Här presenteras ett urval av resultaten gällande användningen av cigaretter, snus och e-cigaretter i den Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, från 2020. Hälsa på lika villkor är en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor som genomförs i åldrarna 16-84 år. Med hjälp av de webbaserade verktygen och statistikdatabaserna Indikatorlabbet, Folkhälsodata och FolkhälsoStudio kan du själv ta fram mer statistik. Daglig tobaksrökning är även en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Här kan du läsa mer om indikatorn daglig rökning.

Daglig rökning har minskat i Sverige

Text: Andelen som röker dagligen har minskat i Sverige under de senaste åren. År 2020 uppgav sju procent att de röker dagligen bland både kvinnor och män (figur 1), vilket är oförändrat sedan senaste mättillfälle 2018.

Figur 1. Andel (procent) personer i åldern 16-84 år som uppgav daglig tobaksrökning under perioden 2004-2020, uppdelat på kön.

Figur 1. Andel (procent) personer i åldern 16-84 år som uppgav daglig tobaksrökning under perioden 2004-2020, uppdelat på kön.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", 2020, Folkhälsomyndigheten.

Skillnader i daglig rökning kvarstår mellan olika grupper i befolkningen

Andelen som röker dagligen har minskat i Sverige men skillnader ses fortfarande mellan olika grupper baserat på till exempel utbildnings- och inkomstnivå och sysselsättning. Bland personer med förgymnasial utbildning rökte 13 procent dagligen år 2020, medan i gruppen med eftergymnasial utbildning uppgav 4 procent att de rökte dagligen (figur 2). En större andel som uppgav daglig rökning ses även bland personer med sjukpenning eller annan aktivitetsersättning (16 procent), personer som söker arbete (13 procent) och bland personer med lägre inkomst (10 procent), jämfört med den genomsnittliga andelen som röker i befolkningen totalt (7 procent).

Figur 2. Andel (procent) personer i åldern 25-84 år (år 2009 och bakåt inkluderas endast personer upp till 74 år) som uppgav daglig tobaksrökning under perioden 2004-2020, uppdelat på utbildningsnivå.

Figur 2. Andel (procent) personer i åldern 25-84 år (år 2009 och bakåt inkluderas endast personer upp till 74 år) som uppgav daglig tobaksrökning under perioden 2004-2020, uppdelat på utbildningsnivå.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", 2020, Folkhälsomyndigheten.

Minskning i daglig rökning bland de yngsta

Lägst andel daglig rökning, fyra procent, ses i den yngsta åldersgruppen (16-29 år) år 2020. En minskning har skett i den yngsta åldersgruppen de senaste åren (figur 3).

Figur 3. Andel (procent) personer åldern 16-84 år som uppgav daglig tobaksrökning under perioden 2004-2020, uppdelat på ålder.

Figur 3. Andel (procent) personer åldern 16-84 år som uppgav daglig tobaksrökning under perioden 2004-2020, uppdelat på ålder.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", 2020, Folkhälsomyndigheten.

Ingen förändring i daglig snusanvändning

Andelen som snusar varje dag skiljer sig åt mellan kvinnor och män. År 2020 uppgav 18 procent av männen och fem procent av kvinnorna att de snusar dagligen, vilket liknar 2018-års resultat. Den dagliga snusanvändningen har varit relativt oförändrad sedan 2006 (figur 4).

Figur 4. Andel (procent) personer i åldern som uppgav daglig användning av snus under perioden 2004-2020, uppdelat på kön.

Figur 4. Andel (procent) personer i åldern som uppgav daglig användning av snus under perioden 2004-2020, uppdelat på kön.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", 2020, Folkhälsomyndigheten.

Skillnader i daglig snusanvändning mellan olika grupper i befolkningen

Text: Personer med eftergymnasial utbildning uppgav en lägre andel daglig snusanvändning (nio procent) än personer med förgymnasial (13 procent) och gymnasial utbildning (15 procent) år 2020 (figur 5).

