Prioriterade tillsatser i cigaretter och rulltobak

Cigaretter och rulltobak som innehåller någon av tillsatserna i tabell 1 ska analyseras. Du som tillverkare eller importör av dessa varor, ska lämna en rapport av analyserna via EU-CEG till oss.

EU-CEG

Tabell 1. Lista över tillsatser som omfattas av utökad rapporteringsskyldighet
TillsatsKemisk formel
(i förekommande fall)
CAS-nummer för ämnet
(ej uttömmande lista)
Bockhornsklöver 68990-15-8, 977018-53-3, 84625-40-1
Diacetyl C4H6O2 431-03-8
Fikon 90028-74-3
Fruktkärnmjöl 9000-40-2, 84961-45-5
Geraniol C10H18O 106-24-1, 8000-46-2
Glycerol C3H8O3 56-81-5
Guajakol C6H4(OH)(OCH3) 90-05-1
Guarkärnmjöl 9000-30-0
Kakao 84649-99-0, 84649-99-3, 95009-22-6, 8002-31-1
Lakritsrot 68916-91-6
Maltol C6H6O3 118-71-8
Mentol C10H20O 2216-51-5, 15356-60-2, 89-78-1, 8006-90-4, 68606-97-3, 84696-51-5, 8008-79-5
Propylenglykol C3H8O2 57-55-6
Sorbitol C6H14O6 50-70-4
Titandioxid TiO2 13463-67-7, 1317-70-0

Samtliga prioriterade tillsatser i listan är införda den 1 januari 2017 och beslutade genom kommissionens genomförandebeslut.

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/87

Analysen visar tillsatsens egenskaper och påverkan på produkten

Analyserna ska ta hänsyn till cigaretternas och rulltobakens avsedda användning och i synnerhet de utsläpp som uppstår till följd av förbränning där den berörda tillsatsen ingår. Analyserna ska även undersöka tillsatsens samverkan med andra ingredienser som ingår i de berörda produkterna.

Varje tillsats ska analyseras för att undersöka om den:

  • bidrar till toxiciteten eller inverkar på de beroendeframkallande egenskaperna hos de berörda produkterna, och om detta förstärker toxiciteten eller de beroendeframkallande egenskaperna hos någon av de berörda produkterna i betydande eller mätbar utsträckning,
  • resulterar i en karakteristisk smak,
  • underlättar inhalering eller upptag av nikotin, eller
  • leder till att det bildas ämnen som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska, i vilken kvantitet och om detta leder till att de cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska egenskaperna hos någon av de berörda produkterna förstärks i betydande eller mätbar utsträckning.

Möjlighet till gemensam analys

Tillverkare och importörer som använder samma tillsats i sina cigaretter och sin rulltobak kan genomföra en gemensam analys om de använder tillsatsen i en jämförbar produktsammansättning.

Analyserna samlas i en rapport

Analyserna ska samlas i en rapport. Rapporten ska innehålla en sammanfattning och en övergripande översikt som sammanställer tillgänglig vetenskaplig litteratur om den berörda tillsatsen och som sammanfattar interna uppgifter om tillsatsens effekter.

Tidpunkt då rapporten ska lämnas in

Rapporten med analyser av en tillsats ska lämnas senast 18 månader efter det att tillsatsen införts i bilagan till genomförandebeslut (EU) 2016/787, se även tabell 1 när tillsatsen blev införd.

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/787

Vid komplettering av lämnade uppgifter

Europeiska kommissionen eller vi kan begära att du som tillverkare eller importör ska komplettera de uppgifter som lämnats till oss. Om så är fallet ska du komplettera din rapport med de uppgifter som vi efterfrågar, och därefter skicka in en ny fullständig rapport till oss.

Vissa undantag för små och medelstora företag

Små och medelstora företag, enligt definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG, behöver inte utföra den utökade rapporteringsskyldigheten för cigaretter och rulltobak om en annan tillverkare eller importör har lämnat eller lämnar en rapport om tillsatsen i fråga.

Kommissionens rekommendation – definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag

Om reglerna inte följs

Cigaretter och rulltobak som innehåller någon av dessa tillsatser och som inte uppfyllt denna rapporteringsskyldighet får inte tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden.

Vi får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att reglerna ska följas. I beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut.

De bestämmelser som den här informationen bygger på

Du har alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag. Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lagen. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till. Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt innehållet men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.