Övergripande mål

ANDT-strategins övergripande mål är "Ett samhälle fritt från narkotika och doping, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk."

Målet innebär:

 • en nolltolerans mot narkotika och dopning
 • att minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak
 • att förhindra all skadlig alkoholkonsumtion bland annat genom att minska konsumtionen och skadliga dryckesvanor.

Mål och insatsområden

Mål 1. Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska.

Insatsområden:

 • Skarpare reglering för att minska illegal handel av tobak.
 • Samordnad, effektiv och likvärdig alkohol- och tobakstillsyn.
 • Bekämpning av illegal handel och en restriktiv och tydligt reglerad och legal handel via digitala medier.
 • Samverkan mellan ANDT-förebyggande och brottsförebyggande arbete på alla nivåer.

Mål 2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska.

Insatsområden:

 • Reglering och tillsyn för att begränsa marknadsföring och exponering av alkohol och tobak.
 • En hälsofrämjande skola utifrån elevers olika förutsättningar och behov.
 • Effektivt arbete mot langning av alkohol och tobak.
 • Spridning och tillämpning av ett kunskapsbaserat cannabisförebyggande arbete.

Mål 3. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.

Insatsområden:

 • Uppmärksamma och förebygga ANDT-relaterad ohälsa bland kvinnor och män samt flickor och pojkar inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och inom andra arenor
 • Dopningsförebyggande arbete inom motionsidrotten

Mål 4. Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.

Insatsområden:

 • Samverkan mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst samt med andra aktörer för en sammanhållen vård utifrån kvinnors och mäns samt flickors och pojkars specifika förutsättningar och behov.
 • Insatser för att nå kvinnor och män samt flickor och pojkar i en socialt och hälsomässigt utsatt situation till följd av missbruk eller beroende.

Mål 5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.

Insatsområden:

 • Tidig uppmärksamhet av riskbruk och beroende bland blivande föräldrar.
 • Uppmärksamma och erbjuda ändamålsenligt stöd till flickor och pojkar som föds med skador till följd av ANDT eller som växer upp i familjer med missbruk eller annan omsorgssvikt, inklusive förekomst av våld, men koppling till alkohol eller narkotika utifrån deras förutsättningar och behov.
 • Strategiskt och långsiktigt arbete för att motverka narkotikarelaterad dödlighet bland kvinnor och män samt flickor och pojkar.
 • Insatser för att motverka trafikrelaterade skador och dödsfall till följd av alkohol- och narkotikabruk.

Mål 6. En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.

Insatsområden:

 • Aktivt verka för en folkhälsorienterad syn på narkotika inom EU och FN med utgångspunkt i politiken för mänskliga rättigheter.
 • WHO bör arbeta fram och anta en bred folkhälsopolitisk ansats till narkotikafrågan för 2019.
 • Utveckla narkotikafrågorna i den globala utvecklingssamarbetet.
 • Internationellt arbete mot dopning med utgångspunkt i idrotten.
 • Aktivt verka för genomförandet av WHO:s ramkonvention om tobak.
 • Aktivt verka för och bidra till en EU-gemensam alkoholstrategi.
 • Nordiskt samarbete.