Här presenteras ett urval av resultaten gällande användningen av cigaretter, snus och e-cigaretter bland ungdomar från den årliga undersökningen Skolelevers drogvanor som genomförs av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Rökning hos unga

Andelen ungdomar som röker har minskat under de senaste åren. År 2019 uppgav 10 procent i årskurs 9 och 20 procent i gymnasiet år 2 att de rökte, jämfört med 24 respektive 34 procent år 2004. En större andel flickor än pojkar i årskurs 9 uppgav av de rökte, medan det i gymnasiet år 2 var en ungefär lika stora andelar flickor och pojkar som uppgav att de rökte. Bland de som rökte uppgav två tredjedelar att de rökte ibland eller på fest och en tredjedel att de rökte dagligen eller nästan dagligen.

Snusanvändning

Snusanvändningen har minskat under samma tidsperiod (2004-2019), framförallt bland ungdomar i årskurs 9. Det senaste två åren har det dock skett en ökning i andelen elever som använder snus i årskurs 9 och bland flickor på gymnasiet år 2. En större andel pojkar än flickor i båda årskurserna uppgav att de snusade. År 2019 snusade 22 % av pojkar och 10 % av flickor i gymnasiet år 2. Bland ungdomar i årskurs 9 snusar en större andel pojkar (13 %) än flickor (3 %). Mönstret för snusanvändning skiljer sig också åt mellan pojkar och flickor, där en större andel pojkar använder snus mer frekvent (dagligen eller nästan dagligen) medan det bland flickor är en större andel som uppger att de använder snus ibland eller på fest.

E-cigarettsanvändning

År 2019 har det skett en signifikant ökning av andelen ungdomar som använt e-cigaretter någon gång jämfört med 2014 då frågan inkluderades i enkäten första gången. En större andel pojkar än flickor uppgav att de har testat eller att de använder e-cigaretter. År 2019 uppgav 33 procent av eleverna (37 procent bland pojkarna och 27 procent bland flickorna) i årskurs 9 att de någon gång använt e-cigaretter, jämfört med 23 procent år 2014. På gymnasiet år 2 hade 37 procent av eleverna (43 procent bland pojkarna och 31 procent bland flickorna) använt e-cigaretter, jämfört med 24 procent år 2014. Dock ser man år 2019 för första gången en minskning i andelen elever som någon gång använt e-cigaretter i gymnasiet år 2 jämfört med förra året (41 procent 2018). En större andel av de ungdomar som uppgav att de rökte hade också någon gång använt e-cigaretter.

Folkhälsomyndigheten följer bruket av cigaretter, snus och e-cigaretter bland skolelever i den internationella undersökningen Skolbarns hälsovanor som genomförs vart fjärde år.