I den senaste Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, från 2020 uppgav sju procent av både män och kvinnor i åldern 16-84 år att de rökte dagligen. Däremot ses skillnader i andelen som röker mellan olika grupper i befolkningen. Till exempel ses högst andel som uppgav daglig rökning i gruppen med förgymnasial utbildning och lägst andel bland de med eftergymnasial utbildning. År 2020 uppgav 12 procent (18 procent bland män och 5 procent bland kvinnor) att de använde snus dagligen, vilket liknar tidigare år. Omkring 1,3 procent uppgav användning av e-cigaretter.

Enligt undersökningen Skolelevers drogvanor från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har andelen ungdomar som uppgav att de rökte ibland eller oftare minskat sedan i början av 2000-talet, både i årskurs 9 och i gymnasiet år 2. Även snusanvändningen har minskat under samma tidsperiod. Under de senaste åren har dock minskningen mattats av för rökning och andelen som snusar har ökat. E-cigarettsanvändningen bland ungdomar har ökat sedan 2014, både bland pojkar och flickor.