Sidan innehåller följande rubriker:

Vad är en hälsovarning?

Tillverkare och importörer ansvarar för att förse förpackningar till tobaksvaror med hälsovarningar.

En hälsovarning är ett budskap som handlar om de negativa effekter som tobaksvaror har på människors hälsa eller andra oönskade följder av tobaksbruket. Det finns olika slags hälsovarningar:

 • varningstexter
 • kombinerade hälsovarningar
 • allmänna varningar och informationstexter.

Vilken hälsovarning förpackningen ska ha beror på vilken kategori av tobaksvara det är.

Om det är en tobaksvara som kan konsumeras genom förbränning, ska hälsovarningen även kombineras med rökavvänjningsinformation.

Syftet med hälsovarningarna är främst att upplysa konsumenterna om riskerna med tobaksbruket.

Generella bestämmelser om hälsovarningar

Hälsovarningen:

 • ska vara tryckt
 • ska inte kunna avlägsnas eller utplånas och ska vara fullt synlig, d.v.s. den får inte vara helt eller delvis dold eller brytas av annan märkning, och heller inte på något sätt dölja eller bryta annan märkning
 • får inte förstöras när styckförpackningen öppnas
 • ska inte ha någon punkt efteråt.

På styckförpackningar av andra tobaksvaror än cigaretter och rulltobak i påsar, får hälsovarningen sättas fast med hjälp av klistermärken, förutsatt att de inte går att ta bort.

Utformning av hälsovarningar

Den allmänna varningen, informationstexten och hälsovarningen ska vara:

 • tryckt med typsnittet Helvetica med fet stil
 • tryckt i svart på vit bakgrund
 • tryckt med en typsnittsstorlek som innebär att texten täcker största möjliga andel av den yta som har reserverats för hälsovarningen
 • placerad i centrum på den reserverade ytan. På rätblocksformade förpackningar och eventuella ytterförpackningar ska den allmänna varningen och informationstexten vara parallell med styckförpackningens eller ytterförpackningens sidokant, samt
 • omgiven av en svart ram med en bredd på 1 mm innanför den yta som är reserverad för varningen (gäller cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa samt rökfria tobaksvaror), eller
 • omgiven av en svart ram med en bredd på minst 3 mm och högst 4 mm utanför den yta som är reserverad för varningen (gäller andra tobaksvaror för rökning).

Specifika bestämmelser för olika slags tobaksvaror

Utöver det som nämnts ovan finns specifika bestämmelser för de olika kategorierna av tobaksvaror.

Vad gäller för cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa?

Krav på förpackningen och mängden innehåll för cigaretter och rulltobak

En styckförpackning med cigaretter ska vara rätblocksformad och bestå av kartong eller mjukt material samt innehålla minst 20 stycken cigaretter. Förpackningen får inte ha en öppning som kan stängas på nytt eller återförslutas efter att den har öppnats för första gången, annat än genom att ha ett vikbart eller fällbart lock som är fastsatt på en ask. Locket på en styckförpackning med vikbart eller fällbart lock får endast vara fäst baktill på förpackningen.

En styckförpackning med rulltobak ska antingen ha rätblocksform, cylinderform eller formen av en påse. Förpackningen ska innehålla tobak som väger minst 30 gram.

Krav på hälsovarning

Förpackningar till cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa ska vara försedd med:

 • en allmän varning,
 • en informationstext, samt
 • en kombinerad hälsovarning där bland annat rökavvänjningsinformation framgår.

Allmän varning

Rökning dödar

Informationstext

Tobaksrök innehåller över 70 cancerframkallande ämnen

Den allmänna varningen och informationstextens placering och storlek ska vara anpassad efter typen av förpackning som cigaretterna, rulltobaken eller tobaken för vattenpipa tillhandahålls i. Grafiska presentationer av den allmänna varningens och informationstextens exakta placering på rulltobak som marknadsförs i påsar beskrivs i EU‑kommissionens genomförandebeslut.

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1735 (eur-lex.europa.eu)

Kombinerad hälsovarning

En kombinerad hälsovarning består av både en varningstext och ett motsvarande fotografi eller en motsvarande illustration.

De kombinerade hälsovarningarna är uppdelade i tre set. Varje set ska användas ett givet år och alterneras på årsbasis. Varje kombinerad hälsovarning som kan användas under ett givet år ska i så hög utsträckning som möjligt visas lika många gånger på varje varumärke.