En större andel som använder snus dagligen ses bland personer födda i Sverige (13 procent) jämfört med personer från övriga Norden (nio procent), övriga Europa (tre procent) och övriga världen (fem procent).

Figur 5. Andel (procent) personer i åldern 25-84 år (år 2009 och bakåt inkluderas endast personer upp till 74 år) som uppgav daglig snusanvändning under perioden 2004-2020, uppdelat på utbildningsnivå.

Figur 5. Andel (procent) personer i åldern 25-84 år (år 2009 och bakåt inkluderas endast personer upp till 74 år) som uppgav daglig snusanvändning under perioden 2004-2020, uppdelat på utbildningsnivå.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", 2020, Folkhälsomyndigheten.

Lägst andel daglig snusanvändning bland de äldsta

Text: Den äldsta åldersgruppen (65-84 år) hade den lägsta andelen daglig snusanvändning år 2020, sex procent. I den yngsta åldersgruppen (16-29 år) uppgav 11 procent att de använde snus varje dag (figur 6).

Figur 6. Andel (procent) personer som uppgav daglig användning av snus under perioden 2004-2020, uppdelat på ålder.

Figur 6. Andel (procent) personer som uppgav daglig användning av snus under perioden 2004-2020, uppdelat på ålder.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", 2020, Folkhälsomyndigheten.

Dagligt tobaksbruk betydligt vanligare bland män än bland kvinnor

År 2020 uppgav omkring en fjärdedel av männen och en tiondel av kvinnorna att de använder tobak varje dag (cigaretter, snus eller båda), vilket är oförändrat sedan år 2018 (figur 7).

Figur 7. Andel (procent) personer i åldern 16-84 år som uppgav daglig användning av cigaretter, snus eller båda 2004-2020, uppdelat på kön.

Figur 7. Andel (procent) personer i åldern 16-84 år som uppgav daglig användning av cigaretter, snus eller båda 2004-2020, uppdelat på kön.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", 2020, Folkhälsomyndigheten.

Rökning ibland nästan lika vanligt som daglig rökning

År 2020 uppgav fem procent att de rökte ibland. En högre andel i den yngsta åldersgruppen, 8 procent, rökte ibland jämfört med äldsta åldersgruppen 3 procent (figur 8). Inga skillnader ses i andelen som röker ibland uppdelat på kön, utbildnings- eller inkomstnivå.

Figur 8. Andel (procent) personer i åldern 16-84 år som uppgav rökning ibland år 2020, uppdelat på ålder.

Figur 8. Andel (procent) personer i åldern 16-84 år som uppgav rökning ibland år 2020, uppdelat på ålder.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", 2020, Folkhälsomyndigheten.

Snusning ibland vanligare bland yngre kvinnor

Fyra procent av männen och tre procent av kvinnorna uppgav att de snusade ibland. En högre andel kvinnor i den yngsta åldersgruppen, sex procent, snusade ibland jämfört med övriga åldersgrupper (figur 9). Inga skillnader ses i andelen som snusar ibland uppdelat på utbildnings- eller inkomstnivå.

Figur 9. Andel (procent) personer i åldern 16-84 år som uppgav snusning ibland år 2020, uppdelat på ålder och kön.

Figur 9. Andel (procent) personer i åldern 16-84 år som uppgav snusning ibland år 2020, uppdelat på ålder och kön.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", 2020, Folkhälsomyndigheten.

Användning av e-cigaretter

E-cigarettsanvändning undersöktes för första gången i enkäten år 2018. Frågan för e-cigaretter ändrades något år 2020 och omkring 1,3 procent uppgav att de använder e-cigaretter, varav en tredjedel dagligen. En högre andel i den yngsta åldersgruppen (2 procent) uppgav e-cigarettsanvändning jämfört med den äldsta (0,5 procent).