Narkotikasituationen i Europa - tillgången fortsatt hög

EU:s narkotikabyrå (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA) presenterar årligen en överblicksbild av den europeiska narkotikasituationen. Rapporten behandlar såväl försäljning och användning av narkotika som folkhälsoproblem, narkotikapolitik och åtgärder för att bekämpa narkotika. I Europeisk drograpport 2020 lyfts även den påverkan som covid-19 pandemin har haft på narkotikaområdet under början av året.

Några resultat från rapporten 2020:

  • 96 miljoner, drygt en tredjedel av befolkningen i EU i åldern 15–64 år, har använt narkotika någon gång i livet
  • 90 miljoner har använt cannabis
  • 18 miljoner har använt kokain
  • 14 miljoner har använt MDMA (ecstasy)
  • 12 miljoner har använt amfetaminer.

Cannabis – högre halt av THC samt nya former

  • Omkring 1 procent av alla vuxna (15–64 år) i EU använder cannabis dagligen eller nästan dagligen
  • Majoriteten av brukarna är under 35 år och tre fjärdedelar är män.
  • Cirka 135 000 personer i Europa inledde behandling för problem kopplade till cannabis under 2018. Av dessa påbörjade omkring 80 000 personer behandling för första gången.
  • Produkterna innehåller högre THC-halt och nya former av cannabis uppkommer.

Bild 1. Uppskattad narkotikaanvändning i EU. Källa: EMCDDA 2020.

Bild 1. Uppskattad narkotikaanvändning i EU. Källa: EMCDDA 2020.

Kokain – ökande roll i Europas narkotikaproblematik

Under 2018 beslagtogs 181 ton kokain, vilket är de högsta nivåerna som någonsin registrerats. Kokainets renhet och därmed styrka har också ökat, och fler personer inleder behandling för kokainberoende.

Bild 2. Trender i beslagtagna mängder kokain i EU. Källa: EMCDDA 2020.

Bild 2. Trender i beslagtagna mängder kokain i EU. Källa: EMCDDA 2020.

Heroin – oro för att användningen ska öka

Den beslagtagna mängden heroin var 9,7 ton 2018, vilket nästan är en fördubbling från 2017 då 5,2 ton beslagtogs. Ökningen av beslaget heroin tillsammans med rapporter om att heroinframställning sker inom EU:s gränser väcker oro att användningen ska öka med stora sociala och hälsomässiga problem som följd.

Ecstasy – högre halt MDMA samt hälsorisker

I rapporten framhålls också att ecstasy-tabletter i genomsnitt nu innehåller högre halter av drogen MDMA än någonsin tidigare, vilket medför ökade hälsorisker för brukarna och behov av preventivt arbete, skadereducering och åtgärder.

Nya psykoaktiva substanser ett bestående problem

Användningen av nya psykoaktiva substanser verkar allmänt vara begränsad. Samtidigt fortsätter nya droger komma och vid slutet av 2019 övervakade EMCDDA omkring 790 substanser i sitt varningssystem, Early Warning System (EWS). Under 2019 rapporterades 53 nya substanser till EWS – drygt en ny substans i veckan. Detta är dock en kraftig minskning från den högsta noteringen 2014 när 101 nya psykoaktiva substanser upptäcktes för första gången.

Covid 19:s påverkan på narkotikasituationen i Europa

De restriktioner som införts i de europeiska länderna under covid-19 har påverkat och kommer att påverka många områden relaterade till livsvillkor och levnadsvanor, inklusive narkotikaområdet.

Den europeiska marknaden består av både importerad och inhemskt producerad narkotika. Under covid-19 pandemin har EMCDDA undersökt eventuell påverkan på narkotikamarknaden i samband med de restriktioner som införts om social distansering. Under perioder med strikta restriktioner påverkades handeln genom något ökade priser på narkotika. Intresset har också ökat för försäljning på internet, via det krypterade nätverket darknet och sociala medier. Försäljare verkar anpassa sina metoder efter den rådande situationen. Försäljning av droger som ofta används i sociala sammanhang, som MDMA och kokain, har minskat något.

Försäljningen sker fortfarande främst via direktkontakt mellan leverantörer och konsumenter, men mobil teknik och kryptering utnyttjas alltmer. Internetförsäljning av olaglig narkotika utgör fortfarande en relativt liten del av den totala marknaden, men har ökat i betydelse de senaste åren. Försäljningen sker på både den öppna webben och det krypterade nätverket darknet. Övervakning av internetförsäljningen är därmed ett viktigt område att följa, men också utveckling och påverkan till följd av covid-19 pandemin.

Narkotikasituationen i världen

FN:s kontor mot narkotika och brottslighet (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC) publicerar årligen en rapport av narkotikasituationen globalt sett. I World Drug Report 2020 uppskattas att 269 miljoner, eller 5,3 procent, av alla 15–64-åringar använt någon form av narkotika under 2018. I rapporten framhålls en ökad risk att personer med låg socioekonomisk status börjar bruka eller ökar sitt användande av narkotika på grund av pandemins effekter. En annan förväntad effekt av pandemin är att narkotikahandeln kommer påverkas i de länder där stora mängder smugglas genom flygtransport.

Den narkotika som används mest i världen är cannabis – cirka 192 miljoner människor använde drogen under 2018. Det finns dock stora variationer i vilken typ av narkotika som är vanligast i olika länder och många använder fler än en substans. I Nordamerika och västra Europa ses bland annat tecken på att fler använder kokain. I västra, centrala och norra Afrika samt i Nordamerika ökar användningen av opioider. Illegal användning av opioider orsakar problem världen över och upptäckten av nya potentiellt skadliga opioider har ökat. Under 2017 var två tredjedelar av alla narkotikarelaterade dödsfall i världen kopplade till opioider.

Drygt 35,6 miljoner personer uppskattas leva med ett problematiskt bruk, missbruk eller beroende av narkotika. Detta motsvarar 0,7 procent av alla världens 15–64-åringar. Andelen har varit stabil sedan 2009. Narkotikaanvändning är vanligare i mer utvecklade länder än i utvecklingsländer och hos personer med högre socioekonomisk status. Att utveckla ett problematiskt narkotikabruk är vanligare hos personer med lägre socioekonomisk status. Endast en av åtta personer som behöver behandling får det. Av de som använder narkotika finns det flest brukare bland yngre och unga vuxna. I många utvecklingsländer förekommer också svårigheter vid uppföljning av narkotikaanvändning, då dataunderlag av god kvalitet saknas.

FN-rapporten visar även på en narkotikamarknad i förändring, till exempel med en ökad produktion av kokain. Mellan 2014 och 2018 har produktionen av kokain i världen nästan fördubblats och allt större mängder av drogen tagits i beslag. Under 2018 beslagtogs 1 311 ton kokain, vilket är den största mängden sedan UNODC började samla in data. Utöver mer traditionella droger som kokain och heroin, innefattar den globala narkotikamarknaden numera också nya psykoaktiva substanser, till exempel fentanylanaloger.