Användare av elektroniska cigaretter har fått lungskador

USA misstänks ett antal personer ha fått allvarliga lungskador efter att de använt elektroniska cigaretter. Flera dödsfall har observerats i USA. De amerikanska myndigheterna utreder fallen men har ännu inte kunnat identifiera orsaken till lungskadorna. I sökandet har myndigheterna i USA hittat vitamin E-acetat i lungprover som har tagits från 29 patienter med lungskador. Flera av de undersökta produkterna har innehållit tetrahydrocannabinol (THC) och vitamin E- acetat. Det bedöms fortfarande som att det är oklart om detta är hela förklaringen och utredningen fortsätter. Två misstänkta svenska fall utreds inom sjukvården i samarbete med myndigheter men det finns inget fastställt samband med elektroniska cigaretter eller någon särskild kemikalie.

De symptom som observerats i samband med lungskadorna i USA har varit t.ex.

  • hosta
  • andnöd
  • ont i bröstkorgen
  • illamående
  • kräkningar eller diarré
  • trötthet
  • feber och viktnedgång.

Du som arbetar inom sjukvården kan kontakta Giftinformationscentralen eller Socialstyrelsen för mer information.

Vilka hälsorisker har elektroniska cigaretter?

Nikotin är beroendeframkallande och kan vara skadligt för hälsan. Bland annat kan nikotin påverka foster negativt. Om vätskor till elektroniska cigaretter med nikotin sväljs kan de orsaka förgiftning och barn är särskilt känsliga. Det saknas dock fortfarande mycket kunskap om hur användning av elektroniska cigaretter påverkar vår hälsa, och särskilt om effekterna på lång sikt. Barn och unga ska skyddas och därför finns en 18-årsgräns för användning av e-cigaretter med nikotin i Sverige.

Mer information om elektroniska cigaretters hälsorisker

Folkhälsomyndigheten utövar tillsyn

Folkhälsomyndighetens tillsynsansvar omfattar regler i lagen om tobak och liknande produkter och angränsande föreskrifter. De elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som omfattas av bestämmelserna är produkter som kan användas för konsumtion av nikotinånga och behållare som innehåller vätska som innehåller nikotin och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett. Bestämmelserna ska inte tillämpas på narkotikaklassade produkter så som t.ex. THC-innehållande produkter. Folkhälsomyndigheten utövar tillsyn mot tillverkare och importörer och kan till exempel förbjuda produkter som inte uppfyller lagkraven eller kraven i anslutande föreskrifter. Det kan bland annat handla om att de innehåller tillsatser som är förbjudna. Vitaminer är ett exempel på en förbjuden tillsats i e-vätskor som innehåller nikotin. Folkhälsomyndigheten har även möjlighet att förbjuda en produkt om det skulle visa sig att den kan utgöra en allvarlig risk för människors hälsa. I dessa fall kan Folkhälsomyndigheten även kräva att produkten återkallas. Folkhälsomyndighetens förbud kan förenas med vite.

Tillverkare och importörer har ett omfattande ansvar

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare innehållande nikotin och som avses säljas till konsumenter i Sverige ska uppfylla produktsäkerhetskrav i lagstiftningen. Det är tillverkare och importörer som ansvarar för att e-cigaretter och påfyllningsbehållare är säkra och uppfyller alla bestämmelser. Med elektroniska cigaretter följer användarinstruktioner från tillverkaren. Produkternas förpackningar ska också vara försedda med en innehållsförteckning. Att förändra produkten genom till exempel tillsats av andra ämnen kan påverka produktsäkerheten.

Tillverkare, importörer och distributörer ska också ha system för att samla in information om alla misstänkta skadliga effekter som dessa produkter har på människors hälsa. En del skadliga hälsoeffekter kan vara synliga först efter långvarig användning. Är inte produkterna säkra ansvarar tillverkare, importörer eller distributörer för att vidta korrigerande åtgärder eller återkalla produkterna samt underrätta Folkhälsomyndigheten om detta.

Innan en produkt får säljas till konsumenter i Sverige ska den anmälas till Folkhälsomyndigheten. Du kan kontrollera vilka produkter som är anmälda att tillhandahållas konsumenter på svenska marknaden här på webbplatsen. Detta innebär dock inte att produkterna är godkända av Folkhälsomyndigheten.

Elektroniska cigaretter är inte rökavvänjningsprodukter

E-cigaretter är varken godkända eller rekommenderade som rökavvänjningsprodukter i Sverige. För rökavvänjning finns det andra beprövade, effektiva och säkra åtgärder. Vill du ha stöd att sluta röka, kan du ta kontakt med Sluta-Röka-Linjen 020-84 00 00. Socialstyrelsen utfärdar nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Läkemedelsverket godkänner läkemedel för rökavvänjning.

Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Besök 1177 Vårdguiden för kontaktuppgifter till vårdgivare för hjälp att sluta röka eller rådgivning om du upplever sjukdomssymptom vid användning av elektroniska cigaretter. Kontakta 112 vid akut livshotande besvär.