Hälsoriskerna vid snusning

Förändringar i munnen

Snusning orsakar förändringar på munslemhinnan och det kan uppstå permanenta skador på tandköttet på de ställen där snuset placeras.

Hjärt- kärlsjukdomar och diabetes

Snusning påverkar hjärta och kärl, genom att bland annat höja blodtrycket och minska kärlens förmåga att vidgas. Personer som snusar har en förhöjd risk att dö veckorna efter en hjärtinfarkt eller stroke jämfört med de som inte snusar. Samtidigt visar forskningen att personer som slutar snusa efter en hjärtinfarkt kan minska risken att dö inom två år efter insjuknandet jämfört med de som fortsätter att snusa.

Att snusa innebär också en förhöjd risk att insjukna i typ 2-diabetes. Den ökade risken ses vid hög konsumtion, dvs. fler än fem dosor i veckan.

Graviditet

Snusanvändning under graviditeten ökar risken för ett flertal komplikationer t. ex. havandeskapsförgiftning, kejsarsnitt, för tidig födsel och dödföddhet. Snusning under graviditeten kan även leda till låg födelsevikt och störningar i andningsregleringen hos det nyfödda barnet.

Cancer

Sambandet mellan snusning och cancer är inte helt klarlagt. Några studier visar en ökad risk för enskilda cancerformer, som t. ex. cancer i matstrupe, magsäck och ändtarm. Studier av andra cancerformer visar inga tydliga samband. Att studier inte visar samband betyder dock inte att risker kan uteslutas.

Vi följer löpande kunskapsutvecklingen inom området. Bland annat saknas det fortfarande kunskap om samband mellan snusning och flera andra sjukdomar och de flesta studier inkluderar enbart män.

Läs mer