Tobaksrökning ökar risken för flera sjukdomar, bland annat olika typer av cancersjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, samt sjukdomar och infektioner i andningsorganen. Rökning under graviditeten ökar bland annat risken för hämmad fostertillväxt och låg födelsevikt och för tidig födsel hos barnet.

Uppskattningsvis dog 12 000 personer per år i Sverige under 2010–2012 till följd av rökning. Samtidigt insjuknade runt 100 000 personer per år i rökrelaterade sjukdomar.

Passiv rökning negativ för hälsan

Att utsättas för andras tobaksrök påverkar också hälsan negativt. Passiv rökning ökar risken för exempelvis lungcancer och hjärt- och kärlsjukdomar. I vår miljöhälsorapport beräknade vi att passiv rökning årligen bidrar till 5–10 fall av lungcancer hos personer i Sverige. Det bidrar även till ungefär 400 fall av hjärt- och kärlsjukdomar bland personer som inte röker eller har rökt tidigare.

Läs mer om rökning och risker

Mer information om miljöfaktorers betydelse för människors hälsa: Miljöhälsorapport

Rapport om hälsorisker från Världshälsoorganisationen (WHO) (engelska): Global status report on noncommunicable diseases 2014 (who.int)

Rapport från Socialstyrelsen om tobaksrökningens skadeverkningar: Registeruppgifter om tobaksrökningens skadeverkningar (socialstyrelsen.se)

Statistik från University of Washingtons institut för forskning om folkhälsa, IHME (engelska): Den globala sjukdomsbördan och tobak i Sverige (healthdata.org)

Stöd att sluta röka eller snusa

Besök 1177 Vårdguiden för mer information om hur du kan sluta röka eller snusa samt om du upplever sjukdomssymptom vid användning av elektroniska cigaretter. 1177 Vårdguiden (1177.se) Kontakta 112 vid akut livshotande besvär.

På Sluta-Röka-Linjens webbsida kan du läsa om råd och tips för att sluta röka eller snusa: Sluta röka linjen (slutarokalinjen.se)

Socialstyrelsen utfärdar nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor: Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (socialstyrelsen.se)

Läkemedelsverket godkänner läkemedel för rökavvänjning: Läkemedelsverket (lakemdelsverket.se)