Problematiskt narkotikabruk

Lyssna

År 2007 uppskattades nästan 30 000 personer i Sverige ha ett problematiskt narkotikabruk. Den första skattningen av antalet individer med problematiskt narkotikabruk genomfördes 1967, och därefter har nationella skattningar genomförts 1979, 1992, 1998 och 2007.

Skattning av problematiskt narkotikabruk

Indikatorn problematiskt narkotikabruk syftar till att kartlägga ett bruk av narkotika som orsakar faktisk skada (negativa konsekvenser) för individen (inklusive beroende, men även andra hälsorelaterade, psykiska eller sociala problem) alternativt medför en ökad risk att råka ut för dessa skador. Att använda information från nationella register för att beräkna antalet personer som lever med ett problematiskt narkotikabruk är både bra och kostnadseffektivt.

I den senaste skattningen från 2007 inkluderades förutom personer från patientregistret också personer från kriminalvården som klassificerats med ett problematiskt narkotikabruk.

Problematiskt narkotikabruk har ersatt den tidigare termen tungt narkotikabruk.

Den första skattningen av antalet individer med problematiskt narkotikabruk genomfördes 1967, och därefter har nationella skattningar genomförts 1979, 1992, 1998 och 2007. Att skatta antalet individer med problematiskt narkotikabruk är svårt, och de tidigare skattningarna har använt olika metoder för att ta reda på hur många som i Sverige lever med ett problematiskt narkotikabruk. Det är därför svårt att jämföra resultaten från de olika undersökningarna och på så sätt få en uppfattning om hur andelen som lever med ett problematiskt bruk ser ut över tid.

Resultat från den senaste undersökningen år 2007

Resultatet från studien 2007 var att 29 500 personer i Sverige var problematiska narkotikaanvändare det året. Siffran är något högre än tidigare skattningar, även om man tar hänsyn till befolkningsökningen.

Skattningen som gjordes 1998 visade att 26 000 personer i Sverige då var problematiska narkotikaanvändare, vilket motsvarar 2,9 problematiska narkotikaanvändare per 1 000 invånare. Motsvarande siffra för 2007 är 3,2 problematiska narkotikaanvändare per 1 000 invånare.

Räknar man bara personer 15–64 år blir skattningen i stället 4,6 problematiska narkotikaanvändare per 1 000 invånare 1998. För 2007 blir skattningen 4,9 problematiska droganvändare per 1 000 invånare.

Skillnaderna i resultaten kan bero på att olika metoder har använts.

Läs mer