Cigaretter och rulltobak som innehåller någon av nedanstående tillsatser ska analyseras. Du som tillverkare eller importör av dessa varor, ska lämna en rapport av analyserna via EU:s webbportal för ingrediensrapportering EU-CEG till oss på Folkhälsomyndigheten.

Listan på prioriterade tillsatser är fastställd av EU-kommissionen.

Tabell 1: Lista över tillsatser som omfattas av utökad rapporteringsskyldighet
TillsatsKemisk formel
(i förekommande fall)
CAS-nummer för ämnet
(ej uttömmande lista)
Bockhornsklöver 68990-15-8, 977018-53-3, 84625-40-1
Diacetyl C4H6O2 431-03-8
Fikon 90028-74-3
Fruktkärnmjöl 9000-40-2, 84961-45-5
Geraniol C10H18O 106-24-1, 8000-46-2
Glycerol C3H8O3 56-81-5
Guajakol C6H4(OH)(OCH3) 1990-05-01
Guarkärnmjöl 9000-30-0
Kakao 84649-99-0, 84649-99-3, 95009-22-6, 8002-31-1
Lakritsrot 68916-91-6
Maltol C6H6O3 118-71-8
Mentol C10H20O 2216-51-5, 15356-60-2, 89-78-1, 8006-90-4, 68606-97-3, 84696-51-5, 8008-79-5
Propylenglykol C3H8O2 57-55-6
Sorbitol C6H14O6 50-70-4
Titandioxid TiO2 13463-67-7, 1317-70-0

Samtliga tillsatser i listan är införda 1 januari 2017.

Analysen visar tillsatsens egenskaper och påverkan på produkten

Analyserna ska ta hänsyn till cigaretternas och rulltobakens avsedda användning och i synnerhet de utsläpp som uppstår till följd av förbränning där den berörda tillsatsen ingår. Analyserna ska även undersöka tillsatsens samverkan med andra ingredienser som ingår i de berörda produkterna.

Varje tillsats ska analyseras för att undersöka om den:

  • bidrar till toxiciteten eller inverkar på de beroendeframkallande egenskaperna hos de berörda produkterna, och om detta förstärker toxiciteten eller de beroendeframkallande egenskaperna hos någon av de berörda produkterna i betydande eller mätbar utsträckning
  • resulterar i en karakteristisk smak
  • underlättar inhalering eller upptag av nikotin
  • leder till att det bildas ämnen som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska, i vilken kvantitet och om detta leder till att de cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska egenskaperna hos någon av de berörda produkterna förstärks i betydande eller mätbar utsträckning.

Tillverkare och importörer kan göra en gemensam analys

Tillverkare och importörer som använder samma tillsats i sina cigaretter och sin rulltobak kan genomföra en gemensam analys om de använder tillsatsen i en jämförbar produktsammansättning.

Analyserna samlas i en rapport

Analyserna ska samlas i en rapport. Rapporten ska innehålla en sammanfattning och en övergripande översikt som sammanställer tillgänglig vetenskaplig litteratur om den berörda tillsatsen och som sammanfattar interna uppgifter om tillsatsens effekter.

Tidpunkt då rapporten ska lämnas in

Rapporten med analyser av en tillsats ska lämnas senast 18 månader efter det att tillsatsen införts i bilagan till genomförandebeslut (EU) 2016/787, se även ovanstående lista när tillsatsen blev införd.

Komplettering av uppgifter

Europeiska kommissionen eller vi kan begära att du som tillverkare eller importör ska komplettera de uppgifter som lämnats till oss. Om så är fallet ska du komplettera din rapport med de uppgifter som vi efterfrågar, och därefter skicka in en ny fullständig rapport till oss.

Vissa undantag för mindre företag

Små och medelstora företag, enligt definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG, behöver inte utföra den utökade rapporteringsskyldigheten för cigaretter och rulltobak om en annan tillverkare eller importör har lämnat eller lämnar en rapport om tillsatsen i fråga.

Om reglerna inte följs

Tobaksvaror får inte tillhandahållas konsumenter i Sverige om rapporteringsskyldigheten inte är uppfylld.

Folkhälsomyndigheten får meddela förelägganden och förbud för att reglerna om rapporteringsskyldigheter ska följas. I beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut.

De bestämmelser som den här informationen bygger på

Du har alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag. Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lagen. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till. Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt innehållet men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.