Narkotikasituationen i Europa – Tillgången fortsatt hög under pandemin

EU:s narkotikabyrå (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA) presenterar årligen en överblicksbild av den europeiska narkotikasituationen. Rapporten behandlar såväl försäljning och användning av narkotika som folkhälsoproblem, narkotikapolitik och åtgärder för att bekämpa narkotika. I Europeisk drograpport 2021 lyfts även den påverkan som covid-19 pandemin har haft på narkotikaområdet.

European Drug Report 2021

Några resultat från rapporten 2021:

  • 83 miljoner, 28,9 procent av befolkningen i EU i åldern 15–64 år, använt narkotika någon gång i livet
  • 79 miljoner har använt cannabis
  • 14 miljoner har använt kokain
  • 10 miljoner har använt MDMA (ecstasy)
  • 9 miljoner har använt amfetaminer.

Cannabis – högre halt av THC samt nya former

  • Omkring 1,8 procent av alla vuxna (15–64 år) i EU använder cannabis dagligen eller nästan dagligen
  • Majoriteten, 61 procent, av brukarna är under 35 år
  • Cirka 111 000 personer i Europa inledde behandling för problem kopplade till cannabis under 2019. Av dessa påbörjade omkring 62 000 personer behandling för första gången.
  • Produkterna innehåller högre THC-halt och nya former av cannabis uppkommer.

Bild. Uppskattad narkotikaanvändning i EU. Källa: EMCDDA 2021.

Bilden visar uppskattad användning av cannabis i EU. 78,5 miljoner i åldersgruppen 15-64 år har använt drogen någon gång i livet. I samma åldersgrupp har 22,2 miljoner använt cannabis de senaste året. I åldersgruppen 15-34 år har 15,8 miljoner använt drogen det senaste året.

Kokain – rekordhöga beslag och oro för ökning av hälsoproblem

Under 2019 beslagtogs 213 ton kokain, vilket är de högsta nivåerna som någonsin registrerats. Under de senaste tio åren har kokainets renhet och därmed styrka ökat, och antal personer som inleder förstagångsbehandling för kokainberoende har stigit de senaste fem åren.

Heroin – oro för att användningen och skadorna ska öka

Den beslagtagna mängden heroin var 7,9 ton 2019. På grund av att stora mängder av drogen beslagtogs 2018 och 2019 ökar oron för att tillgången ska påverka användningen, vilket kan innebära stora sociala och hälsomässiga problem som följd.

Ecstasy – högre halt MDMA samt hälsorisker

I rapporten framhålls också att det genomsnittliga innehållet av MDMA i ecstasy-tabletter ökar, vilket också medför ökade hälsorisker för brukarna och behov av preventivt arbete, skadereducering och åtgärder. Preliminära siffror typer på en minskad användning av drogen under perioder med strikta restriktioner till följd av covid-19 pandemin.

Nya psykoaktiva substanser fortsätter att uppkomma

Vid slutet av 2020 övervakade EMCDDA omkring 830 substanser i sitt varningssystem, Early Warning System (EWS). Av dessa rapporterades 46 för första gången i Europa under 2020. Detta är dock en kraftig minskning från den högsta noteringen 2014 när 101 nya psykoaktiva substanser upptäcktes för första gången.

Nya syntetiska cannabinoider och nya syntetiska opioider med hög styrka fortsätter att uppkomma och utgör ett hot mot människors hälsa och samhället. Det har också rapporterats om förekomst av cannabis som blandats upp med nya syntetiska cannabinoider.

Covid 19:s påverkan på narkotikasituationen i Europa

De restriktioner som införts i de europeiska länderna under covid-19 pandemin har påverkat och kommer att påverka många områden relaterade till livsvillkor och levnadsvanor, inklusive narkotikaområdet.

EMCDDA har undersökt pandemins påverkan på narkotikaområdet under år 2020, och konstaterar att narkotikamarknaden inte verkar ha påverkats så mycket av förändringarna och restriktionerna under denna period. Narkotikahandeln har anpassats till restriktionerna och stängda gränser, med förändrade transportmetoder och ökad smuggling via containrar istället för narkotikakurirer. När olika länder stängdes ned blev till exempel försäljning av narkotika via digitala marknader vanligare. Detta väcker oro över att en eventuell långvarig påverkan av pandemin kan leda till fortsatt digitalisering av narkotikamarknaden. Rapporter tyder på att de preliminära uppgifterna om nedgångar i narkotikaanvändningen som observerats under den första perioden av strikta restriktioner, gick tillbaka så snart restriktionerna om social distansering lättade.

Narkotikasituationen i världen

FN:s kontor mot narkotika och brottslighet (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC) publicerar årligen en rapport av narkotikasituationen globalt sett.

World Drug Report 2021

I rapporten för 2021 uppskattas att omkring 275 miljoner, eller 5,5 procent, av alla 15–64-åringar använt någon form av narkotika under 2019. Sedan 2010 beräknas andelen personer som använt narkotika under det senaste året stigit med 22 procent.

Avseende vilka narkotikasorter som finns tillgängliga på marknaden, beskriver rapporten en förändring under de senaste 10 åren. Syntetiska droger och narkotikaklassade läkemedel ökar och nya psykoaktiva substanser som uppkommer utgör en allt större utmaning.

Narkotikahandeln beskrivs ha återhämtat sig snabbt efter påverkan under början av covid-19 pandemin, till följd av de restriktioner som infördes. Även narkotikahandeln på internet ökar, vilket varit tydligt under pandemin. I rapporten framhålls även vikten av att fortsätta arbeta med informationsspridning om narkotika och dess skadliga effekter, interventioner och insatser samt att öka tillgängligheten till behandling.

Den narkotika som används mest i världen är cannabis – cirka 200 miljoner människor använde drogen under 2019. Andelen som har använt drogen under det senaste året är högst i Nordamerika (14,5 procent), följt av vissa regioner i Australien och Nya Zeeland samt västra och centrala Afrika. Generellt finns dock stora variationer i vilken typ av narkotika som är vanligast i olika länder och många använder fler än en substans.

Drygt 36,3 miljoner personer uppskattas leva med ett problematiskt bruk eller beroende av narkotika. Detta motsvarar 0,7 procent av alla världens 15–64-åringar. Antalet personer med ett problematiskt bruk har enligt beräkningar ökat mellan 2016 och 2019, från 30,5 miljoner till 36,0 miljoner. Beräkningar visar också på att endast en av åtta personer som behöver behandling får det.

FN-rapporten visar även på en narkotikamarknad i förändring, till exempel med en ökad produktion av kokain, samt att kokainets renhet och styrka ökar. Mellan 2014 och 2019 har produktionen av kokain i världen nästan fördubblats och allt större mängder av drogen har tagits i beslag. Under 2019 beslagtogs 1 436 ton kokain, vilket är den största mängden sedan UNODC började samla in data. Utöver mer traditionella droger som kokain och heroin, innefattar den globala narkotikamarknaden numera också nya psykoaktiva substanser, till exempel fentanylanaloger.