Oförändrat tobaksbruk under pandemin

Enligt den Nationella folkhälsoenkäten var daglig tobaksrökning ungefär lika vanligt under pandemins första månader som före pandemin, med ungefär 7 procent. Det gick inte heller att se någon förändring utifrån kön, ålder eller utbildningsnivå. Frågor om tobaksrökning besvarades även i Folkhälsomyndighetens panelstudie Hälsorapport i maj och november 2020, och då var det ett endast ett fåtal som uppgav att de rökte mindre eller mer under pandemin.

Minskad tillsyn under pandemin

När det gäller tillsynsverksamheterna enligt lagen om tobak och liknande produkter var det vanligast med en minskning under 2020, enligt Länsrapportens undersökning. Till exempel uppgav 41 procent av kommunerna att de minskat tillsynen av rökfria miljöer under pandemin (figur 1). Motsvarande siffra för tillsyn av detaljhandelns försäljning av tobaksvaror var 47 procent. En anledning till minskad tillsyn var bland annat risken för smittspridning vid tillsynsbesöken. Det var även många kommuner som nämnde en förändring (omställning) av verksamheten till följd av pandemin och smittskyddsåtgärderna. Omställningen handlade främst om en övergång till fler digitala möten och utbildnings- och informationstillfällen samt mer skrivbordstillsyn. Däremot var det ovanligt med en ökning av insatser inom tillsynsverksamheten.

Figur 1. Andel kommuner som under 2020 uppgav minskning, ökning och förändring av tillsynsverksamhet enligt lagen om tobak och liknande produkter.

Stapeldiagram som beskriver andelen kommuner som under 2020 uppgav minskning, ökning och förändring av tillsynsverksamhet enligt lagen om tobak och liknande produkter.

Källa: Länsrapportens undersökning 2020, Folkhälsomyndigheten.

Vi fortsätter att följa utvecklingen under pandemin

Det planeras flera undersökningar på Folkhälsomyndigheten för att följa konsekvenserna av covid-19-pandemin i Sverige. Vi kommer bland annat titta närmare på digitala arbetssätt i det regionala och lokala ANDT-arbetet. När nya rapporter och studier finns tillgängliga kommer vi att publicera dem på vår webbplats.

Läs mer

Rapport med samlad bedömning utifrån svensk empiri och internationell forskning under 2020: Hur har folkhälsan påverkats av covid-19-pandemin?

Rapport baserad på data från Länsrapportens undersökning: Sverige förebygger alkohol, narkotika, dopning och tobak under covid-19-pandemin