Här presenteras ett urval av resultaten gällande användningen av cigaretter, snus och e-cigaretter bland ungdomar från den årliga undersökningen Skolelevers drogvanor som genomförs av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). År 2020 kunde inte undersökningen genomföras bland gymnasieungdomar pga. pandemin och distansundervisning på gymnasiet, utan resultat finns endast för ungdomar i årskurs 9.

Skolelevers drogvanor

Rökning hos unga

Andelen ungdomar som röker har minskat sedan början på 2000-talet, även om minskningen har mattats av de senaste åren. År 2019 uppgav 10 procent i årskurs 9 och 20 procent i gymnasiet år 2 att de rökte, jämfört med 24 respektive 34 procent år 2004. En större andel flickor än pojkar i årskurs 9 uppgav av de rökte, medan det i gymnasiet år 2 var en ungefär lika stora andelar flickor och pojkar som uppgav att de rökte. Bland de som rökte var det vanligare att röka sporadiskt (ibland eller på fest) jämfört med regelbundet (dagligen eller nästan dagligen), vilket även bekräftas av resultat från år 2020 bland ungdomar i årskurs 9.

Snusanvändning hos unga

Snusanvändningen har minskat under samma tidsperiod (2004-2019), framförallt bland ungdomar i årskurs 9. De senaste åren har det dock skett en ökning i andelen elever som använder snus i årskurs 9 och bland flickor på gymnasiet år 2. En större andel pojkar än flickor i båda årskurserna uppgav att de snusade. År 2019 snusade 22 % av pojkar och 10 % av flickor i gymnasiet år 2. I årskurs nio hade snusanvändningen ökat år 2020 bland både pojkar och flickor jämfört med 2019, och 16 procent av pojkarna och 7 procent av flickorna snusade. Mönstret för snusanvändning skiljer sig också åt mellan pojkar och flickor, där en större andel pojkar använder snus mer frekvent (dagligen eller nästan dagligen) medan det bland flickor är en större andel som uppger att de använder snus ibland eller på fest.

E-cigarettsanvändning hos unga

År 2019 har det skett en signifikant ökning av andelen ungdomar som använt e-cigaretter någon gång jämfört med 2014 då frågan inkluderades i enkäten första gången. Dock ser man år 2019 för första gången en minskning i andelen elever som någon gång använt e-cigaretter i gymnasiet år 2 jämfört med förra året (41 procent 2018) och år 2020 ser man även en minskning jämfört med förra året bland elever i årskurs 9. En större andel pojkar än flickor uppgav att de har testat eller att de använder e-cigaretter. År 2019 uppgav 33 procent av eleverna (37 procent bland pojkarna och 27 procent bland flickorna) i årskurs 9 att de någon gång använt e-cigaretter, jämfört med 23 procent år 2014. År 2020 var motsvarande andelar för e-cigarettsanvändning 26 procent (31 procent bland pojkarna och 21 procent bland flickorna). På gymnasiet år 2 hade 37 procent av eleverna (43 procent bland pojkarna och 31 procent bland flickorna) använt e-cigaretter år 2019, jämfört med 24 procent år 2014. En större andel av de ungdomar som uppgav att de rökte hade också någon gång använt e-cigaretter.

Folkhälsomyndigheten följer bruket av cigaretter, snus och e-cigaretter bland skolelever i den internationella undersökningen Skolbarns hälsovanor som genomförs vart fjärde år.

Skolbarns hälsovanor