Narkotikabruk har betraktats som ett allvarligt folkhälsoproblem i Sverige sedan slutet på 1960-talet. Sedan dess har narkotikaanvändningen undersökts systematiskt. Narkotikabruk medför ökade risker för skador ur både ett medicinskt och ett socialt perspektiv. Det finns även systematiska skillnader mellan olika grupper i samhället, i både användningen av narkotika och dess konsekvenser.

Två aktuella undersökningar är Folkhälsomyndighetens Hälsa på lika villkor och CAN:s studie om bruket av alkohol, narkotika och tobak i Sverige och konsekvenserna för brukare och närstående.

Hälsa på lika villkor frågar om cannabisbruk

Folkhälsomyndigheten genomför sedan 2004 den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor, som sedan 2016 genomförs vartannat år. Under år 2021 gjordes en extra omgång av undersökningen med anledning av den pågående covid-19 pandemin.

Hälsa på lika villkor

I enkäten finns en fråga om cannabisbruk som gör det möjligt att undersöka användningen och förändringen över tid. Sedan 2014 frågar vi även om användning av annan narkotika än cannabis.

Cannabis är den vanligaste drogen att använda i Sverige och 2021 var det 2,6 procent av befolkningen 16–84 år som uppgav att de använt cannabis någon gång under de senaste 12 månaderna. Det var totalt 1,3 procent som uppgav att de använt annan narkotika än cannabis under de senaste 12 månaderna.

Andelen som använt cannabis under de senaste 12 månaderna var högre bland män än kvinnor, och högre bland unga än äldre.

Figur 1. Andelen i befolkningen (16–84 år) som använt cannabis under de senaste 12 månaderna.

Figur 1 visar andelen i befolknigen 16 till 84 år som använt cannabis under de senaste 12 månaderna. 2021 var andelen kvinnor 1,8 procent och andelen män var 3,4 procent.

Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor 2021.

Folkhälsans utveckling analyserar bruket

Data kring cannabisbruket analyseras i Folkhälsans utveckling. Där hittar du även data kring bruket uppdelat på olika grupper såsom kön, ålder och utbildningsnivå.

Folkhälsans utveckling

Studie om bruket i Sverige och konsekvenserna för brukare och närstående

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) genomförde 2017 en undersökning i samarbete med Karolinska institutet, som följer upp studien ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i befolkningen från 2013. Resultaten publicerades i rapporten Negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak. Under 2021 genomförde CAN en ny datainsamling inom ramen för undersökningen Vanor och möjliga konsekvenser.

Negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak (CAN.se)

Undersökning: Vanor och möjliga konsekvenser – en nationell undersökning om tobak, alkohol, läkemedel, narkotika och spel (CAN.se)

I undersökningen 2017 rapporterade totalt 4,2 procent av befolkningen att de använt minst ett narkotikaklassat preparat under de senaste 12 månaderna. Merparten av dessa (3,6 procent) hade använt cannabis, vilket gör det till den vanligaste substansen. Näst vanligast var kokain som 0,9 procent av befolkningen hade använt. Användningen av cannabis ökade 2013–2017 från 2,5 till 3,6 procent, och användningen av kokain ökade från 0,5 till 0,9 procent.

Mellan 2013 och 2017 ökade andelen som påverkats negativt av personer i sin närhet som använder narkotika från 2,9 till 3,6 procent, men ökningen var bara signifikant för kvinnor.