror

Vad ska anmälan innehålla och när ska det ske?

Anmälan av en ny tobaksvara ska lämnas via EU-CEG till oss senast sex månader innan den nya tobaksvaran tillhandahålls konsumenter i Sverige. Anmälan ska innehålla:

  • uppgifter om ingredienser och kvantiteter i den nya tobaksvaran,
    se ingrediensrapportering för tobaksvaror
  • beskrivning av den nya tobaksvaran och bruksanvisningar
  • tillgängliga vetenskapliga studier av den nya tobaksvarans toxicitet beroendeframkallande egenskaper och attraktionskraft, särskilt när det gäller dess ingredienser och utsläpp och
  • tillgängliga studier med sammanfattningar, kommentarer och marknadsundersökningar av preferenserna hos olika konsumentgrupper, däribland ungdomar och nuvarande rökare.
  • annan tillgänglig och relevant information, inklusive en analys av riskerna och fördelarna med varan, de förväntade effekterna vad gäller avbrytande av konsumtionen av tobak, de förväntade effekterna vad gäller påbörjande av konsumtionen av tobak och förväntade konsumentreaktioner.

Årlig rapportering

Förutom den årliga rapporteringen som nämns under Årlig rapportering av tobaksvaror ska följande nya eller uppdaterade uppgifter årligen, senast den 31 januari för föregående år, lämnas till oss via EU-CEG:

  • Tillgängliga vetenskapliga studier av den nya tobaksvarans toxicitet, beroendeframkallande egenskaper och attraktionskraft, särskilt när det gäller dess ingredienser och utsläpp.
  • Tillgängliga studier med sammanfattningar och kommentarer och marknadsundersökningar av preferenserna hos olika konsumentgrupper, däribland ungdomar och nuvarande rökare.
  • Annan tillgänglig och relevant information, inklusive en analys av riskerna och fördelarna med varan, de förväntade effekterna vad gäller avbrytande av konsumtionen av tobak, de förväntade effekterna vad gäller påbörjande av konsumtionen av tobak och förväntade konsumentreaktioner.

Övriga regler

Förutom att en ny tobaksvara ska anmälas och det årliga rapporteringskravet omfattas den även av andra regler, exempelvis:

Märkning och förpackning av tobaksvaror.

Om reglerna inte följs

Endast nya tobaksvara som har anmälts till oss och som följer lagens regler får tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden.

En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att reglerna ska följas. I beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut.

De bestämmelser som den här informationen bygger på

Du har alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag. Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lagen. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till. Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt innehållet men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.