Resultaten visar att för personer som använder e-cigaretter är det fler som med tiden börjar röka jämfört med personer som inte använder e-cigaretter. SBU bedömer att resultatet har en måttlig tillförlitlighet, vilket innebär att det är troligt att det finns ett samband. Det går dock inte att avgöra sambandets styrka och orsakerna bakom de skillnader som syns mellan grupperna är inte klarlagda, enligt slutsatserna.

Liknande resultat ses även för de personer som använder snus. Bland personer som snusar är det fler som med tiden börjar röka jämfört med personer som inte snusar. SBU bedömer dock att resultaten har en låg tillförlitlighet, eftersom studiematerialet för snusbruk är begränsat. Det innebär att det är möjligt att det finns ett samband, men att det inte går att dra några säkra slutsatser.

SBU har också undersökt om användningen av e-cigaretter eller snus kan leda till förändrade rökvanor hos personer som redan röker. Här är dock det vetenskapliga underlaget alltför otillräckligt för att kunna dra några slutsatser om förändrade rökvanor. Det gäller alla slags förändringar – såväl rökstopp som ökad eller minskad användning av röktobak.

Om kunskapssammanställningen

SBU har genomfört kunskapssammanställningen i överenskommelse med Folkhälsomyndigheten. Den bygger på en systematisk genomgång av studier enligt SBU:s metod för systematiska litteraturöversikter.

Litteratursökningarna genomfördes i vetenskapliga databaser efter studier som publicerats fram till november 2019. Totalt uppfyllde 73 studier kraven för att ingå i analysen. Av dessa undersökte 65 studier sambandet mellan användningen av e-cigaretter och röktobak. Åtta studier belyste sambandet mellan användningen av snus och röktobak. Resultaten från de enskilda studierna vägdes samman i så kallade metaanalyser, och analyserades även separat för män och kvinnor, för ungdomar under 18 år och för vuxna. Resultatens tillförlitlighet värderades sedan med stöd av GRADE-systemet.

Hantering av intressekonflikter och jäv

SBU har bedömt om det finns några intressekonflikter och jäv bland de studier som har ingått i resultaten. Separata tilläggsanalyser genomfördes vid behov på material som uteslöt studier med koppling till företag som producerar eller säljer e-cigaretter, snus eller röktobak. I den här sammanfattningen redovisar vi endast de resultat som kommer från studier utan sådana kopplingar.

SBU: Samband mellan snus, e-cigaretter och tobaksrökning

Frågor och svar

På vilket sätt är resultaten från SBU:s kunskapssammanställning betydelsefulla?

Resultaten belyser särskilt hur tobaksrökningen i befolkningen kan påverkas när tillgängligheten till nya produkttyper ökar, till exempel användningen av e-cigaretter som kan öka risken för att börja röka.

Sambandet mellan användningen av e-cigaretter och att börja röka är mer tillförlitligt för personer under 18 år, vilket understryker vikten av att skydda barn och unga i det tobakspreventiva arbetet.

Resultaten ska också ses som en del av all den kunskap som ligger till grund för det tobaksförebyggande arbetet. Som exempel kan nämnas kunskap om hälsorisker, utbredning av bruk och vilka grupper som berörs samt olika faktorer som påverkar jämlik hälsa.

Om det tobaksförebyggande arbetet

Vilka avgränsningar görs i SBU:s kunskapssammanställning?

Kunskapssammanställningen tar inte upp frågor om hälsorisker, utan fokuserar på hur vanor och beteenden påverkas när man använder olika tobaks- och nikotinprodukter i befolkningen.

Den utvärderar inte heller effekterna av e-cigaretter och snus som en produkt för rökavvänjning. E-cigaretter och snus är varken godkända eller rekommenderade som rökavvänjningsprodukter i Sverige. För rökavvänjning finns det andra beprövade, effektiva och säkra metoder.

Socialstyrelsens: Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Är resultaten överförbara till svenska förhållanden?

Studierna om e-cigaretter som ingår i resultaten har genomförts i många olika länder, främst i USA. Inga studier har än så länge publicerats från de nordiska länderna. Överförbarheten av resultaten till svenska förhållanden är därför något svårt att bedöma, eftersom den påverkas av flera faktorer. Till exempel kan tillgängligheten av produkter och lagstiftningen i andra länder skilja sig från svenska förhållanden. Även kulturella skillnader kan påverka överförbarheten.

Studierna om snus har genomförts i Norge, Sverige och Finland. Det finns dock vissa problem med överförbarheten till den allmänna befolkningen, eftersom några resultat baseras på studier med enbart pojkar.

Hur kommer Folkhälsomyndigheten att använda sig av resultaten?

Vi kommer göra resultaten tillgänglig för relevanta målgrupper i det tobaksförebyggande arbetet. Det pågår t.ex. en översyn av lagen om tobak och liknande produkter där bland annat regleringen av e-cigaretter ses över.

Varför använder Folkhälsomyndigheten endast resultat från oberoende forskning?

Vårt uppdrag inom det tobaksförebyggande arbetet utgår från WHO:s ramkonvention om tobakskontroll. I artikel 5.3 står det att parterna ska agera för att skydda folkhälsopolitiken från påverkan av kommersiella intressen och andra intressen inom tobaksindustrin. Enligt ramkonventionen finns det en grundläggande och olöslig konflikt mellan tobaksindustrins intressen och intressen inom folkhälsopolitiken. Vi använder därför endast resultat från forskning som inte har någon koppling till kommersiella intressen eller andra intressen inom tobaksindustrin.