Tobaksfria nikotinprodukter får inte tillhandahållas på den svenska marknaden om de inte uppfyller vissa produktkrav. Kraven gäller innehåll och utformning, produktpresentation, innehållsdeklaration och hälsovarning. Detta regleras i 6-8 §§ i LTN. Dessa bestämmelser gäller från den 1 januari 2023.

Detaljreglering om krav gällande innehåll och utformning av tobaksfria nikotinprodukter respektive märkning med hälsovarning och innehållsdeklaration finns i förordningen om tobaksfria nikotinprodukter. Vi planerar att uppdatera informationen här i den takt som bestämmelserna träder i kraft.

Det är tillverkaren och importören som har ansvar för att produktkraven är uppfyllda och att förpackningarna har en korrekt hälsovarning. Den som bedriver detaljhandel behöver dock i sin egenkontroll kontrollera och säkerställa att de produkter som tillhandahålls på försäljningsstället uppfyller dessa krav.

Det är kommunerna som utövar tillsyn över att kraven på produktpresentation och märkning är uppfyllda på fysiska försäljningsställen. Inledningsvis behöver kommunerna ta hänsyn till de datum som gäller för ikraftträdande och övergångsbestämmelser, se nedan.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Bestämmelserna om innehåll och utformning av tobaksfria nikotinprodukter enligt 6 §, innehållsdeklaration, hälsovarning samt övrig märkning på förpackningarna enligt 7 och 8 §§ och hälsovarning vid marknadsföring enligt 10 § gäller från den 1 januari 2023.

Tobaksfria nikotinprodukter som har tillverkats eller övergått till fri omsättning före den 1 januari 2023 och som inte uppfyller produktkraven enligt 6 § eller kraven på märkning enligt 7 och 8 §§ får fortsätta att tillhandahållas konsumenter på marknaden efter den 1 januari 2023 om de inte utgör en allvarlig risk för människors hälsa, dock längst till och med den 1 juli 2023 (se även prop. 2021/22:200 s. 287).