Det övergripande målet i ANDT-strategin är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Grunden för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är att skydda barn och unga mot eget och andras skadliga bruk. ANDT-arbetet ska bidra till att sluta påverkbara hälsoklyftor. Det innebär att jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet ska uppmärksammas i ANDT-arbetet på alla nivåer.

Strategin för att uppnå det övergripande målet i ANDT-strategin består av tre delar:

Mål och insatsområden

Strategin baseras på sex mål som likt det övergripande målet är tänkta att ligga fast på längre sikt. Kopplat till varje mål finns ett antal insatsområden (totalt 23 stycken) som ska styra utvecklingen över perioden 2016–2020.

Hållbara strukturer

Strategin genomförs med hjälp av långsiktigt hållbara strukturer på alla nivåer i samhället. Sammanlagt 14 nationella myndigheter pekas ut som ansvariga och till de centrala aktörerna hör även länsstyrelserna.

Uppföljning

Strategin följs upp genom ett antal indikatorer som uppdateras och presenteras löpande. Myndigheten har i uppdrag att följa utvecklingen genom indikatorerna. Dessutom redogör myndigheter med ansvar inom ANDT-området regelbundet för sin verksamhet till Folkhälsomyndigheten.