Narkotikabruk har betraktats som ett allvarligt folkhälsoproblem i Sverige sedan slutet på 1960-talet. Sedan dess har narkotikaanvändningen undersökts systematiskt. Narkotikabruk medför ökade risker för skador ur både ett medicinskt och ett socialt perspektiv. Det finns även systematiska skillnader mellan olika grupper i samhället, i både användningen av narkotika och dess konsekvenser.

Två aktuella undersökningar är Folkhälsomyndighetens Hälsa på lika villkor och CAN:s studie om bruket av alkohol, narkotika och tobak i Sverige och konsekvenserna för brukare och närstående.

Hälsa på lika villkor frågar om cannabisbruk

Folkhälsomyndigheten genomför sedan 2004 den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor, som sedan 2016 genomförs vartannat år.

Hälsa på lika villkor

I enkäten finns en fråga om cannabisbruk som gör det möjligt att undersöka användningen och förändringen över tid. Sedan 2014 frågar vi även om användning av annan narkotika än cannabis.

År 2020 var det 3 procent av befolkningen 16–84 år som uppgav att de använt cannabis någon gång under de senaste 12 månaderna. Andelen var högre bland män än kvinnor, och högre bland unga än äldre. Cannabisanvändningen ökade under perioden 2006–2020, både i befolkningen totalt, i flera utbildningsgrupper, bland män och kvinnor och bland personer i nästan alla grupper av födelseländer.

Bild 1. Andelen i befolkningen (16–84 år) som använt cannabis under de senaste 12 månaderna.

Diagrammet visar andelen i befolkningen (16–84 år) som använt cannabis under de senaste 12 månaderna.

Folkhälsans utveckling analyserar bruket

Data kring cannabisbruket analyseras i Folkhälsans utveckling. Där hittar du även data kring bruket uppdelat på olika grupper såsom kön, ålder och utbildningsnivå.

Folkhälsans utveckling

Studie om bruket i Sverige och konsekvenserna för brukare och närstående

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) genomförde 2017 en undersökning i samarbete med Karolinska institutet, som följer upp studien ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i befolkningen från 2013. Resultaten publicerades i rapporten nedan:

CAN: Negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak

Totalt rapporterade 4,2 procent av befolkningen att de använt minst ett narkotikaklassat preparat under de senaste 12 månaderna. Merparten av dessa (3,6 procent) hade använt cannabis, vilket gör det till den vanligaste substansen. Näst vanligast var kokain som 0,9 procent av befolkningen hade använt. Användningen av cannabis ökade 2013–2017 från 2,5 till 3,6 procent, och användningen av kokain ökade från 0,5 till 0,9 procent.

Mellan 2013 och 2017 ökade andelen som påverkats negativt av personer i sin närhet som använder narkotika från 2,9 till 3,6 procent, men ökningen var bara signifikant för kvinnor.