Innehållet i e-vätskan kan variera och det är därför svårt att göra generella antaganden om hälsorisker. Vi vet trots detta att användning av e-cigaretter, som även kallas vaping eller vejpning av användare, kan skada hälsan.

Nikotin är beroendeframkallande och kan orsaka ohälsa

Nikotinhalterna i elektroniska cigaretter varierar men de kan motsvara och även vara högre än halterna i tobaksprodukter. Nikotin är ett akuttoxiskt ämne med effekter på bland annat hjärta och kärl och det är starkt beroendeframkallande. Det är däremot oklart vilka långtidseffekter nikotinprodukter har på hälsan. Nikotin kan påverka fostret negativt. Om vätskor med nikotin sväljs kan de orsaka förgiftning och barn är särskilt känsliga.

E-cigarett användning kan innebära hälsorisker

  • Ångan från elektroniska cigaretter kan innehålla skadliga ämnen t.ex. cancerframkallande aldehyder, irriterande ämnen och metaller.
  • Ångan från elektroniska cigaretter kan innehålla hälsoskadliga partiklar.
  • Användning av e-cigaretter kan orsaka korttidseffekter på hjärtfrekvens och kärl.
  • Korttidsanvändning av e-cigaretter kan påverka andningsorganen t.ex. genom irritation i lungor och munhåla.

Elektroniska cigaretter är inte rökavvänjningsläkemedel

E-cigaretter är varken godkända eller rekommenderade som rökavvänjningsprodukter i Sverige. För rökavvänjning finns det andra beprövade, effektiva och säkra metoder. Vill du ha stöd för att sluta röka, ta kontakt med Sluta-Röka-Linjen, 020-84 00 00.