Rökning

Rökning bland unga fortsätter att minska

Andelen unga som röker har minskat de senaste åren, både bland elever i årskurs 9 (figur 1) och bland elever i gymnasiet år 2 (figur 2).

Figur 1. Andel (procent) elever årskurs 9 som röker (dagligen/nästan dagligen eller sporadiskt) perioden 2012-2021, uppdelat på kön.

Linjediagram som visar att andelen elever i årskurs 9 som röker har minskat de senaste åren bland både flickor och pojkar.

Källa: Skolelevers drogvanor, CAN.

Figur 2. Andel (procent) elever gymnasiet årskurs 2 som röker (dagligen/nästan dagligen eller sporadiskt) perioden 2012-2021, uppdelat på kön.

Linjediagram som visar att andelen elever på gymnasiet årskurs 2 som röker har minskat de senaste åren bland både flickor och pojkar.

Källa: Skolelevers drogvanor, CAN.

Snus

Snusanvändning ökar bland unga, framförallt flickor

Snusanvändningen har ökat de senaste åren, framförallt bland flickor. Ökningen ses både bland elever i årskurs 9 (figur 3) och elever i gymnasiet år 2 (figur 4). En högre andel pojkar än flickor använder snus i båda årskurserna.

Figur 3. Andel (procent) elever årskurs 9 som snusar (dagligen/nästan dagligen eller sporadiskt) perioden 2012-2021, uppdelat på kön.

Linjediagram som visar att andelen elever i årskurs 9 som snusar har ökat de senaste åren, framförallt bland flickor.

Källa: Skolelevers drogvanor, CAN.

Figur 4. Andel (procent) elever gymnasiet årskurs 2 som snusar (dagligen/nästan dagligen eller sporadiskt) perioden 2012-2021, uppdelat på kön.

Linjediagram som visar att andelen elever på gymnasiet årskurs 2 som snusar har ökat de senaste åren, framförallt bland flickor.

Källa: Skolelevers drogvanor, CAN.

Nikotinsnus bland unga

År 2021 ställdes frågor om nikotinsnus för första gången i undersökningen. Av skolelever i årskurs 9 uppgav 17 procent av pojkarna och 19 procent av flickorna att de någon gång provat nikotinsnus. Bland elever i gymnasiet år 2 uppgav 31 procent av pojkarna och 37 procent av flickorna att de någon gång provat nikotinsnus.

Hur ungdomar ser på snus och snusanvändning, framförallt nikotinsnus

Folkhälsomyndigheten genomförde år 2021 en intervjustudie med 25 ungdomar i åldern 13-19 år för att ta reda på mer om hur ungdomar ser på snus. Studien tar upp frågor kring exponering, användning, smaksättning och hälsorisker med snus och framförallt nikotinsnus.

Rapport: Hur ser ungdomar på snus? – Erfarenheter och insikter från ungdomar om snus och snusanvändning

Tobaksbruk

År 2021 var andelen elever i årskurs 9 som använde tobak (rökte och/eller snusade) 15 procent, liknande andelar sågs för både pojkar och flickor. I gymnasiet årskurs 2 var det en högre andel pojkar än flickor som använde tobak (33 respektive 28 procent).

E-cigaretter

Användning av e-cigaretter har följts i undersökningen sedan år 2014. Fram till 2018-2019 ökade användningen för att därefter minska både bland elever i årskurs 9 och elever i gymnasiet år 2. År 2021 uppgav 24 procent av elever i årskurs 9 (figur 5) och 35 procent i gymnasiet år 2 (figur 6) att de någon gång använt e-cigaretter.

Figur 5. Andel (procent) elever årskurs 9 som använt e-cigaretter någon gång perioden 2014-2021, uppdelat på kön.

Linjediagram som visar att andelen elever i årskurs 9 som använt e-cigaretter någon gång har minskat de senaste åren.

Källa: Skolelevers drogvanor, CAN.

Figur 6. Andel (procent) elever gymnasiet årskurs 2 som använt e-cigaretter någon gång perioden 2014-2021, uppdelat på kön.

Linjediagram som visar att andelen elever på gymnasiet årskurs 2 som använt e-cigaretter någon gång har minskat något de senaste åren.

Källa: Skolelevers drogvanor, CAN.

Om undersökningen

Skolelevers drogvanor är en årlig undersökning som genomförs av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). År 2020 kunde inte undersökningen genomföras bland gymnasieungdomar på grund av covid-19-pandemin och distansundervisning på gymnasiet, utan resultat finns endast för ungdomar i årskurs 9. År 2021 genomfördes undersökningen bland ungdomar i båda årskurserna.

Skolelevers drogvanor, CAN:s nationella skolundersökning (CAN.se)

Läs mer

Folkhälsomyndigheten följer även bruket av cigaretter, snus och e-cigaretter bland skolelever i den internationella undersökningen Skolbarns hälsovanor som genomförs vart fjärde år.

Skolbarns hälsovanor