Tillverkare och importörer av cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa som behöver tillgång till bildarkivets tre set med högupplösta kombinerade hälsovarningar kan mejla vårt bildarkiv.

bildarkiv@folkhalsomyndigheten

De kombinerade hälsovarningarna ska:

 • Innehålla en av varningstexterna och motsvarande färgfoto från bildarkivet.
 • Innehålla rökavvänjningsinformation som hänvisar till Sluta-Röka-Linjen med kontaktinformation, exempelvis:

Sluta-Röka-Linjen: 020-84 00 00 www.slutarokalinjen.se

 • Täcka 65 procent av både den yttre framsidan och baksidan av styckförpackningen och eventuell ytterförpackning. Cylinderformade förpackningar ska ha två kombinerade hälsovarningar på samma avstånd från varandra, och varje hälsovarning ska täcka 65 procent av respektive halva av den rundade ytan.
 • Visa samma varningstext och motsvarande färgfoto på båda sidor av styckförpackningen och eventuell ytterförpackning.
 • Återges på den övre kanten av en styckförpackning och eventuell ytterförpackning och placeras på samma led som all annan information på denna yta av förpackningen.
 • Återges enligt de tekniska specifikationerna för layout, form och utformning av den kombinerade hälsovarningen i EU‑kommissionens genomförandebeslut.
  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1842 (eur-lex.europa.eu)
 • På styckförpackningar av cigaretter, ha följande dimensioner. Höjd: minst 44 mm. Bredd: minst 52 mm.

Märkesnamn eller logotyper får inte placeras ovanför hälsovarningarna.

Illustrationer

Exempel på kombinerade hälsovarningar (ec.europa.eu)

Vad gäller för andra tobaksvaror för rökning?

Med övrig tobaksvara för rökning avses en tobaksvara för rökning som inte är cigaretter, rulltobak eller tobak för vattenpipa, bland annat

 • cigarrer
 • cigariller
 • piptobak.

Krav på hälsovarning

Varje styckförpackning och eventuell ytterförpackning för övriga tobaksvaror för rökning ska vara försedd med följande märkning:

 • allmän varning,
 • rökavvänjningsinformation, samt
 • varningstext.

Allmän varning

Rökning dödar

Rökavvänjningsinformation

Sluta-Röka-Linjen: 020-84 00 00 www.slutarokalinjen.se

Den allmänna varningen ska återges på den mest synliga ytan av förpackningen och täcka 30 procent av den yta där den ska placeras. Dimensionen ska beräknas i förhållande till den berörda ytan när förpackningen är stängd.

Varningstext

Förpackningen ska förses med en av följande varningstexter:

 • Rökning är orsaken till 9 av 10 fall av lungcancer
 • Rökning orsakar mun- och halscancer
 • Rökning skadar lungorna
 • Rökning orsakar hjärtinfarkt
 • Rökning orsakar stroke och funktionsnedsättningar
 • Rökning ger förträngningar i blodkärlen
 • Rökning ökar risken för blindhet
 • Rökning skadar tänderna och tandköttet
 • Rökning kan döda ditt ofödda barn
 • Rök skadar dina barn, din familj och dina vänner
 • Barn till rökare röker oftare själva
 • Sluta röka nu – lev vidare för dina nära och kära
 • Rökning minskar fruktsamheten
 • Rökning ökar risken för impotens

Den varningstext som förpackningarna förses med ska växla, så att alla fjorton varianter av varningstext blir använda och i så hög utsträckning som möjligt lika många gånger.

Varningstexten ska återges på den näst mest synliga ytan av förpackningen och ska täcka 40 procent av den yta där den ska placeras. På styckförpackningar med fällbart lock är den näst mest synliga ytan den som blir synlig när förpackningen är öppen.

Om hälsovarningen ska återges på en yta som är större än 150 kvadratcentimeter, ska varningarna täcka en yta av 45 kvadratcentimeter.

Illustrationer

Tobaksvaror för rökning (exempelvis cigarrer, cigariller och piptobak) – cylinderformad styckförpackning (PDF, 648 kB)

Tobaksvaror för rökning (exempelvis cigarrer, cigariller och piptobak) – rätblocksformade styckförpackningar med eller utan fällbart lock (PDF, 1,5 MB)

Tobaksvaror för rökning (exempelvis cigarrer, cigariller och piptobak) – tubformad styckförpackning (PDF, 1,1 MB)

Vad gäller för rökfria tobaksvaror?

