Olika sorters snus

Det finns idag olika sorters snus som skiljer sig åt i innehåll och i hur de olika produkterna regleras. Tobakssnus innehåller tobak och nikotin, och nikotinsnus innehåller nikotin. Vi använder snus som begrepp när vi pratar om skadeverkningar av snus oavsett sort.

Riskerna med snus som beskrivs nedan utgår från forskning som till stor del bygger på användning av tobakssnus.

Det finns flera hälsorisker med snus

Förändringar i munnen

Snusning orsakar förändringar på munslemhinnan och kan ge permanenta skador på tandköttet på de ställen där snuset placeras.

Hjärt- kärlsjukdomar och diabetes

Snusning påverkar hjärta och kärl genom att bland annat höja blodtrycket och minska kärlens förmåga att vidgas. Personer som snusar har en förhöjd risk att dö veckorna efter en hjärtinfarkt eller stroke jämfört med de som inte snusar. Samtidigt visar forskningen att personer som slutar snusa efter en hjärtinfarkt kan minska risken att dö inom två år efter insjuknandet jämfört med de som fortsätter att snusa.

Att snusa innebär också en förhöjd risk att insjukna i typ 2-diabetes. Den ökade risken ses vid hög konsumtion, dvs. fler än fem dosor i veckan.

Graviditet

Snusanvändning under graviditeten ökar risken för ett flertal komplikationer t. ex. havandeskapsförgiftning, kejsarsnitt, för tidig födsel och dödföddhet. Snusning under graviditeten kan även leda till låg födelsevikt och störningar i andningsregleringen hos det nyfödda barnet.

Cancer

Sambandet mellan snusning och cancer är inte helt klarlagt. Några studier visar en ökad risk för enskilda cancerformer, som t. ex. cancer i matstrupe, magsäck och ändtarm. Studier av andra cancerformer visar inga tydliga samband. Att studier inte visar samband betyder dock inte att risker kan uteslutas.

Vi följer löpande kunskapsutvecklingen inom området. Bland annat saknas det fortfarande kunskap om samband mellan snusning och flera andra sjukdomar och de flesta studier inkluderar enbart män.

Läs mer om snus

Stöd att sluta röka eller snusa

Besök 1177 Vårdguiden för mer information om hur du kan sluta röka eller snusa samt om du upplever sjukdomssymptom vid användning av elektroniska cigaretter. 1177 Vårdguiden (1177.se) Kontakta 112 vid akut livshotande besvär.

På Sluta-Röka-Linjens webbsida kan du läsa om råd och tips för att sluta röka eller snusa: Sluta röka linjen (slutarokalinjen.se)

Socialstyrelsen utfärdar nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor: Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (socialstyrelsen.se)

Läkemedelsverket godkänner läkemedel för rökavvänjning: Läkemedelsverket (lakemdelsverket.se)