Samlad uppföljning av ANDT-strategin

Folkhälsomyndigheten har genomfört en samlad uppföljning av ANDT-strategin. Uppföljningen omfattar ANDT-utvecklingen och den verksamhet som bedrivits under strategiperioden. I rapporten, Samlad uppföljning av ANDT-strategin 2016–2020, beskriver vi även hur Folkhälsomyndigheten har arbetat för att stödja genomförandet av strategin och lämnar förslag till regeringen inför utformningen av en kommande ANDT-strategi.

Rapporten ingår som en del i en samlad återredovisning till regeringen tillsammans med tre andra rapporter; Utvecklingen i förhållande till ANDT-strategins mål, Rapport över länsstyrelsernas och kommunernas ANDT-arbete – En återredovisning av länsstyrelsernas och kommunernas ANDT-arbete under perioden 2011–2019 och Kunskapsbaserat ANDT-arbete – Folkhälsomyndighetens uppdrag att inom ANDT-strategin 2016–2020 verka för ett effektivt och kunskapsbaserat arbete inom ANDT-området.

Indikatorlabbet – ett verktyg för uppföljning

Enligt uppdraget ska myndigheten förvalta och vidareutveckla de uppföljningssystem som behövs. Indikatorlabbet är Folkhälsomyndighetens statistikverktyg som syftar till att tillgängliggöra data och stödja arbetet med uppföljning av utvecklingen inom ANDT. Här tillgängliggörs indikatorer som är kopplade till ANDT-strategins övergripande mål och mål 1-5. Statistikverktyget riktar sig till statliga myndigheter, länsstyrelser, landsting, kommuner och organisationer.

I Indikatorlabbet kan du själv ta fram data om utvecklingen inom ANDT. Till exempel data som visar:

 • tillgången till alkohol och tobak utifrån pris, antal försäljningsställen, öppettider m.m.
 • olika typer av konsumtion/användning av alkohol, narkotika, dopning och tobak såväl bland skolelever som i befolkningen i stort
 • skador utifrån eget och andras bruk av alkohol och narkotika
 • dödsfall kopplade till alkohol, narkotika och tobak
 • kommuners arbete med tillsyn enligt alkohol- respektive tobakslagen.

Indikatorlabbet hittar du på myndighetens delwebb andtuppfoljning.se.

Rapportering av verksamhet inom ANDT-strategin

Folkhälsomyndigheten har 2017-2019 lämnat samlade verksamhetsrapporter till regeringen. I dem har vi redovisat det ANDT-arbete som 14 nationella myndigheter bedrivit föregående år. Myndigheterna är:

 • Folkhälsomyndigheten
 • Brottsförebyggande rådet
 • Konsumentverket
 • Kriminalvården
 • Kustbevakningen
 • Läkemedelsverket
 • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
 • Polismyndigheten
 • Socialstyrelsen
 • Statens institutionsstyrelse
 • Skolverket
 • Trafikverket
 • Transportstyrelsen
 • Tullverket

Rapporteringen ingår i Folkhälsomyndighetens uppdrag att stödja genomförandet av ANDT-strategin. Rapporterna används för att hitta samverkansområden mellan myndigheter och för att identifiera frågor som behöver prioriteras inom ANDT-arbetet i Sverige på nationell, regional och lokal nivå. Gruppen för nationell ANDT-samordning använder den som underlag i sitt arbete.

Verksamhetsrapporten ersätter de årliga lägesrapporter som myndigheterna lämnade till regeringen 2009–2015.

Länsrapporten

Folkhälsomyndigheten gör varje år en undersökning som kallas Länsrapporten. Kommuner och länsstyrelser svarar i undersökningen på frågor om alkohol- och tobakstillsyn och om övrigt förebyggande arbete inom ANDT.

Svaren i undersökningen använder Folkhälsomyndigheten för att visa hur den nationella ANDT-politiken genomförs lokalt och regionalt. Men undersökningen kan också användas av de som arbetar i kommuner och i regioner för att planera och utveckla sitt arbete på ANDT-området.