Rökning

Daglig rökning fortsätter att minska, men bruket är ojämlikt fördelat i befolkningen

Andelen som röker dagligen har minskat i Sverige under de senaste åren. År 2021 uppgav sex procent att de röker dagligen bland både kvinnor och män (figur 1).

Figur 1. Andel (procent) personer i åldern 16-84 år som uppgav daglig tobaksrökning under perioden 2004-2021, uppdelat på kön.

Linjediagrammet visar att daglig rökning har minskat under perioden 2004-2021 bland både kvinnor och män.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", Folkhälsomyndigheten.

Skillnader i daglig rökning ses däremot fortfarande mellan olika grupper baserat på till exempel utbildnings- och inkomstnivå och sysselsättning. Bland personer med förgymnasial utbildning rökte 13 procent dagligen år 2021, medan i gruppen med eftergymnasial utbildning uppgav 3 procent att de rökte dagligen (figur 2). En större andel som uppgav daglig rökning ses även bland personer med sjukpenning eller annan aktivitetsersättning (14 procent), personer som söker arbete (13 procent) och bland personer med lägre inkomst (tio procent), jämfört med den genomsnittliga andelen som röker i befolkningen totalt (sex procent).

Figur 2. Andel (procent) personer i åldern 25-84 år (år 2009 och bakåt inkluderas endast personer upp till 74 år) som uppgav daglig tobaksrökning under perioden 2004-2021, uppdelat på utbildningsnivå.

Linjediagrammet visar att en högre andel röker dagligen i gruppen med förgymnasial utbildning och en lägre andel i gruppen med eftergymnasial utbildning.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", Folkhälsomyndigheten.

Lägre andel yngre röker dagligen

Sett till ålder ser vi den lägsta andelen daglig rökning, tre procent, i den yngsta åldersgruppen 16-29 år (figur 3). I denna grupp har bruket minskat de senaste åren, från åtta procent år 2016 till tre procent år 2021. Andelen i åldersgruppen 45-64 år som uppgav daglig rökning år 2021 var åtta procent.

Figur 3. Andel (procent) personer som uppgav daglig tobaksrökning under perioden 2004-2021, uppdelat på ålder.

Stapeldiagram som visar att daglig rökning har minskat över tid i alla åldersgrupper, år 2021 var andelen högst i gruppen 45-64 år och lägst i gruppen 16-29 år.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", Folkhälsomyndigheten.

Högre andel yngre röker ibland

År 2021 uppgav fem procent att de röker ibland. Högst andel som rökte ibland ses i den yngsta åldersgruppen, 8 procent, och lägst andel i den äldsta åldersgruppen, två procent (figur 4).

Figur 4. Andel (procent) personer i åldern 16-84 år som uppgav tobaksrökning ibland år 2021, uppdelat på ålder.

Stapeldiagram som visar att år 2021 var andelen som röker ibland högst i den yngsta åldersgruppen, 8 procent, och lägst i den äldsta åldersgruppen, 2 procent.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", Folkhälsomyndigheten.

Snus

Daglig snusanvändning ökar bland yngre, framförallt kvinnor

Andelen som snusar varje dag skiljer sig åt mellan kvinnor och män. År 2021 uppgav 20 procent av männen och sex procent av kvinnorna att de snusar dagligen (figur 5). Daglig snusanvändning har ökat bland yngre de senaste åren (figur 6 och 7), tydligast ökning ses bland kvinnor. I den yngsta åldersgruppen (16-29 år) har andelen kvinnor som uppgav daglig snusanvändning ökat från tre procent år 2018 till nio procent år 2021. Den äldsta åldersgruppen (65-84 år) hade de lägsta andelarna daglig snusanvändning år 2021, två procent bland kvinnor och 13 procent bland män.

Figur 5. Andel (procent) personer i åldern 16-84 år som uppgav daglig användning av snus under perioden 2004-2021, uppdelat på kön.

Stapeldiagram som visar att en högre andel män använder snus dagligen över tid jämfört med kvinnor.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", 2020, Folkhälsomyndigheten.

Figur 6. Andel (procent) kvinnor som uppgav daglig snusanvändning under perioden 2004-2021, uppdelat på ålder.

Stapeldiagram som visar att år 2021 var andelen kvinnor som använde snus dagligen högst i den yngsta åldersgruppen och lägst i den äldsta åldersgruppen.

Figur 7. Andel (procent) män som uppgav daglig snusanvändning under perioden 2004-2021, uppdelat på ålder.

Stapeldiagram som visar att år 2021 var andelen män som använde snus dagligen högst bland personer 30-64 år och lägst i den äldsta åldersgruppen.

Högre andel yngre snusar ibland

Tre procent av männen och två procent av kvinnorna uppgav att de snusar ibland. Sett till ålder var det högst andel kvinnor och män i den yngsta åldersgruppen, sex procent respektive sju procent, som uppgav att de snusar ibland.

Användning av olika typer av snus

Folkhälsomyndigheten genomförde år 2021 en undersökning bland deltagare i webbpanelen Hälsorapport (16-88 år) om användning av olika typer av snus.

Användning av olika typer av snus bland deltagare i Folkhälsomyndighetens webbpanel Hälsorapport.

Tobaksbruk

Fler män än kvinnor använder tobak dagligen

År 2021 uppgav omkring en fjärdedel av männen och drygt en tiondel av kvinnorna att de använder tobak varje dag (cigaretter/röktobak, snus eller både och; figur 8).

Figur 8. Andel (procent) personer i åldern 16-84 år som uppgav daglig användning av tobak (cigaretter, snus eller båda) 2004-2021, uppdelat på kön.

Stapeldiagram som visar daglig tobaksanvändning har minskat över tid, en högre andel män än kvinnor använder tobak dagligen.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", Folkhälsomyndigheten.

E-cigaretter

Användning av e-cigaretter

Användning av e-cigaretter undersöktes för första gången i enkäten år 2018 och frågan ändrades något år 2020. År 2021 uppgav omkring 1,3 procent att de använder e-cigaretter, varav nästan en tredjedel dagligen. E-cigarettsanvändning var högst i den yngsta åldersgruppen (2,2 procent) och lägst i den äldsta åldersgruppen (0,4 procent). Detta liknar resultaten från år 2020.

Om undersökningen

Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, är en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor som genomförs i åldrarna 16-84 år. Med hjälp av de webbaserade verktygen och statistikdatabaserna Indikatorlabbet, Folkhälsodata och FolkhälsoStudio kan du själv ta fram mer statistik. Daglig tobaksrökning är också en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer.

Läs mer