Produktanmälan

Observera att produktanmälan börjar gälla 1 januari 2024.

Du som är tillverkare eller importör av tobaksfria nikotinprodukter ansvarar för att tobaksfria nikotinprodukter anmäls till oss på Folkhälsomyndigheten. Detta gäller för de tobaksfria nikotinprodukter som är avsedda att tillhandahållas till konsumenter på den svenska marknaden. En ny anmälan ska lämnas in för varje väsentlig ändring av produkten.

Anmälan ska lämnas in senast sex månader innan en ny eller ändrad tobaksfri nikotinprodukt är avsedd att tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden.

Om en tobaksfri nikotinprodukt återkallas från den svenska marknaden av tillverkaren eller importören, ska även detta anmälas till oss i samband med återkallandet.

Det finns ingen ytterligare reglering gällande produktanmälan i förordning eller föreskrifter. Vid beslut om ytterligare reglering kommer vi att informera om detta.

Rapporteringsskyldighet

Observera att rapporteringsskyldigheten börjar gälla 1 januari 2024.

Du som är tillverkare eller importör av tobaksfria nikotinprodukter ska varje år lämna följande uppgifter till oss på Folkhälsomyndigheten:

  • Fullständiga uppgifter om de svenska försäljningsvolymerna.
  • Uppgifter om preferenserna hos olika konsumentgrupper, inbegripet barn eller ungdomar som inte fyllt 25 år.

Det finns ingen ytterligare reglering gällande fullgörandet av rapporteringsskyldigheten i förordning eller föreskrifter. Vid beslut om ytterligare reglering kommer vi att informera om detta.

Avgifter för produktanmälan och rapporteringsskyldigheten

Folkhälsomyndigheten får ta ut avgifter av dig som tillverkare eller importör när du lämnar produktanmälan eller årliga rapporteringsuppgifter gällande tobaksfria nikotinprodukter till oss på Folkhälsomyndigheten.

Myndigheten har fått ett uppdrag av regeringen att ta fram ett underlag för fastställande av myndighetens avgifter i förordningen om tobaksfria nikotinprodukter. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2022.

Det finns ingen ytterligare reglering gällande storleken på avgifterna i förordning eller föreskrifter. Vid beslut om ytterligare reglering kommer vi att informera om detta.