Med rökfri tobaksvara avses en tobaksvara som inte konsumeras genom förbränning, bland annat:

 • tuggtobak
 • tobak för användning i näsan
 • tobak för användning i munnen, det vill säga snus.

Krav på mängden innehåll för snus

En förpackning med portionsförpackat snus ska innehålla minst 20 portioner.

Krav på hälsovarning

Varje styckförpackning och eventuell ytterförpackning av rökfria tobaksvaror ska ha följande hälsovarning:

Denna tobaksvara skadar hälsan och är beroendeframkallande

Hälsovarningen ska återges på de två största ytorna på förpackningen och täcka 30 procent av den yta där den ska placeras. Dimensionen ska beräknas i förhållande till den berörda ytan när förpackningen är stängd.

Illustrationer

Snus och andra rökfria tobaksvaror – cylinderformad styckförpackning (PDF, 1,1 MB)

Snus och andra rökfria tobaksvaror – rätblocksformad styckförpackning (PDF, 664 kB)

Vad gäller för spårbarhets- och säkerhetsmärkning?

Styckförpackningar av cigaretter och rulltobak ska från och med den 20 maj 2019 vara försedda med dels en spårbarhetsmärkning, dels en säkerhetsmärkning. Saknas dessa märkningar får förpackningarna inte säljas.

Spårbarhetsmärkningen syftar till att tobaksvaran ska kunna spåras från fabriken till försäljningsstället. Säkerhetsmärkningen syftar till att underlätta kontrollen av om en tobaksvara är äkta eller inte.

Vad gäller för produktpresentation och medföljande information?

Märkningen på styckförpackningar och eventuella ytterförpackningar till tobaksvaror (cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa, andra tobaksvaror för rökning samt rökfria tobaksvaror) inklusive själva tobaksvaran får inte innehålla någon beståndsdel eller något inslag som:

 • Marknadsför en tobaksvara eller uppmuntrar till konsumtion av en sådan genom att skapa en felaktig uppfattning om varans egenskaper, hälsoeffekter, risker eller utsläpp. Etiketter får inte innehålla någon information om innehållet av nikotin, tjära eller kolmonoxid i tobaksvaran.
 • Antyder att en viss tobaksvara är mindre skadlig än andra eller syftar till att minska effekten av något skadligt ämne i rök eller har vitaliserande, energigivande, läkande, föryngrande, naturliga, ekologiska egenskaper eller andra hälsomässiga eller livsstilsmässiga fördelar.
 • Liknar ett livsmedel eller en kosmetisk produkt.
 • Antyder att en viss tobaksvara har förbättrad biologisk nedbrytbarhet eller andra miljöfördelar.
 • Hänvisar till smak, doft eller tillsatser (gäller inte snus).
 • Antyder ekonomiska fördelar genom att innehålla tryckta kuponger, erbjudanden om rabatt, gratisutdelning, två varor till priset av en eller liknande erbjudanden.

De beståndsdelar och inslag som är förbjudna kan vara texter, symboler, namn, varumärken och figurativa eller icke-figurativa tecken.

Förpackningar till tobak för användning i munnen, exempelvis snus och tuggtobak, ska även märkas med bland annat tid och plats för tillverkning enligt Livsmedelsverkets föreskrifter.

Livsmedelsverkets föreskrifter om snus och tuggtobak (LIVSFS 2012:6) (livsmedelsverket.se)

Förbudet mot att hänvisa till smak, doft eller tillsatser på förpackningen eller tobaksvaran omfattar inte snus.

Om reglerna inte följs

Folkhälsomyndigheten och kommunen får i sin tillsynsverksamhet besluta om de förelägganden eller förbud som behövs för att tillverkare och importörer ska följa lagen eller en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen. Vi kan också förena beslutet om föreläggande eller förbud med vite.

Vad är vite?

Ett vite är ett belopp med pengar som ska betalas om man inte följer ett beslut av en tillsynsmyndighet. Vitet döms ut av en domstol. Summan kan bestämmas i förväg och kan vara flera tusen kronor.

De bestämmelser som den här informationen bygger på

Som tillverkare, importör eller partihandlare har du alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag. Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lagen.

Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt innehållet, men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.